Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 14. 2. 2023 následující informace týkající se řízení o povolení působit jako poskytovatel služeb skupinového financování:

 1. ČNB zahájila celkem 2 řízení týkající se povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování (dále jen „řízení“).
 2. Celkem 2 řízení jsou zahájená, tj. žádné řízení dosud nebylo ukončeno.
 3. Oba subjekty jsou obchodní společnosti, konkrétně společnosti s ručením omezeným.
 4. V dané věci ČNB dosud nevydala žádné pravomocné rozhodnutí.
 5. ČNB zveřejňuje svá sankční a jiná rozhodnutí, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. Na případné v budoucnu vydané rozhodnutí odkazujeme na webové stránky ČNB (zde).

ČNB poskytla dne 17. 2. 2023 následující informace týkající se řízení o povolení k činnosti platební instituce dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů:

 1. V letech 2020 – 2022 (dále jen „sledované období“) bylo zahájeno celkem 22 řízení (v roce 2020 - 10 řízení, v roce 2021 – 4 řízení a v roce 2022 – 8 řízení ).
 2. Ve sledovaném období bylo zastaveno celkem 9 řízení, zamítnuty byly 2 žádosti.
 3. Pouze 4 žádosti z celkového počtu 22 žádostí doručených ve sledovaném období byly opakované. Dvě žádosti byly doručeny před sledovaným obdobím (v roce 2018 a 2019) a dvě žádosti ve sledovaném období (v roce 2020 a 2022).
 4. Aktuálně probíhá 12 řízení. Pokud bychom měli rozlišit probíhající řízení podle toho, kdy začala (tj. ve sledovaném období nebo před ním), tak 3 řízení z celkového počtu 12 jsou z doby před sledovaným obdobím.
 5. Průměrná délka jednotlivých řízení (což je průměr řízení zahájených ve sledovaném období a již ukončených řízení) je 12,2 měsíce.

ČNB poskytla dne 21. 2. 2023 následující informace k dotazu, který se týkal rozhodnutí ČNB č.j. 2022/50657/570:

 • Ohledně hodnocených aspektů při posouzení (ne)soustavnosti jednání 4 zapůjčitelů uvedených v rozhodnutí  ČNB plně odkázala na odst. 20 rozhodnutí, kde jsou uvedeny aspekty posuzované Českou národní bankou, když je zde uvedeno, že jmenované osoby poskytovaly spotřebitelům p2p zápůjčky nahodile, nepravidelně a v malém rozsahu.
 • Ohledně obecných kritérií pro posouzení (ne)soustavnosti činnosti jednotlivých fyzických osob, které prostřednictvím online P2P platformy zapůjčují své peněžité prostředky dlužníkům v pozici spotřebitelů, ČNB uvedla, že kritéria se liší případ od případu, a že ČNB vždy hodnotí konkrétní kritéria vztahující se ke konkrétnímu případu, která nelze zobecnit. Bylo zdůrazněno, že veškeré hodnocení vychází z § 420 Občanského zákoníku a související judikatury.

ČNB poskytla dne 22. 2. 2023 následující informaci ohledně zpracování příkazů klientů:

Informace o tom, jak zpracovává ČNB příkazy svých klientů (např. finančních úřadů, ČSSZ apod.) jsou uvedeny na internetových stránkách – viz https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Caste-dotazy-verejnosti-k-uhradam-provedenym-z-na-ucet-vedeny-v-CNB/ - zde např. bod 3. Systém CERTIS pracuje podle svých platných pravidel a harmonogramu, z nichž vyplývá, že hypotetické provedení převodu z účtu vedeného u ČNB v době po 16.  hodině nepřichází vůbec v úvahu.

Problematiku karetních transakcí resp. čas vložení hotovosti do ATM je nutné řešit pouze s bankou držitele (vydavatelem karty, kterou byla daná transakce provedena), případně majitelem ATM, prostřednictvím kterého byl proveden daný vklad hotovosti. Informace o konkrétní transakci jsou však tyto instituce povinny, resp. oprávněny, sdělit pouze v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.