Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 5. 9. 2022 odpověď na žádost týkající se kvalifikovaného dotazu ohledně možnosti poskytování pojištění následkem nemoci v rámci neživotní licence a odpovědi na tento kvalifikovaný dotaz.

ČNB uvedla, že pokud se týká žádosti o poskytnutí odpovědi na předmětný kvalifikovaný dotaz, je jím pouze stanovisko na webu ČNB.

ČNB poskytla dne 12. 9. 2022 následující informace týkající se kreditních a debetních karet vybraných subjektů:

Statistické údaje, které má ČNB ke kreditním kartám, jsou v této databázi dostupné zde a příslušný metodický list. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o údaje, resp. platební karty poskytnuté všemi poskytovateli platebních služeb, kteří působí na území ČR, a není možné tyto údaje poskytnout jen pro vybrané subjekty.

ČNB disponuje daty o vydaných kreditních kartách, tyto má však pouze v roční periodicitě, nikoliv čtvrtletní. Daty, které se týkají podílu kreditních a debetních karet na trhu, ČNB nedisponuje, a to ani v agregované podobě (tato data začala ČNB shromažďovat na pololetní bázi až za rok 2022, první data bude mít proto k dispozici až na konci listopadu a k jejich zveřejnění dojde v příštím roce).

Závěrem své odpovědi ČNB upozornila, že statistická data je možné poskytnout pouze v agregované podobě a nikoliv ke konkrétním subjektům.

ČNB poskytla dne 23. 9. 2022 následující informace:

ČNB na svých internetových stránkách zveřejňuje svá sankční a jiná rozhodnutí, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. V žádosti požadovaný příkaz ze dne 5. 5. 2022, č.j. 2022 / 46407 / 570, ke sp. zn. Sp / 2022 / 189 /573 (dále jen „příkaz“), nespadá do povinně zveřejňovaných informací.

V příkazu byl sice učiněn odkaz na zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s těmito zákony ČNB svá pravomocná rozhodnutí o správním trestu, resp. o udělené pokutě uveřejňuje na svých internetových stránkách, nicméně účastníkovi řízení byla uložena pokuta za přestupek spočívající v nesoučinnosti při kontrole podle ustanovení ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který ČNB povinnost zveřejnění pravomocného rozhodnutí o správním trestu, resp. pokutě neukládá. Z tohoto důvodu tedy ČNB na svých internetových stránkách zveřejnila pouze výrok příkazu.

ČNB poskytla žadateli anonymizovaný příkaz ze dne 5. 5. 2022, č.j. 2022 / 46407 / 570, ke sp. zn. Sp / 2022 / 189/ 573 (příloha, pdf, 581 kB).

ČNB poskytla dne 27. 9. 2022 následující informace:

V Centrálním registru úvěrů (dále jen „CRÚ“) jsou registrovány současné a potencionální úvěrové závazky právnických osob (s výjimkou bank a poboček zahraničních bank) a fyzických osob podnikatelů. Právním základem pro shromažďování úvěrových informací o klientech je § 38a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“). Registraci v CRÚ podléhají pohledávky bank a poboček zahraničních bank působících na území ČR, případně dalších osob stanoví-li tak zvláštní zákon (dále jen „účastníci CRÚ“).

Registrovány jsou jednotlivé úvěrové pohledávky účastníků CRÚ, tj. čerpané úvěry vč. kontokorentních, debety na běžných účtech, nečerpané úvěrové rámce a přísliby, poskytnuté záruky a ručení, úvěrové ekvivalenty dalších vybraných podrozvahových pohledávek.

Výčet subjektů, které mají přístup k informacím v CRÚ, je uveden v § 38a zákona o bankách. V souladu s ním mají přístup k těmto údajům z CRÚ pouze banky, pobočky zahraničních bank a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Jiným žadatelům než stanovuje § 38a nemohou být údaje v CRÚ poskytovány, jelikož podléhají bankovnímu tajemství.

V souladu s § 38a zákona o bankách má klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm vedeny v databázi CRÚ. O výpis proto může požádat klient, pokud se informace týkají přímo jeho osoby nebo právnické osoby, kterou zastupuje (§ 38a odst. 5 zákona o bankách).

Žádost o výpis z CRÚ je nutné podat na formuláři, který je dostupný na webových stránkách ČNB. V souvislosti s výše uvedeným je také v některých případech nutné prokázat, že se žadatel táže za klienta podle § 38a odst. 5 zákona o bankách.

Za vyhotovení výpisu z CRÚ je účtována úhrada nákladů dle platného Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB. Podrobnější informace k žádosti o výpis z CRÚ, vč. aktuálního ceníku jsou dostupné na webových stránkách ČNB.