Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 22. 11. 2021 na základě žádosti informaci, že tzv. stablecoins mají povahu tzv. kryptoaktiv a v závislosti na konkrétních právech s nimi spojenými, či jejich absenci, může jít o tzv. převodní tokeny. Těm se věnuje stanovisko ČNB „Je k obchodování s tzv. převodními tokeny nebo k jejich směně vyžadováno oprávnění ČNB?“, kde se mj. uvádí „jejich definičním znakem je skutečnost, že do nich nejsou vtělena práva vlastníka vůči jiné osobě, a umožňují pouze převody v rámci vlastního a případně i dalšího distribuovaného registru.“ K obchodování s takovými nástroji není potřebné povolení ČNB, ani k zprostředkování nákupu a prodeje. V podrobnostech a ohledně případných výjimek bylo odkázáno na publikované stanovisko.
Budou-li ale u některého stablecoinu kumulativně naplněny znaky elektronických peněz dle § 4 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“), tzn. a) bude-li příslušný token určen k provádění platebních transakcí, b) představovat pohledávku vůči emitentovi a c) bude-li přijímán jinými osobami než emitentem, půjde o elektronické peníze i peněžní prostředky podle ZPS (srov. i str. 13 Zprávy Evropského orgánu pro bankovnictví pro Evropskou komisi ke kryptoaktivům (externí odkaz), která se zabývá otázkou, zda na některá kryptoaktiva dopadá regulace elektronických peněz a dochází k obdobným závěrům). Vydávání a distribuci elektronických peněz upravuje ZPS. U aktuálních VOP stablecoinu Tether (externí odkaz) by se přitom o naplnění definičních znaků elektronických peněz dalo uvažovat: „Tether issues and redeems Tether Tokens. Tether Tokens may be used, kept, or exchanged online wherever parties are willing to accept Tether Tokens. Tether Tokens are 100% backed by by Tether’s Reserves. Tether Tokens are denominated in a range of Fiat. For example, if you purchase EURT, your Tether Tokens are 1-to-1 pegged to Euros. If you cause to be issued EURT 100.00, Tether holds Reserves valued at €100.00 to back those Tether Tokens. The composition of the Reserves used to back Tether Tokens is within the sole control and at the sole and absolute discretion of Tether. Tether Tokens are backed by Tether’s Reserves, including Fiat, but Tether Tokens are not Fiat themselves. Tether will not issue Tether Tokens for consideration consisting of the Digital Tokens (for example, bitcoin); only money will be accepted upon issuance. In order to cause Tether Tokens to be issued or redeemed directly by Tether, you must be a verified customer of Tether. No exceptions will be made to this provision. The right to have Tether Tokens redeemed or issued is a contractual right personal to you. Tether reserves the right to delay the redemption or withdrawal of Tether Tokens if such delay is necessitated by the illiquidity or unavailability or loss of any Reserves held by Tether to back the Tether Tokens, and Tether reserves the right to redeem Tether Tokens by in-kind redemptions of securities and other assets held in the Reserves. Tether makes no representations or warranties about whether Tether Tokens that may be traded on the Site may be traded on the Site at any point in the future, if at all.“.

ČNB poskytla dne 23. 11. 2021 na základě žádosti následující informace:
Počty zahájených řízení v jednotlivých letech v členění dle konkrétního typu subjektu: 

Počet doručených žádostí 2017 2018 2019 2020 2021
PPSMR* 57 31 20 17 7
VEPMR* 16 8 8 6 4
PI* 8 7 7 10 3
IEP* 0 3 2 5 0
SIPÚ* 0 3 2 2 0
Celkem 81 52 39 40 14

(*PPSMR – poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, VEPMR – vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, PI – platební instituce, IEP – instituce elektronických peněz malého rozsahu, SIPÚ – správce informací o platebním účtu)

Počty ukončených řízení v jednotlivých letech v členění dle způsobu jejich ukončení (uděleno, zamítnuto, zastaveno):

Ukončená řízení PPSMR VEPMR PI IEP SIPÚ
Uděl. Zamít. Zast. Uděl. Zamít. Zast. Uděl. Zamít. Zast. Uděl. Zamít. Zast. Uděl. Zamít. Zast.
2017 44 4 3 14 1 0 5 1 3 0 0 1 0 0 0
2018 7 0 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2019 6 0 21 2 0 6 3 0 0 1 0 0 1 0 0
2020 3 3 15 0 4 8 2 1 4 0 0 2 1 0 1
2021 0 1 17 0 0 4 0 1 2 1 0 1 0 0 0

Průměrná lhůta v měsících řízení u jednotlivých typů subjektů v závislosti na tom, zda bylo řízení vedeno v souladu s právní úpravou platnou do 12. 1. 2018 nebo aktuální právní úpravou:

Průměrné lhůty řízení PPSMR VEPMR PI IEP SIPÚ
do 12. 1. 2018 2,2 5,4 6,8 10 N/A
od 13. 1. 2018 16 13,9 13 16 14,5

ČNB poskytla dne 29. 11. 2021 informaci, že adresa info@cnb.cz je adresa jednosměrná, to znamená, že slouží jen pro komunikaci ze strany ČNB. Pokud je na tuto adresu zaslán email, dostane odesílatel zpět automatickou odpověď, že v otázkách působnosti ČNB je možné komunikovat elektronicky pouze prostřednictvím webového formuláře, na který je v mailu odkaz (https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/formular-podani-dotazu-podnetu-upozorneni/index.html). Kliknutím na tento odkaz je možné webový formulář otevřít. Zároveň je odesílatel zprávy výslovně upozorněn, že podání, které bylo na adresu info@cnb.cz zasláno, nebylo postoupeno k dalšímu zpracování.

ČNB poskytla dne 29. 11. 2021 na základě žádosti informaci, že svá sankční a jiná rozhodnutí uveřejňuje na svých internetových stránkách, pokud jí to jednotlivé sektorové zákony ukládají. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech ji tuto povinnost ukládá.
Pravomocná rozhodnutí, která ČNB uveřejňuje na svých webových stránkách, je možné dohledat po kliknutí na odkaz dohled a regulacevýkon dohledupravomocná rozhodnutí. Pravomocná rozhodnutí jsou dále rozdělena na rozhodnutí v řízeních zahájených po 1. 1. 2009 a před tímto datem. Následně je třeba specifikovat požadovaný subjekt. Dále je možné specifikovat druh řízení. V případě __________ byla v minulosti vydána tři rozhodnutí. Jejich úplné znění je možné nalézt na webových stránkách po zadání názvu subjektu.