Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 7. 7. 2021 informaci, že přístup České národní banky k problematice kryptoměn je zveřejněný na internetových stránkách ČNB v sekci často kladené dotazy (viz https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2018-13/). Změny právních předpisů v Salvádoru na přístupu ČNB nic nemění.

ČNB poskytla dne 13. 7. 2021 informaci, že zákonem č. 227/2013 Sb. byl pouze postaven najisto vlastnický vztah ČNB k majetku, se kterým ČNB samostatně hospodařila od svého vzniku 1. ledna 1993, kdy se stala právní nástupkyní bývalé Státní banky československé pro Českou republiku. Informace ohledně majetku ČNB v roce 2013 je možné nalézt ve Výroční zprávě za rok 2013) https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/o_cnb/.galleries/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2013.pdf), v Roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky (https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/o_cnb/.galleries/hospodareni/download/cnb_vysledky_hospodareni_2013.pdf) a v Účetní závěrce za rok 2013 (https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/o_cnb/.galleries/hospodareni/download/ruz_2013_cz.pdf).

ČNB poskytla dne 16. 7. 2021 informaci, že článek „Reakce na nepřesnosti v médiích“ zveřejněný na webu ČNB dne 30. 6. 2021 byl vypracovaný za ČNB jako instituci jejími odbornými útvary (Odborem komunikace, Sekcí finanční stability a Odborem legislativně právním).

ČNB poskytla dne 28. 7. 2021 následující informaci ohledně výměny bankovek v roce 2022: Ukončení platnosti se týká bankovek 100 Kč vzor 1995, 100 Kč vzor 1997, 200 Kč vzor 1996, 200 Kč vzor 1998, 500 Kč vzor 1995, 500 Kč vzor 1997, 1 000 Kč vzor 1996, 2 000 Kč vzor 1996 a 2 000 Kč vzor 1999.

U bankovky v hodnotě 5 000 Kč je třeba rozlišovat jednotlivé vzory. Tzv. úzký proužek mají bankovky 5 000 Kč vzor 1993 a vzor 1999. Vzor 1993 je neplatný již od 1. 7. 2001, v České národní bance je však stále vyměnitelný. Bankovka 5 000 Kč vzor 1999 zůstane nadále v platnosti, a tudíž není nutné ji vyměňovat. Od 1. 7. 2022 tak budou v platnosti 2 vzory bankovek v nominální hodnotě 5 000 Kč, a sice vzor 1999 (s tzv. úzkým proužkem) a vzor 2009.

Podle zákona o České národní bance je doba výměny nejméně 5 let, pokud jiný zákon nestanoví jinak. Jakékoli rozhodnutí o delší době výměny je rozhodnutím České národní banky a takové rozhodnutí je možné změnit. Česká národní banka však nepředpokládá, že by tak učinila. Např. bankovky 1 000 Kč a 5 000 Kč vzor 1993 jsou neplatné a vyměnitelné již od 1. 7. 2001, aniž by Česká národní banka toto rozhodnutí v průběhu 20 let změnila. Podle zákona o oběhu bankovek a mincí výměnu neplatných bankovek za platné provádí Česká národní banka a úvěrové instituce  provádějící pokladní operace, a to bezplatně bez omezení počtem kusů či částkou, pokud jsou bankovky roztříděny podle nominálních hodnot. Neplatné bankovky bude možno vyměnit od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech 7 územních zastoupeních České národní banky (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň a Ústí nad Labem). Od 1. 7. 2024 bude výměna neplatných bankovek probíhat pouze na pokladnách výše uvedených územních zastoupení České národní banky.

K dotazu ohledně dřívější možnosti výměny bankovek ČNB uvedla, že pokud nejsou bankovky opotřebované oběhem nebo běžně poškozené, není do 30. 6. 2022 žádný důvod je vyměňovat. Nadále je totiž lze standardně používat k placení. Česká národní banka přesto provede jejich výměnu již nyní na pokladnách kteréhokoli ze svých 7 územních zastoupení, a to bezplatně za předpokladu, že budou roztříděny podle nominálních hodnot. Případná výměna v úvěrových institucích provádějících pokladní operace  je do 30. 6. 2022 věcí jejich vlastního rozhodnutí.

Současně byl připojen odkaz na tiskovou zprávu z 1. 7. 2021 vztahující se k ukončení platnosti starších bankovek na adrese https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-za-rok-ukonci-platnost-starsich-bankovek-100Kc-2000Kc-suzkym-stribritym-prouzkem-stare-postupne-mizi-zobehu/.

ČNB poskytla dne 30. 7. 2021 informaci, že při tvorbě článku „Reakce na nepřesnosti v médiích“ vycházela z následujících dokumentů: zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, důvodové zprávy k novele tohoto zákona a dále z  nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.

ČNB poskytla dne 30. 7. 2021 informaci, že sledování denního tisku a elektronických médií a zpracování reakce v případě potřeby je činností Odboru komunikace, který na základě organizačního řádu zajišťuje externí a interní komunikaci, včetně věcné správy internetové a intranetové prezentace ČNB, a podporu finanční a ekonomické gramotnosti v souladu s koncepcí ČNB prostřednictvím komunikačních nástrojů a projektů a dalších tomuto účelu sloužících aktivit, včetně spolupráce s relevantními externími partnery. Příprava a aktualizace podkladů pro podporu finanční a ekonomické gramotnosti probíhá ve spolupráci s věcně příslušnými organizačními útvary ČNB (v tomto případě Sekce finanční stability a Odbor legislativní a právní). Na internetových stránkách ČNB v sekci Organizační schéma je veřejnosti dostupná organizační struktura ČNB, kde jsou uvedeni ředitelé jednotlivých organizačních útvarů ČNB. Kdo zastává funkci ředitelky Odboru komunikace v ČNB je uveřejněno na internetových stránkách ČNB zde. Ředitelka Odboru komunikace je zároveň mluvčí ČNB a kontakt je možný přes kontaktní údaje (e-mail a telefon) uvedené na internetových stránkách ČNB zde.