Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 4. 2. 2021 informaci, že produkt, který tazatel nazval "Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle, které sice není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního důvodu" příp. ekvivalentní typ pojištění, by mohl být zařazen primárně do odvětví uvedené v části B bodu 13 písm. d), resp. skupiny pojištění v části C písm. f) nebo h) Přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, pod které lze podřadit všeobecné pojištění odpovědnosti za újmu.

Při určité konstrukci pojistné smlouvy nelze vyloučit podřazení této činnosti pojišťovny i pod odvětví uvedené v části B bodu 16 písm. a), resp. skupiny pojištění v části C písm. h) Přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, pod které lze podřadit pojištění různých finančních ztrát z výkonu povolání. Toto by však bylo považováno spíše za výjimku.

Povolení udělené ČNB je nezbytnou podmínkou pro možnost pojišťovny výše uvedený produkt nabídnout. Je však nutné poznamenat, že ne každá pojišťovna také tento konkrétní produkt nabízí, resp. skutečnost, že pojišťovna má konkrétní pojistné odvětví povoleno, ještě neznamená, že tato pojišťovna takové pojištění také skutečně nabízí.

Seznam pojišťoven je veřejnosti přístupný na webu ČNB:  https://www.cnb.cz/cnb/jerrs, volba Základní seznamy. Po vygenerování seznamu pojišťoven je u každé pojišťovny možné vybrat Povolené činnosti, kde je uveden seznam činností z jednotlivých odvětví, které má tato pojišťovna k datu vygenerování seznamu povoleny.

ČNB nedisponuje a ani není povinna disponovat seznamem konkrétních produktů jednotlivých pojišťoven.

ČNB poskytla dne 10. 2. 2021 informaci, že Českou národní bankou nebyl vydaný předpis, který by upravoval, jak má vypadat podpis žadatele na žádosti o úvěr nebo podpis dlužníka na úvěrové smlouvě. Stejně tak neexistuje právní předpis vydaný Českou národní bankou, kterým by bylo stanoveno, jak konkrétně má vypadat podpis, kterým se vyjadřuje souhlas žadatele o úvěr s kopií dokladů žadatele. Taktéž není právním předpisem vydaným Českou národní bankou stanovena výslovně povinnost banky pořídit kopii dokladů žadatele o úvěr.

ČNB poskytla dne 11. 2. 2021 informaci, že celkové měsíční náklady na barelovou vodu na pobočce v Brně činily v minulém roce 2.200,- Kč vč. DPH. Tato cena zahrnuje 7 kusů samostatně stojících výdejníků barelové vody. Rozvoz barelů vody je zdarma. Cena jednoho kusu barelové vody činila v minulém roce 95,65 Kč bez DPH (jedná se o barel o objemu 18,9 l). Sanitace výdejníků na barelovou vodu je zdarma a je prováděna minimálně 2x za rok.

ČNB poskytla dne 19. 2. 2021 následující informaci: K žádosti o počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2019 až 2020 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávných celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejich přiznané a uhrazené výše:

  • Uplatněné nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu:
Rok počet žádostí vyčíslení ročního finančního objemu bez příslušenství vyčíslení přiznané a uhrazené výše
2019 0 0 0
2020 0 0 0
  • Uplatněné nároky na náhradu škody: 
Rok počet žádostí vyčíslení ročního finančního objemu bez příslušenství vyčíslení přiznané a uhrazené výše
2019 1 50 000,- Kč 0
2020 48 192.470.000, - Kč 0

Počet žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném členění a s vyčíslením uplatněných nároků bez příslušenství:

  • Žaloby na zadostiučinění za nemajetkovou újmu:
Rok počet žalob vyčíslení uplatněných nároků bez příslušenství vyčíslení nároků, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch žalobců a v jejich neprospěch
2019 0 0 0
2020 0 0 0
  • Žaloby na náhradu škody vyčíslení nároků, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch žalobců a v jejich neprospěch:
Rok počet žalob vyčíslení uplatněných nároků bez příslušenství vyčíslení nároků, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch žalobců a v jejich neprospěch
2019 0 0 0
2020 0 0 0

Za Českou národní banku vyřizují náhrady škody a újmy a regresní úhrady 4 zaměstnanci, kteří disponují ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu právního směru.

ČNB poskytla dne 23. 2. 2021 informaci, že ČNB je oprávněna poskytovat rovněž bankovní služby, tzn. vedení účtů a provádění platebního styku, svým zaměstnancům. Zaměstnanci ČNB jsou zároveň jedinými fyzickými osobami, kterým je ČNB oprávněna vést účty.

ČNB tyto účty pro své zaměstnance vede v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ČNB) a poskytuje platební služby podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb. Při poskytování bankovních služeb platí pro ČNB také zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. použijí se ta ustanovení, která jsou na ČNB aplikovatelná (např. bankovním tajemství).

V ustanovení § 34 zákona o ČNB je mimo jiné uvedeno, že tyto služby, tj. vedení účtů, může ČNB poskytovat za podmínek obvyklých v bankovním sektoru pro obdobnou službu. Z tohoto ustanovení vyplývá, že ČNB nemůže své zaměstnance nijak zvýhodňovat oproti přístupu jiných neboli komerčních bank.

Zaměstnanci ČNB mohou mít založen běžný účet pro běžný platební styk, případně spořicí účet pro ukládání volných peněžních prostředků. Zůstatek peněžních prostředků na účtu je úročen roční úrokovou sazbou. Úroková sazba je, jak vyplývá z výše uvedeného, na úrovni srovnatelné s komerčními bankami.

ČNB poskytla dne 25. 2. 2021 informaci, že počet případů, u kterých ČNB využila svoje pravomoci podle zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, se uveřejňuje na internetových stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/informace-o-pouziti-nastroju-pro-reseni-krize-dle-176-odst.-1-zoprk/ .

Jak vyplývá z těchto veřejně dostupných informací, žádný z nástrojů pro řešení krize ČNB doposud nepoužila. Nevyužila tedy ani pravomocí, které jí umožňují zajištění účinných opatření k řešení krize, které jí poskytuje zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, případně podle zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů.