Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 15. 9. 2020 na základě dotazu ohledně mlčenlivosti penzijních společností informaci, že v obecné rovině má penzijní společnost povinnost mlčenlivosti podle § 167 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“), přičemž pod průlomy mlčenlivosti podle § 168 téhož zákona se manželka účastníka ani zprostředkovatel nepodřadí, to znamená, že musí mít pro poskytnutí informace souhlas účastníka, jako osoby, které se tyto údaje týkají. Obdobné to bylo podle § 38 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZPP“).

Na výpis z doplňkového penzijního spoření má podle § 125 ZDPS právo účastník nebo jiný příjemce dávky. Na „výpis“ z penzijního připojištění se nadále vztahuje § 26 ZPP s odkazem na § 193 odst. 5 ZDPS. I zde se však mluví pouze o informování účastníka a nikoli jeho rodinných příslušníků nebo zprostředkovatelů.

Informace o účtu u penzijní společnosti (stav prostředků v transformovaném či účastnickém fondu) nepodléhá bankovnímu tajemství, ledaže by takovou informaci měla poskytnout banka.

ČNB poskytla dne 17. 9. 2020 na základě žádosti o informace ohledně řízení o povolení k činnosti vedeném ČNB informaci, že pokud v řízení o povolení k činnosti vedeném Českou národní bankou subjekt získá povolení k činnosti, je uveden ve veřejně přístupném seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu – viz. https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz.

ČNB poskytla dne 24. 9. 2020 na základě žádosti informaci, že ČNB v souladu s ustanovením § 43a odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, sestavuje, vede a uveřejňuje měnové statistiky. ČNB tedy zpracovává statistická data a uveřejňuje je přehlednou a srozumitelnou formou statistických výstupů v podobě váženého průměru v statistické databázi ARAD viz odkaz na webové stránky ČNB na adrese https://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm.

ČNB poskytla dne 24. 9. 2020 na základě žádosti kopii anonymizovaného rozhodnutí č.j. 45/N/115/2005/2.