Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 5. 4. 2019 na základě žádosti informaci ohledně struktury investičního portfolia České národní banky, že pravidelně zveřejňuje strukturu devizových rezerv ve své výroční zprávě, roční zprávě o výsledu hospodaření a též v účetní závěrce, veškeré tyto informace lze nalézt na níže uvedených odkazech na webových stránkách ČNB:
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2017.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/download/cnb_vysledky_hospodareni_2018.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/download/ruz_2018_cz.pdf

Dále byla poskytnuta informace, že Česká národní banka žádná aktiva subjektů z Čínské lidové republiky nebo subjektů podřízených, ovládaných, nebo vlastněných subjekty z Čínské lidové republiky nedrží a nedržela.

ČNB poskytla dne 9. 4. 2019 na základě žádosti informace, že společnost CREDIT ALLIANCE není evidována na seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou. K poskytování úvěrů jiným podnikatelským subjektům oprávnění udělené Českou národní bankou není vyžadováno. Takové úvěry mohou být poskytovány zcela běžně toliko na základě živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dohledu České národní banky je podřízeno poskytování spotřebitelských úvěrů, a to v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen jako „zákon o spotřebitelském úvěru“), který k poskytování spotřebitelských úvěrů stanovil povinnost disponovat povolením České národní banky. V zákoně o spotřebitelském úvěru jsou upraveny podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů.

Společnost CREDIT ALLIANCE v současnosti nedisponuje, ani k datu uzavření zmiňované smlouvy o úvěru č. CA 100705/2018 ze dne 9.2.2018 nedisponovala oprávněním České národní banky k poskytování spotřebitelských úvěrů.

Pokud by Společnost CREDIT ALLIANCE byla dohlíženým subjektem a tyto informace měla Česká národní banka k dispozici z výkonu dohledové a kontrolní činnosti, jednalo by se o nahlížení do spisu dohledového charakteru. Podle § 45 odst. 1 věty druhé zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění je nahlížení kohokoliv do spisu vedeného Českou národní bankou při výkonu dohledu vyloučeno.

ČNB poskytla dne 12. 4. 2019 na základě žádosti následující informace:

 • K žádosti o počtu každoročně uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015 až 2018 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávných celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejich přiznané a uhrazené výše:
  • uplatněné nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu (počet žádostí / vyčíslení ročního finančního objemu bez příslušenství / vyčíslením přiznané a uhrazené výše)
   2015 - 0 / 0 / 0
   2016 – 0 / 0 / 0
   2017 – 0 / 0 / 0
   2018 – 1 / 1.000.000,- Kč / 0
  • uplatněné nároky na náhradu škody (počet žádostí / vyčíslení ročního finančního objemu bez příslušenství / vyčíslením přiznané a uhrazené výše)
   2015 - 2 / 8.826.664,40,- Kč / 0
   2016 – 4 / 275.333,- Kč / 0
   2017 – 7 / 26.052.554,54,- Kč / 0
   2018 – 4 / 36.326.234,4,- Kč / 0
 • K žádosti o poskytnutí informace o počtu žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném členění a s vyčíslením uplatněných nároků bez příslušenství:
  • žaloby na zadostiučinění za nemajetkovou újmu (počet žalob / vyčíslení uplatněných nároků bez příslušenství)
   2015 – 0 / 0
   2016 – 0 / 0
   2017 – 0 / 0
   2018 – 0 / 0
  • žaloby na náhradu škody (počet žalob / vyčíslení uplatněných nároků bez příslušenství)
   2015 – 1 / 8.570.000,- Kč
   2016 – 0 / 0
   2017 – 4 / 10.396.928,67,- Kč
   2018 – 0 / 0
 • K žádosti o ve stejném členění uvedení a vyčíslení nároků, o nichž soudy rozhodly ve prospěch žalobců, a spolu s tím uvedení, kolik neúspěšných žalobců podalo proti rozsudkům odvolání:
  • rozhodnutí na zadostiučinění za nemajetkovou újmu (počet rozhodnutí ve prospěch žalobců / vyčíslení nároků ve prospěch žalobců / počet odvolání podaných neúspěšnými žalobci)
   2015 – 0 / 0 / 0
   2016 – 0 / 0 / 0
   2017 – 0 / 0 / 0
   2018 – 0 / 0 / 0
  • rozhodnutí na náhradu škody (počet rozhodnutí ve prospěch žalobců / vyčíslení nároků ve prospěch žalobců / počet odvolání podaných neúspěšnými žalobci)
   2015 – 0 / 0 / 1
   2016 – 0 / 0 / 0
   2017 – 0 / 0 / 1
   2018 – 0 / 0 / 0
 • K žádosti ve stejném členění o uvedení a vyčíslení nároků, o nichž odvolací soudy rozhodly ve prospěch žalobců:
  • žaloby na zadostiučinění za nemajetkovou újmu (počet rozhodnutí odvolacích soudů ve prospěch žalobců / vyčíslení nároků ve prospěch žalobců)
   2015 – 0 / 0
   2016 – 0 / 0
   2017 – 0 / 0
   2018 – 0 / 0
  • žaloby na náhradu škody (počet rozhodnutí odvolacích soudů ve prospěch žalobců / vyčíslení nároků ve prospěch žalobců)
   2015 – 0 / 0
   2016 – 0 / 0
   2017 – 0 / 0
   2018 – 0 / 0.

ČNB poskytla dne 17. 4. 2019 na základě žádosti agregovaná data z oblasti pojišťovnictví za roky 2018. Agregovaná data z výkazů ROPOS10 (rozvaha) a VYPOS20 (výkaz zisku a ztrát) jsou k dispozici v systému ARAD, viz http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm.

Agregovaná data z výkazu zisků a ztrát pojišťoven dle pojistných odvětví není možné v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím poskytnout, neboť v tomto případě nebyla stanovena jednotná struktura pro všechny pojišťovny a tato data proto nejsou k dispozici v agregované podobě. ČNB dále upozornila, že výkaz zisku a ztrát pojišťoven dle pojistných odvětví byl ČNB reportován pouze do 30.6.2016, do nabytí platnosti zákona č. 304/2016 Sb., kterým byla do české legislativy transponována směrnice Solventnost II.

V případě poskytované přílohy DATA_RISIPE11_2018.xlsx, obsahující čtvrtletní a roční data za segment pojišťoven se roční data rovnají datům za 4.Q, neboť statistika RISIPE11 zachycuje rozvahová data.

ČNB poskytla dne 17. 4. 2019 na základě žádosti kopii odpovědi České národní banky na dotazník ESMA k právní kvalifikaci krypto aktiv.

ČNB poskytla dne 23. 4. 2019 na základě žádosti informaci, že ke dni 23.4.2019 je vedeno Českou národní bankou 11 řízení pro důvodné podezření, že účastník řízení v rozporu s ustanovením § 265 odst. 3 zákona o platebním styku nedoložil, že splňuje podmínky pro udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.

ČNB poskytla dne 24. 4. 2019 na základě žádosti informaci, že si je vědoma, že oblast tzv. udržitelných financí je jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti finančního trhu a rovněž si je vědoma, že se v této oblasti rozvíjí řada mezinárodních iniciativ, včetně v žádosti uváděné NGFS. Zástupci České národní banky se přímo účastní řady jednání k tomuto tématu na evropské i globální úrovni. Rovněž aktivně spolupracuje s vládou, jejíž zástupci zastupují Českou republiku v relevantních orgánech Evropské unie. Co se týče dobrovolné iniciativy Network for Greening the Financial Systém (NGFS), Česká národní banka prozatím neshledala důvody pro účast v této iniciativě a upřednostňuje diskutování problematiky tzv. udržitelných financí v oficiálních strukturách Evropské unie a dalších mezinárodních organizacích.

ČNB poskytla dne 25. 4. 2019 na základě žádosti informaci, že Česká národní banka vychází při sběru dat z Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34), resp. od roku 2004 z předchozích Nařízení Evropské centrální banky. Data sbíraná před r. 2004 se pak nalézají v systému časových řad ARAD. Tato historická data však nejsou harmonizována s daty sbíranými od roku 2004 podle příslušných Nařízení Evropské centrální banky a sbírala se v odlišných členěních. Úrokovým sazbám spotřebitelských úvěrů se nejvíce blíží ukazatel 8 (viz sestava v níže připojeném odkazu na webové stránky České národní banky: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=1433&p_strid=AACBAAAAA&p_lang=CS. Jedná se však o ukazatel, který zahrnuje všechny typy úvěrů poskytnutých domácnostem - obyvatelstvu.

ČNB poskytla dne 26. 4. 2019 na základě žádosti seznam podílových fondů, které se specializují na investice do nemovitostí. Seznam veškerých fondů kolektivního investování včetně kontaktních a informačních údajů lze nalézt též na internetových stránkách České národní banky (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz):

IČO Název instituce nebo označení osoby Ulice Město, obec PSČ Země Datum od
0090083457 Conseq realitní, otevřený podílový fond Rybná 682/14 Praha 11000 CZ 6.11.2007
0090076388 ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. Antala Staška 2027/79 Praha 14000 CZ 9.2.2007
8085332210 INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond Švédská 635/8 Praha 15000 CZ 16.9.2015