Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

listopad 2018

 • Česká národní banka poskytla dne 5.listopadu 2018 na základě žádosti následující informace. V žádosti uvedenými zákonnými ustanoveními (§ 34 odst. 4 písm. g) a § 35 odst. 2 písm. b)  zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu)  se zabývá řada rozhodnutí České národní banky. Pravomocná rozhodnutí  jsou zveřejněna na webu České národní banky - viz rubrika pravomocná rozhodnutí: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/index.html, kde je možné vyhledávání upřesnit zadáním segmentu (např. „Emitenti“) nebo druhu řízení (např. „Uložené sankce“). Česká národní banka také zveřejňuje schválené prospekty v registru prospektů: http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=cz
  K vyhledání předmětných rozhodnutí je možné využít i vyhledávače na úvodní stránce webových stránek ČNB – www.cnb.cz, a to pomocí klíčových slov. Zadáním uvedených konkrétních ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu do vyhledávače lze nalézt např. následující pravomocná rozhodnutí: rozhodnutí č.j. 2016/131079/570 a rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2017/20562/CNB/110, rozhodnutí č.j. 2017/13506/570 a rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2017/66040/CNB/110 nebo rozhodnutí č.j. 2016/79046/570 a rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2016/117127/CNB/110. K případným nesrovnalostem při výkladu konkrétních ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, je možné využít institut kvalifikovaného dotazu. Pro tento účel má ČNB na svých stránkách i příslušný formulář pro zadání odborných regulatorních dotazů včetně podmínek pro jejich vyřizování: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_kvalifikovany_dotaz/kvalifikovany_dotaz.html
 • Česká národní banka poskytla dne 19. listopadu 2018 na základě žádosti informaci, že problematiku související s § 91 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, k datu zpracování odpovědi doposud v sankčním řízení neřešila. Česká národní banka  zároveň doporučila k dalšímu využití internetové stránky České národní banky http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/index.html,  na nichž průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí, a kde by v budoucnu rovněž uveřejnila případná pravomocná rozhodnutí o udělené pokutě v souvislosti s porušením výše uvedeného ustanovení.
 • Česká národní banka poskytla dne 22.listopadu 2018 na základě žádosti o podání informací ohledně povinností zastoupení zahraniční banky informaci, že Česká národní banka uveřejnila informace týkající se registrace zastoupení zahraniční banky v „Úředním sdělení ČNB ze dne 19.4.2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost“: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2011/download/v_2011_04_20511560.p df.
  V rámci registrace zastoupení zahraniční banky lze propagovat služby zahraniční banky, nikoliv však poskytovat bankovní služby v České republice. Česká národní banka popsala situace, kdy jsou bankovní a další finanční služby poskytovány v České republice ve stanovisku „Kdy se finanční služba považuje za poskytnutou v České republice?“ ze dne 25.11.2011 (srov. příklad J) na str. 8 stanoviska): https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_vykladu_pojmu_poskyto vani_financnich_sluzeb_v_cr.pdf. 
 • K případné činnosti zastoupení nad rámec zákona o bankách se ČNB nevyjádřila a bylo by nutno ji posoudit vždy z hlediska takové činnosti, zpravidla mimo působnost ČNB. Koncepce a plán činnosti by měly popsat skutečné záměry, jaké má zahraniční banka ohledně působení v České republice. Nejde o plán obchodní činnosti podle § 2 písm. e) vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob. Zahraniční banka nemusí uvádět podrobné finanční ukazatele. Požadavky na činnost zastoupení z právních předpisů neplynou, s výhradou, že nesmí vykonávat činnost vyžadující bankovní licenci, případně jiné podnikatelské oprávnění bez takového oprávnění. Registrace zastoupení zahraniční banky není zpoplatněna. Z právních předpisů neplynou další povinnosti zastoupení zahraniční banky vůči České národní bance. Doporučení v tomto ohledu uvádí výše zmíněné úřední sdělení (zejména hlášení případných změn informací z registrace).
 • Česká národní banka poskytla dne 28.listopadu 2018 na základě žádosti informaci, že pokud někdo usiluje o vydání opisu Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, musí České národní bance zaslat žádost o opis. V žádosti žadatel uvede své jméno a příjmení, adresu a číslo registrace, o jejíž opis žádá. Žádost je možné zaslat prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím vlastní datové schránky do datové schránky České národní banky nebo písemně s vlastnoručním podpisem na adresu: Česká národní banka, detašované pracoviště, Sekce licenčních a sankčních řízení, referát registrace  PZ, Husova 10, 305 67 Plzeň. Vystavení Opisu Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podléhá správnímu poplatku ve výši 50,- Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Opis bude vydán až po úhradě uvedeného správního poplatku a následně zaslán na adresu uvedenou v žádosti žadatele. Správní poplatek uhraďte na níže uvedený účet.
  číslo účtu: 166 - 69193891
  kód banky: 0710 (účet vedený u ČNB)
  variabilní symbol VS: = číslo registrace /bez písmen/, tj. číslo pod kterým je žadatel zapsán do Registru PZ
  konstantní symbol: 1148