Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

září 2018

 • Česká národní banka poskytla dne 3. září 2018 na základě žádosti níže uvedené informace. V odboru sankčních řízení České národní banky pracuje k dnešnímu dni 28 zaměstnanců. K dotazu, který se týkal mzdové politiky České národní banky, byl poskytnut odkaz na výroční zprávu ČNB, která v této souvislosti uvádí: „Od roku 2018 přechází ČNB od jednoročního systému hodnocení k systému hodnocení zaměstnanců vždy na závěr pololetí. Vedoucí zaměstnanci – coby správci mzdových prostředků svého útvaru – jsou v tomto systému motivováni k průběžnému zefektivňování činností a optimalizaci všech procesů útvaru. Náklady na zaměstnance (mzdové náklady včetně náhrad při dočasné pracovní neschopnosti, zákonné odvody pojistného a ostatní sociální náklady, náklady na vzdělávání a zaměstnanecké benefity) dosáhly v roce 2017 objemu 1 485 mil. Kč a oproti předchozímu roku vzrostly o cca5,8 %. V souladu se zákonem o ČNB zveřejňuje banka od roku 2004 informace o mzdách všech členů bankovní rady.“
 • Česká národní banka poskytla dne 3. září 2018 na základě žádosti níže uvedené informace. Ve veřejně přístupném prostředí IS JERRS je možné vyfiltrovat seznam zaniklých (zrušených) podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (dále jen PPZ), a to v období od 1.1.2009 až do dnešního dne na adrese:https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=czPostup je následující:
  • V levém sloupci zvolit  „vznik a zánik subjektů ve zvoleném období“    /hierarchie akceptovat;  poté vybrat příslušné období + „provést“/
  • Na další stránce - Vybrat skupinu, kterou chci zobrazit + „pokračuj dále“
  • Objeví se tabulka „Celkový přehled počtu vzniklých a zaniklých subjektů ve zvoleném časovém období“; zvolit /klik/  na „zaniklé“ u skupiny PPZ
  • Objeví se přehled všech zaniklých ve zvoleném období dle abecedy (zde jsou k dispozici  údaje  za jednotlivé subjekty ve struktuře: IČO, registrační číslo, obchodní název subjektu nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby, adresa subjektu, datum  zániku /zápisu do registru/.
  • datum  zápisu do registru (datum oprávnění k činnosti) se objeví až při  volbě jednotlivých  PPZ. Zde lze pak rovněž najít  vazbu na subjekt, kterému byl PPZ podřízen  (viz související vazby  a  historie subjektu).
 • Česká národní banka poskytla dne 13. září 2018 na základě žádosti níže uvedené informace. Úkolem České národní banky jakožto orgánu dohledu odborné péče, je prošetřit nedostatek indikovaný z individuálního podnětu veřejnosti (stížnosti) z hlediska systémového nastavení procesů a postupů v pojišťovně. Závěry šetření pak již nejsou aplikovány na konkrétní podnět, neboť v řadě případů by mohlo docházet i ke střetu se soukromoprávní rovinou. Stížnosti veřejnosti přitom často směřují právě do oblasti soukromého práva, kdy jejich cílem je náprava tvrzeného konkrétního závadného stavu v konkrétním pojistném vztahu, avšak takové posuzování oprávněnosti nároků plynoucích ze soukromého práva do kompetence ČNB zákonem svěřeno není. ČNB není oprávněna se k těmto otázkám vyjadřovat, nemůže hodnotově přisvědčovat názorům jednotlivých stěžovatelů v jejich konkrétních pojistných vztazích a způsoby a cíle hodnocení stížností ČNB se tak mohou míjet s očekáváním stěžovatelů. Česká národní banka v rámci dohledu odborné péče vyhodnocuje každé podání v mezích kompetencí svěřených ČNB zákonem a za použití tomu odpovídajících kritérií, jejichž cílem je získat informace o aktuálním, ale i dlouhodobém chování pojišťoven na trhu a ve vztahu k pojistníkům, pojištěným a dalším dotčeným osobám. Tyto poznatky jsou dále analyzovány v souvislosti s poznatky získanými užitím dalších dohledových nástrojů (např. průběžné komunikace s pojišťovnami vč. informačních schůzek s jejich zástupci, monitoringu webových stránek pojišťoven a jiných veřejně dostupných informací, kontrol na místě aj.) a poměřovány z hlediska dodržení  požadavku řádného systémového nastavení činnosti pojišťoven.
 • Česká národní banka poskytla dne 13. září 2018 na základě žádosti níže uvedené informace. K otázce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem poskytla odkazy, kde lze nalézt jednak informace o výkonu dohledu Českou národní bankou a dále též informace o organizační struktuře České národní banky, z níž je patrné organizační členění včetně útvarů zabývajících se výkonem dohledu nad finančním trhem.
  https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-kapitalovym-trhem/ https://www.cnb.cz/cs/o-cnb/organizacni-struktura/ustredi-cnb/570-sekce-licencnich-a-sankcnich-rizeni/

  https://www.cnb.cz/cs/o-cnb/organizacni-struktura/ustredi-cnb/650-sekce-dohledu-nad-financnim-trhem-ii/
  Dále poskytla odkaz na dokument České národní banky „POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTŮ KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ZA 1. POLOLETÍ 2018“, jehož účelem je mj. „usnadnit emitentům přípravu pololetní zprávy za 1. pololetí roku 2018 poskytnutím přehledu požadavků na obsah a způsob uveřejnění pololetní zprávy, resp. konsolidované pololetní zprávy“.
  http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/informacni_povinnosti/vykaznictvi_info_povinnost_emitentu_cp/download/pololetni_zprava_emitenta.pdf

 • Česká národní banka poskytla dne 26. září 2018 na základě žádosti informace o výsledku šetření individuálního podnětu a poskytla odkaz na zveřejňovaná pravomocná rozhodnutí ČNB.
  (http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/)
 • Česká národní banka poskytla dne 26. září 2018 na základě žádosti níže uvedenou informaci. Česká národní banka nemá k dispozici překlady dotazovaných předpisů do anglického jazyka (zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a vyhláška č. 196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění), nicméně ohledně zákona č. 170/2018 Sb. se lze s dotazem případně obrátit na Ministerstvo financí jakožto gestora tohoto zákona. Pokud jde o obě výše citované vyhlášky, jedná se o poměrně nové normy, které teprve budou překládány a příslušné překlady budou následně na webu ČNB uveřejněny.