Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

březen 2018

 • Česká národní banka poskytla dne 1. března 2018 na základě žádosti týkající se výše úrokových sazeb příslušné odkazy na web ČNB. 
  http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AAABAA&p_sestuid=&p_lang=CS
  http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_strid=AAABAA&p_sestuid=12864&p_tab=2&p_lang=CS
 • Česká národní banka poskytla dne 16. března 2018 na základě žádosti následující informaci týkající se příjmů členů bankovní rady. Mzda členů bankovní rady je pravidelně zveřejňována ve výroční zprávě České národní banky a též v roční zprávě o výsledku hospodaření ČNB, jejíž je povinnou součástí ze zákona (§ 47 zákona o ČNB). Tyto zprávy jsou dostupné na webových stránkách ČNB. Česká národní banka není organizační složkou státu, ale samostatnou právnickou osobou zřízenou zákonem. Členové bankovní rady jsou podle zákona o České národní bance jejími zaměstnanci, kteří jsou placeni z prostředků České národní banky bez závislosti na veřejných rozpočtech, pobírají mzdu, nikoliv plat a z titulu své funkce nepobírají paušální náhrady jako například poslanci. Na zaměstnance ČNB a tedy ani na členy bankovní rady se nevztahuje zákon o státní službě. Zákon o ČNB řeší i otázku, kdo při finanční a personální nezávislosti ČNB na státu rozhoduje o mzdě a dalších požitcích členů bankovní rady. Podle § 5 odst. 2 písm. g) zákona o ČNB, bankovní rada jako kolektivní orgán stanoví mzdové a další případné požitky guvernéra a guvernér sám stanoví mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady. Veřejná kontrola nad příjmy členů bankovní rady je pak zajištěna právě výše zmíněnou povinností zahrnout tuto informaci do roční zprávy ČNB o výsledku hospodaření, která je uveřejňována a projednávána Poslaneckou sněmovnou. Vedle toho se na členy bankovní rady vztahuje zákon o střetu zájmu, včetně povinnosti podávat pravidelná prohlášení podle tohoto zákona. ČNB není součástí veřejných rozpočtů České republiky, je od nich podle zákona naopak striktně oddělena a podle zákona hradí náklady na svoji činnost ze svých vlastních výnosů. ČNB není placena z daní a její náklady tudíž nejsou náklady daňových poplatníků. Členové bankovní rady dále v požadovaném období 2016 – 2017 pobírali, resp. mohli využít, následující benefity, které jsou součástí správních nákladů ČNB:
  • z titulu zaměstnance ČNB
   • příspěvky České národní banky na kapitálově důchodové pojištění, životní a úrazové pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření zaměstnancům České národní banky,
   • cestovní náhrady,
   • peněžitý dar při životním výročí,
  • z titulu vedoucího zaměstnance
   • služební vozidlo.
 • Česká národní banka poskytla dne 14. března 2018 na základě žádosti týkající se výnosů státních dluhopisů následující informace. Jednak poskytla příslušné odkazy na web ČNB (databáze ARAD) a dále poukázala na webové stránky Ministerstva financí ČR pro další informace (Detailní výnosy do splatnosti po jednotlivých dluhopisech vydávaných Českou republikou prostřednictvím Ministerstva financí ČR lze získat z veřejně přístupných informací v systému MTS Czech Republic. Podrobnější informace s odkazem na denní výsledky výnosů v systému MTS CR jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva financí ČR (viz http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/sekundarni-trh/zakladni-informace).
 • Česká národní banka poskytla dne 20. března 2018 na základě žádosti o poskytnutí přehledu výše úroků z prodlení od roku 1992 do roku 2018 informaci publikovanou na webu ČNB zde:
  http://www.cnb.cz/cs/faq/vypocet_uroku_z_prodleni.html