Výpočet úroků z prodlení

Výpočet úroků z prodlení se řídí podle legislativy platné v období, kdy k prodlení došlo.

Výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku stanovila do 15. července 1994 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku.

S účinností od 15. července 1994 stanovilo nařízení vlády č. 142/1994 Sb. , že výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

Nařízením vlády č. 163/2005 Sb. ze dne 23. března 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku došlo s účinností od 28. dubna 2005 ke změně výše úroků z prodlení tak, že výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů.

Nařízením vlády č. 33/2010 Sb., ze dne 18. ledna 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., došlo s účinností od 1. července 2010 ke změně stanovení úroků z prodlení, která zní: Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.

Nařízením vlády č. 180/2013 Sb., ze dne 26. června 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. a nařízení vlády č. 33/2010 Sb., došlo s účinností od 1. července 2013 ke změně stanovení úroků z prodlení, která zní: Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, došlo s účinností od 1. ledna 2014 ke změně stanovení úroků z prodlení, která zní: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Česká národní banka není oprávněna vykládat nařízení vlády, nicméně v souvislosti s ním dostává od veřejnosti řadu dotazů týkajících se výpočtu úroků z prodlení. Pro výpočet výše úroků z prodlení poskytuje ČNB následující informaci: S metodickými dotazy je možno se obrátit například na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Repo sazbou rozhodnou pro stanovení výše úroků z prodlení ve smyslu výše uvedeného nařízení vlády je 2T repo sazba, která je hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbou ČNB. Tato sazba je oficiálně vyhlašována ve Věstníku ČNB.

Repo sazba zvýšená o osm procentních bodů znamená, že k výši 2T repo sazby se připočte 8 p.b. (např. je-li 2T repo sazba 0,05 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 8,05 %).

Hodnoty repo sazby naleznete v Historii 2T repo sazby.

Hodnoty diskontní sazby potřebné pro výpočet úroků z prodlení před 28. dubnem 2005 naleznete v Historii diskontní sazby.

Zpět na seznam