Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

listopad 2012

  • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla dne 7.11.2012 na základě žádosti o informaci rozhodnutí (pdf, 4,3 MB)z června roku 2012, kterým Česká národní banka uložila pokutu společnosti Colosseum a.s. (se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ: 120 00, IČ: 25133454), v řízení o správním deliktu za porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Na základě téže žádosti dále ČNB současně poskytla rozhodnutí o rozkladu (pdf, 2,2 MB) společnosti Colosseum a.s. v uvedené věci. ČNB poskytla tato rozhodnutí s vyloučením informací, u nichž to stanoví zákon.