Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

březen 2013

 • Česká národní banka poskytla dne 27. března 2013 na základě žádosti následující informace vztahující se k dotazům na řádný výkon funkce likvidátora družstevní záložny. 
  Z § 13 odst. 6 až 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) nevyplývají konkrétní podmínky výkonu funkce likvidátora družstevní záložny. Uplatní se tedy obecná úprava obsažená v § 70 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“). 
  Likvidátor je podle § 71 odst. 5 obchodního zákoníku orgánem společnosti a za výkon své působnosti odpovídá týmž způsobem jako členové statutárních orgánů. V souladu s § 70 odst. 3 obchodního zákoníku přechází na likvidátora okamžikem jeho jmenování působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti s tím, že podle § 72 obchodního zákoníku likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. 
  Obchodní zákoník stanovuje pravidlo, že likvidátor je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. V návaznosti na právní formu likvidovaného subjektu je povinnost likvidátora vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře stanovena v § 194 odst. 5 obchodního zákoníku pro likvidátory subjektů v právní formě akciové společnosti, přičemž na obdobné použití § 194 odst. 5 obchodního zákoníku v případě družstva odkazuje § 243 odst. 8 obchodního zákoníku.
  Likvidátor odpovídá za škodu, kterou způsobil obchodní společnosti / družstvu porušením právních povinností při výkonu své působnosti. O skutečnosti, zda jednal s péčí řádného hospodáře, nese likvidátor důkazní břemeno. Uvedená ustanovení zakládají pouze občanskoprávní odpovědnost likvidátora za škodu způsobenou porušením jeho povinností při výkonu jeho působnosti, nikoli však možnost správního postihu likvidátora subjektu finančního trhu ze strany České národní banky. 
  Obsah pojmu péče řádného hospodáře lze charakterizovat tak, že osoba má postupovat obezřetně a dávat přednost potřebám a zájmům obchodní společnosti / družstva. Uvedený pojem neznamená, že by osoba musela sama disponovat odbornou kvalifikací, ale je její povinností pečovat o to, aby záležitosti obchodní společnosti / družstva byly vyřízeny co nejlépe, což představuje i vyžádání odborné pomoci v situacích, kdy je toho třeba. 
  Z výše uvedených skutečností vyplývá, že likvidátor je s ohledem na povinnost vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře oprávněn dle vlastního uvážení konzultovat své kroky s příslušnými odborníky či plněním dílčích odborných úkolů příslušné odborníky pověřit (např. odborníky z oblasti práva, účetnictví apod.). S ohledem na povinnost zachování péče řádného hospodáře by však likvidátor měl při volbě odborných konzultací zohledňovat kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
 • Česká národní banka poskytla dne 20. března 2013 na základě žádosti dále uvedené informace. S použitým elektrozařízením skupiny 5 dle přílohy č. 1 k vyhlášce 352/2005 Sb., je v ČNB nakládáno následovně:
  1. budova ústředí ČNB v Praze: 
   Nakládání je zajištěno prostřednictvím dodavatelské organizace, která provádí výměnu osvětlovacích zařízení. Jedná se o firmu COFELY FM s.r.o., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4, IČ: 10169199, DIČ: CZ10169199.
  2. budova pobočky ČNB České Budějovice: 
   Výše uvedené použité elektrozařízení je odevzdáváno v rámci „zpětného odběru“ firmě ECO Trend s.r.o., Na Dolinách 128/36, 147 00 Praha 4, IČ: 49683039 DIČ: CZ49683039 - regionální pracoviště České Budějovice Kubatova 6, 370 04 České Budějovice.
  3. budova pobočky ČNB Plzeň: 
   Nakládání je zajištěno prostřednictvím FM firmy - ISS facility services s.r.o., Antala Staška 510/38 140 00 Praha 4; IČ: 60470291 DIČ: CZ60470291 (před 1. 5. 2012 zpětný odběr u firmy AVE CZ, Cvokařská 3 Plzeň, IČ: 49356089 DIČ: CZ49356089).
  4. budova pobočky ČNB Ústí nad Labem: 
   Nakládání je zajištěno prostřednictvím FM firmy - ISS facility services s.r.o., Antala Staška 510/38 140 00 Praha 4; IČ: 60470291 DIČ: CZ60470291 (před 1. 5. 2012 zpětný odběr u firmy AVE Ústí nad Labem s.r.o., Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem, IČ: 61392002 DIČ: CZ61392002).
  5. budova pobočky ČNB Hradec Králové: 
   Dříve zakoupené elektrozařízení je odevzdáváno v rámci „zpětného odběru“ firmě Metrodis A s.r.o. Pradubická 99/29, 500 04 Hradec Králové - Kukleny IČ: 25269844 DIČ: CZ25269844; u nově měněného elektrozařízení je nakládání zajištěno prostřednictvím FM firmy - ISS facility services s.r.o., Antala Staška 510/38 140 00 Praha 4; IČ: 60470291 DIČ: CZ60470291.
  6. budova pobočky ČNB Brno: 
   Nakládání je zajištěno prostřednictvím FM firmy - ISS facility services s.r.o., Antala Staška 510/38 140 00 Praha 4; IČ: 60470291 DIČ: CZ60470291 (před 1. 5. 2012 zpětný odběr u firmy Elkov a.s. Kšírova 255, 619 00 Brno IČO:26279690).
  7. budova pobočky ČNB Ostrava: 
   Výše uvedené použité elektrozařízení je odevzdáváno v rámci „zpětného odběru“ firmě Traper elektro s.r.o. Přívozská 154/9 702 00 Ostrava, IČO: 25885626 DIČ: CZ25885626.
 • Česká národní banka poskytla dne 20. března 2013 na základě žádosti informace o možnosti, postupu a podmínkách udělení devizové licence ČNB pro provozování směnárny. Vzhledem k obsahu dotazu byly informace poskytnuty odkazem na webové stránky ČNB, kde jsou požadované informace uvedeny v části týkající se povolovacích a schvalovacích řízení pro subjekty dohlížené Česku národní bankou, včetně příslušných formulářů. /cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povoleni-k-cinnosti-smenarnika/
 • Česká národní banka poskytla dne 18. března 2013 na základě žádosti informace k dotazu žadatele vztahujícímu se k výkazu zisku a ztráty České národní banky, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti) a dále k dotazu na celkový počet zaměstnanců České národní banky ke konci roku 2012 a celkovou výši vlastního kapitálu k tomuto datu.
  Informace k prvnímu dotazu byly poskytnuty v tabulce (pdf, 46 kB)s poukazem na skutečnost, že Česká národní banka není „vybraná účetní jednotka“ podle vyhlášky 410/2009 Sb. a používá účetní osnovu pro banky, a je tedy obtížné přesně vyplnit data požadovaná podle jiné účetní osnovy. Poskytnuté údaje jsou ty, o kterých se povinný subjekt domnívá, že jsou zahrnuty v předepsaných účtech.
  K dalšímu dotazu byly poskytnuty tyto informace:
  Skutečný počet zaměstnanců ČNB k poslednímu dni roku 2012 byl 1 396 zaměstnanců.
  Stav vlastního kapitálu ČNB k 31. 12. 2012 (údaje v mil. Kč):

   

  31.12.2012

  statutární fond (základní kapitál)

  1 400

  všeobecný rezervní fond

  7 891

  ostatní rezervní fondy ze zisku

  159

  základní kapitál a fondy celkem

  9 450

  oceňovací rozdíly

  8 048

  ztráta z předchozích období

  -126 410

  hospodářský výsledek

  2 846

  celkem

  -106 066

 • Česká národní banka poskytla dne 8. března 2013 na základě žádosti informace k dotazům žadatele „Kolik faktur bylo povinným subjektem proplaceno společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější názvy obchodní firmy: ASPI, a.s., ASPI Publishing s.r.o., CODEX Bohemia s.r.o.) a právnímu předchůdci: BYLL SOFTWARE, s.r.o. za období od roku 2000 doposud?“ a „Jaké částky byly vyfakturovány společností Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější názvy obchodní firmy: ASPI, a.s., ASPI Publishing s.r.o., CODEX Bohemia s.r.o.) a právnímu předchůdci: BYLL SOFTWARE, s.r.o. za období od roku 2000 doposud?“
  Poskytnuté informace obsahovaly sdělení žadateli, že se jedná o počet 391 faktur s 549 položkami ke dni 28. 2. 2013. Celkem jde o finanční prostředky za 5,008 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že z výše uvedeného počtu faktur z požadovaného období jich 41 se 103 položkami spadá před rok 2002 včetně, jedná se o doklady, které byly podle skartačního plánu a v souladu se zákonem o účetnictví i daňovými zákony skartovány. K žádosti poskytla Česká národní banka tabulku, která zahrnuje přehled všech fakturovaných částek (xls, 114 kB).
 • Česká národní banka poskytla dne 4. března 2013 na základě žádosti informaci k dotazu žadatele, zda je možné, např. v rámci povolení uděleného ČNB, aby družstevní záložna vykonávala i jiné podnikatelské činnosti, než jaké jsou vymezeny ve výše uvedených ustanoveních zákona č. 87/1995 Sb., resp. konkrétně zda je možné, aby družstevní záložna byla provozovatelem obchodního centra (provozovatel pronajímá v obchodním centru prostory jednotlivým obchodníkům a zajišťuje komplexní služby související s užíváním těchto prostor a s chodem obchodního centra jako celku (dodávky plynu, el. energie, vody, zajišťování údržby, úklidu apod.)). K žádosti poskytla Česká národní banka následující informaci (pdf, 86 kB).