Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

listopad 2013

 • Česká národní banka poskytla dne 26. listopadu 2013 na základě žádosti informace o registrovaných subjektech finančního trhu formou seznamu
  https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=31.12.2013&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=1
  a dále informace k prodeji zlatav letech 1997 a 1998
 • Česká národní banka poskytla dne 26. listopadu 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k dotazu, proč s odkazem na ust. § 9 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., na jednání bankovní rady České národní banky konané dne 7.11.2013 nebyla pozvána Vláda České republiky:
  Ustanovení § 9 odst. 2, podle kterého se Česká národní banka a vláda vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové, makroobezřetnostní a hospodářské politiky, není požadavkem na informování předem, ani požadavkem na účast zástupce vlády při měnověpolitických jednáních bankovní rady. Takový postup by naopak mohl být chápán jako porušení nezávislosti centrální banky při provádění měnové politiky (viz právě § 9 zákona o České národní bance:  "Česká národní banka, bankovní rada ani žádný člen bankovní rady nesmějí při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie a Statutem a při výkonu dalších činností vyžadovat ani přijímat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánů České republiky, dále od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropské unie, od vlád členských států Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu.").
 • Česká národní banka poskytla dne 11. listopadu 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k  dotazu týkajícím se společnosti Business Money, a.s. a k dotazu na výši RPSN :
  K Vaší žádosti sdělujeme, že dotčená společnost nepatří mezi subjekty, nad nimiž ČNB vykonává dohled. Jedná se o běžnou obchodní společnost, zapsanou do Obchodního rejstříku 26. června 2012 a jejím předmětem podnikání je výroba, obchod  a služby neuvedené v Přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a také poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů.  Uvedená společnost tedy žádné povolení ČNB nepotřebuje. Podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru musí subjekt, který hodlá spotřebitelské úvěry poskytovat, mít podle zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání registrovánu vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, podle přílohy  č. 2 živnostenského zákona, což uvedená společnost má. Od účinnosti zákona č 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti, již ani poskytovatelé spotřebitelských úvěrů nemají povinnost se registrovat jako instituce u Finančního arbitra. K této změně dochází s účinností od 1. listopadu 2013. Od uvedeného data tak instituce nebudou povinny oznamovat finančnímu arbitrovi při zahájení činnosti své kontaktní údaje a následně též jejich změny, jak to vyžadoval § 19 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Webové stránky Finanční arbitra již oznamují, že zároveň k 31. říjnu 2013 přestává vést seznam institucí, který uveřejňoval na svých internetových stránkách.
  Pokud se tážete na RPSN, tak tento ukazatel je sice podle zákona o spotřebitelském úvěru zařazen mezi tzv. povinné informace, které musí být spotřebiteli sděleny ještě před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, je stanoven i vzorec, jak se tento ukazatel počítá, nicméně jeho výše není nikterak omezena nebo limitována. A již jen pro úplnost dodáváme, že nad činností uvedené obchodní společnosti vykonává veřejnoprávní dohled Česká obchodní inspekce.
 • Česká národní banka poskytla dne 11. listopadu 2013 na základě žádosti o informace týkající se uzavřených zakázek malého rozsahu za období 2008-2013 v oblasti ekonomického, finančního, personálního a právního poradenství přehled požadovaných informací (pdf, 92 kB)
 • Česká národní banka poskytla dne 8. listopadu 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k položeným dotazům o způsobu zajištění jazykového servisu pro ČNB v roce 2013:
  1. informace, které subjekty překladatelský a tlumočnický servis pro ČNB zajišťují:
   Agentura Presto, agentura Artlingua, externí korektor.
  2. informace o jednotkové ceně a předmětu plnění u jednotlivých subjektů zajišťujících překladatelský a tlumočnický servis uvedená v běžně udávaných jednotkách, tj. cena za normostranu anebo slovo, pro úřední překlad cena za fyzickou stranu a pro tlumočení cena v sazbě „den“, „půlden“, „hodina“. Vzhledem k rozdílné výši cen u jednotlivých jazyků žádám o uvedení těchto informací i v dělení na jednotlivé využívané jazyky. Rovněž žádám o uvedení informace o výši expresních příplatků:
   Agentura Presto:
   Předmětem Smlouvy o překladatelských službách s agenturou Presto jsou překladatelské služby z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Cena za 1 normostranu přeloženého textu (normostranou se rozumí 1 800 znaků vč. mezer) byla stanovena na základě dohody smluvních stran a činí: 
   a) 248 Kč bez DPH při překladu obecného textu z angličtiny do českého jazyka,
   b) 268 Kč bez DPH při překladu odborného textu z angličtiny do českého jazyka,
   c) 318 Kč bez DPH při překladu obecného textu z českého jazyka do angličtiny,
   d) 338 Kč bez DPH při překladu odborného textu z českého jazyka do angličtiny.
   V případě expresního překladu (tzn. do 24 hodin od předání textu k překladu) si strany sjednávají expresní přirážku, a to ve výši 60 Kč bez DPH za 1 normostranu. 
   Agentura Artlingua:
   Simultánní tlumočení čeština – angličtina: den/1 tlumočník 8 990 Kč (bez DPH), půlden/1 tlumočník 4 495 Kč (bez DPH).
   Simultánní tlumočení angličtina – ruština: den/1 tlumočník 13 485 Kč (bez DPH).
   Překlad dopisu do ruštiny a do španělštiny se sazbou 375 Kč (bez DPH)/1 normostrana.
   Externí korektor: 
   Smlouva o provádění korektorské činnosti. Předmětem plnění je závazek poskytovatele provádět podle pokynů objednatele jazykové korektury anglických textů, případně i jazykové konzultace. Sazby: 160 Kč/1 normostrana. V případě, že provedenou práci nelze vyjádřit v normostranách (např. konsolidace textů, zpracování tabulek a grafů, editace/korektury souborů ve formátu pdf), bude účtována cena podle odpracovaného času, a to v hodinové sazbě 450 Kč.
 • Česká národní banka poskytla dne 8. listopadu 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k položeným dotazům o způsobu zajištění jazykového servisu pro ČNB v roce 2013:
  1. informace o celkovém rozsahu využití překladatelských a tlumočnických služeb pro ČNB, tj. roční finanční objem požadovaných služeb uvedený v Kč
   Převážná část překladatelských služeb pro ČNB je zajišťována interními překladateli (korektury interních překladů jsou zajišťovány rodilým mluvčím) a pouze v případě, že z kapacitních důvodů nelze překlady zajistit interně, využívá ČNB externí agentury. Tlumočnické služby jsou využívány minimálně v případě mimořádných událostí (například v roce 2012 nebyly využity vůbec) a ČNB postupuje v případě potřeby zajištění takových mimořádných služeb formou externí objednávky. Jen zcela výjimečně jsou zajišťovány překlady z/do  jiných jazyků než angličtiny.
   Čerpání finančních prostředků na služby překladatelské a tlumočnické zajišťované externě se proto odvíjí od reálné potřeby ČNB. V roce 2013 bylo k  1. listopadu na tyto služby vynaloženo 618 288 Kč.
  2. informace, které subjekty překladatelský a tlumočnický servis pro ČNB zajišťují
   Agentura Presto, agentura Artlingua, externí korektor.
  3. informace o celkové výši finančního plnění za dané období u jednotlivých subjektů včetně informace o konkrétním obsahu předmětu plnění
   Presto: 39 304 Kč s DPH (překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny)
   Artlingua: 101 174 Kč s DPH (tlumočnické služby, překlad z češtiny do španělštiny a ruštiny)
   Externí korektor:  477 810 Kč (korektury a konsolidace anglických textů)
  4. informace o tom, jakým způsobem byly tyto subjekty vybrány, tj. zejména zda byla na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb realizována výběrová či zadávací řízení
   Agentura Presto byla vybrána v rámci veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení. Výsledek byl zveřejněn v Oznámení o zadání zakázky (ISVZ). 
   Agentura Artlingua, externí korektor: výběr byl realizován postupem v souladu s interními předpisy ČNB. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosáhla výše stanovené zákonem  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro postup při výběru dodavatele dle toho zákona v zadávacím řízení. Výběr dodavatele byl realizován postupem v souladu s interními předpisy ČNB.
 • Česká národní banka poskytla dne 4. listopadu 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k položeným dotazům:
  1. (i) Informace o počtu zahájených řízení o správních deliktech podle § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, za období od 1.11.2011 do dne podání této žádosti 
   Žádné takové řízení nebylo zahájeno.
  2. (ii) Informace o počtu řízení uvedených sub. (i), která dosud stále probíhají,
   Žádné řízení neprobíhá.
  3. (iii) Informace o počtu řízení uvedených sub. (ii), u kterých doposud probíhá řízení o rozkladu.
   Žádné řízení o rozkladu neprobíhá.