Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

květen 2017

 • Česká národní banka poskytla dne 2. května 2017 na základě žádosti informace týkající se vysvětlení charakteru, důvodů a přínosů přijetí kurzového závazku, a to formou odkazu na publikaci „Kurz jako nástroj měnové politiky“ na webu ČNB.
  http://www.cnb.cz/cs/o-cnb/.galleries/publikace/download/fact_sheet_mp_kurz_cz.pdf.pdf
 • Česká národní banka poskytla dne 2. května 2017 na základě žádosti následující informace. Česká národní banka nevykonává dohled nad Českomoravskou komoditní burzou Kladno, IČO 495 46 392, neboť tato burza nemá povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu, které by ji opravňovalo organizovat regulovaný trh/provozovat mnohostranný obchodní systém. Burza tedy funguje jen v režimu zákona o komoditních burzách a je pod výlučným dozorem příslušného ministerstva/burzovního komisaře. Dále byla poskytnuta informace, že v případě, kdy burza disponuje povolením k činnosti organizátora regulovaného trhu, pak je pod sdíleným dozorem/dohledem příslušného ministerstva/burzovního komisaře a České národní banky. Činnost komoditní burzy dozoruje komisař, činnost regulovaného trhu Česká národní banka. Jak zákon o komoditních burzách, tak i zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (ZPKT) upravují pro takové případy alespoň základní pravidla spolupráce obou orgánů – viz § 33 odst. 4 zákona o komoditních burzách a § 198b odst. 4 ZPKT.
 • Česká národní banka poskytla dne 15. května 2017 na základě žádosti následující informace. Česká národní banka poskytla v roce 2015 celkem 16 darů v celkovém objemu 9 677 500 Kč, z toho: 
  8 darů Policii České republiky v objemu 9 317 500 Kč,
  6 darů na podporu finanční gramotnosti a 2 sponzorské dary v celkovém objemu 360 tis. Kč. 
  V roce 2016 ČNB poskytla celkem 25 darů v celkovém objemu 6 115 226 Kč, z toho:
  19 darů Policii České republiky v objemu 5 858 677 Kč,
  5 darů na podporu finanční gramotnosti a 1 sponzorský dar v celkovém objemu 256 549 Kč.
  Nad rámec výše uvedených skupin darů Česká národní banka daruje hmotný majetek vyřazovaný z evidence v důsledku jeho další nepotřebnosti, který může najít využití u jiných subjektů. K vyřazování majetku České národní banky lze nalézt bližší informace pod tímto odkazem http://www.cnb.cz/cs/dulezite/vyrazovani_majetku/.
 • Česká národní banka poskytla dne 15. května 2017 na základě žádosti následující informace. Česká národní banka ve vymezeném období od 1.4.2006 do současnosti nežádala o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osob zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších změn.
 • Česká národní banka poskytla dne 18. května 2017 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele.
  1) V posledních 10 letech Česká národní banka odejmula bankovní licenci pouze v jednom případě. Konkrétně se jednalo o odejmutí povolení k bankovní činnosti ERB bank, a.s., IČO 284 28 943, se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5. Hlavními důvody byly nefunkční řídicí a kontrolní systém banky a nákup dluhopisů v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. října 2016. Podrobnější informace naleznete ve zveřejněném rozhodnutí - viz
  http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2016_00040_CNB_573.pdf.
  2) V posledních 10 letech Česká národní banka nevyužila institutu nucené správy. Naposledy Česká národní banka rozhodla o zavedení nucené správy v Investiční a Poštovní bance, a.s. dne 16.6.2000 - viz níže uvedený odkaz. 
  https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Nucena-sprava-v-IPB-zavedena/
  K části dotazu týkajícímu se využitíozdravných postupů, mj. též institutu dočasné správy a správy pro řešení krize ve smyslu zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, Česká národní banka uvádí, že do současné doby nástroje pro řešení krize dle tohoto zákona nepoužila. (Blíže viz  http://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/).
  3) Česká národní banka předně uvádí, že nevede zvláštní evidenci délky trvání jí vedených správních řízení. Současně však uvádíme, že Česká národní banka zveřejňuje svá sankční a jiná rozhodnutí, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. V intencích různých právních úprav zveřejňování pravomocných rozhodnutí České národní banky jsou tedy zveřejňována i příslušná rozhodnutí bankovní rady o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním stupni, které lze vyhledat na internetových stránkách České národní banky pod níže uvedeným odkazem
  https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/.
  Zde pak lze v základní vizitce každého správního řízení nalézt datum jeho zahájení, datum vydání rozhodnutí a rovněž datum nabytí právní moci rozhodnutí ve věci, z nichž pak lze dovodit i údaj o průměrné délce správních řízení vedených Českou národní bankou.
 • Česká národní banka poskytla dne 25. května 2017 na základě žádosti následující informaci. Ohledně oprávnění společnosti etrader.cz s.r.o., IČO 242 44 902, uvádíme, že tato společnost je registrována jako investiční zprostředkovatel a dále jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel. Tuto informaci včetně přehledu povolených činností lze ověřit přímo na webových stránkách České národní banky pod následujícím odkazem:
  https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz