Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

září 2017

  • Česká národní banka poskytla dne 11. září 2017 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele.
    V případě dotazované společnosti New World Resources N. V., resp. New World Resources Plc se jedná o emitenta se sídlem v Nizozemí, resp. Velké Británii (dále jen „Emitent“) a ohledně veřejné nabídky na území České republiky, resp. ohledně přijetí jím emitovaných akcií na regulovaný trh v České republice, se uplatnil postup upravený v § 36f zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v rozhodném znění (dále jen „ZPKT“). V takovém případě se považuje za platný prospekt, který schválil orgán dohledu státu sídla Emitenta, jestliže tento orgán poskytl České národní bance osvědčení o schválení, osvědčující, že prospekt byl vyhotoven v souladu s právem Evropské unie, kopii uvedeného prospektu v českém jazyce nebo v anglickém jazyce a kopii shrnutí prospektu v českém jazyce. Česká národní banka vykonává dohled pouze na základě zákona a v jeho mezích. V případě Emitenta, jehož akcie jsou sice přijaty k obchodování na regulovaném trhu organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s., jehož sídlo však leží v Evropské unii mimo Českou republiku, je pro účely výkonu dohledu rozhodující právě sídlo dohlíženého subjektu. Dohled nad plněním informačních povinností Emitenta tak vykonávaly, resp. vykonávají příslušné orgány dohledu Nizozemí, resp. Velké Británie. Ve vztahu k České národní bance měl Emitent povinnost zasílat a uveřejňovat na svých internetových stránkách pouze vnitřní informace ve smyslu § 124 odst. 1 ZPKT.
  • Česká národní banka poskytla dne 11. září 2017 na základě žádosti následující informace týkající se vyplacení podílu likvidačního pozůstatku společnosti BH Capital, a.s. v likvidaci na účet ČNB jakožto jejího minoritního vlastníka.ČNB obdržela výplatu podílu likvidačního zůstatku BH Capital, a.s. v likvidaci dne 15.8.2017. Jednalo se o částku 40 771 780,00 Kč. Výplata likvidačního zůstatku nepodléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
  • Česká národní banka poskytla dne 12. září 2017 na základě žádosti výslovně v listinné podobě souhrn různorodých informací o činnosti České národní banky, ačkoli se jednalo o informace, které lze běžně získat dálkovým přístupem z veřejně dostupných zdrojů1. Požadované informace jsou obsaženy ve výročních zprávách ČNB a ročních zprávách o výsledku hospodaření.
  • Česká národní banka poskytla dne 14. září 2017 na základě žádosti informaci odkazem na svůj web
    https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Burza-cennych-papiru-Praha-oznamila-schvaleni-kriterii-pro-posouzeni-podminky-tzv.-pravidelneho-obchodovani/.
  • Česká národní banka poskytla dne 15. září 2017 žadateli následující informaci k dotazům ve věci prošetřování podnětu žadatele týkajícího se oblasti likvidace škodných událostí, a to v jeho konkrétním případě. Česká národní banka může vykonávat dohled v oblasti pojišťovnictví pouze v rozsahu stanoveném právními předpisy. Tyto právní předpisy neumožňují České národní bance zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi pojišťovnami a jejich klienty, ani rozhodovat o porušení smluvních podmínek těchto vztahů, rozhodovat spory mezi pojišťovnami a jejich klienty či mezi subjekty finančního trhu navzájem nebo rozhodovat o platnosti a účinnosti právního jednání.

1 www.cnb.cz