Informace o povinném subjektu

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zveřejňované ve struktuře podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.


1. Název

Česká národní banka


2. Důvod a způsob založení

Podle čl. 98 Ústavy České republiky je ČNB ústřední bankou státu. ČNB je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“). Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu a do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice.

Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon, zejména zákon o ČNB a právní předpisy upravující činnost ČNB jako orgánu vykonávajícího dohled nad finančním trhem, kde působí zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy a penzijní fondy.

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku; vydává bankovky a mince; řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, efektivnosti a rozvoji platebních a vypořádacích systémů; vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká, provádí další činnosti podle zákona o ČNB a podle jiných právních předpisů.

ČNB je povinna podávat Poslanecké sněmovně k projednání nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku roční zprávu o výsledku svého hospodaření (součástí této zprávy je i informace o mzdách členů bankovní rady České národní banky), nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji a k informaci nejméně jedenkrát ročně zprávu o finanční stabilitě (součástí této zprávy je též strategie makroobezřetnostní politiky). ČNB každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem. ČNB je povinna veřejnost informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji způsobem umožňujícím dálkový přístup.


3. Organizační struktura

Nejvyšším řídicím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a další čtyři členové bankovní rady. Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu šesti roků, jmenuje a odvolává je prezident republiky. Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát. Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování, rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem.

Organizační strukturu ČNB tvoří ústředí členěné na sekce a samostatné odbory, v jejichž čele jsou ředitelé, pobočky se sídlem v Praze, Hradci Králové, Brně a v Ostravě a územní pracoviště ústředí v Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem. V čele každé pobočky je ředitel. Aktuální organizační schéma ČNB je zveřejněno na www.cnb.cz. Sídlo ČNB je v Praze, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo telefonu je 022441 1111. Identifikační číslo ČNB je 48136450.

Organizační schéma


4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, včetně úřadovny pro osobní návštěvy:
ústředí Česká národní banka, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem Klášterní 3301/11, 401 22 Ústí nad Labem
  Plzeň: Husova 10, 305 67 Plzeň
  České Budějovice: Lannova třída 1, 371 35 České Budějovice
pobočky Praha: Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
  Brno: Rooseveltova 18, 601 10 Brno
  Hradec Králové: Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové
  Ostrava:  Nádražní 4, 702 00 Ostrava
Úřední hodiny podatelny a pokladny:
pobočky
a územní pracoviště ústředí
pokladní hodiny Po–Pá 7.30 - 11.30, 12.30 - 14.00
(Praha 7.30 - 14.00)
  úřední hodiny Po-Pá 7.30-14.00
 Úřední hodiny podatelny  ústředí:
ústředí úřední hodiny podatelny Po-Čt. 8.00 - 16.15, Pá 8.00 - 15.00
Telefonní čísla:
ústředí
a územní pracoviště ústředí
  224 411 111
pobočky Praha: 224 411 111
  Brno: 542 137 111
  Hradec Králové: 495 711 111
  Ostrava: 596 151 111
Čísla faxu:
ústředí
a územní pracoviště ústředí
  224 218 522, 224 217 865
pobočky Praha: 224 413 166
  Brno: 542 137 114
  Hradec Králové: 495 711 107
  Ostrava: 596 151 498

Adresa internetové stránky :                www.cnb.cz

Adresa e-podatelny :                              podatelna@cnb.cz


5. Případné platby lze poukázat:

Správní poplatky a náhrady

27-69193891 Správní poplatky za registraci pojišťovacích zprostředkovatelů
51-69193891 Správní poplatky ostatní za oblast pojišťovnictví
78-69193891 Správní poplatky za oblast penzijních fondů a kolektivního investování
86-69193891 Správní poplatky za oblast poskytovatelů investičních služeb
107-69193891 Správní poplatky za oblast emise cenných papírů
115-69193891 Paušální náhrady nákladů správních řízení a další příjmy spojené s vedením přestupkových a sankčních řízení
131-69193891 Paušální náhrady nákladů správních řízení peněžního oběhu
158-69193891 Správní poplatky za oblast akreditací k pořádání odborných zkoušek dle příslušných zákonů
182-69193891 Ostatní správní poplatky, např. za provoz platebního systému, registrace poskytovatelů platebních služeb, registrace vydavatelů elektronických peněz, povolení pro zpracovatele tuzemských bankovek a mincí
190-69193891 Správní poplatky za oblast bankovních   institucí
203-69193891 Správní poplatky za oblast spořitelních a úvěrních družstev
211-69193891 Správní poplatky za vázané zástupce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
238-69193891 Správní poplatky za vázané zástupce podle zákona o doplňkovém penzijním spoření – jen penzijní společnosti
246-69193891 Správní poplatky za přijetí žádosti o zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
254-69193891 Správní poplatky za oblast směnárenské činnosti generované prostřednictvím aplikace REGIS
262-69193891 Správní poplatky spojené s prodloužením povolení/oprávnění podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o doplňkovém penzijním spoření, zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o distribuci pojištění a zajištění (účet je aktivní pouze od 1. 10. do 29. 12.)
297-69193891 Správní poplatky – vázaní zástupci podle zákona o spotřebitelském úvěru
318-69193891 Správní poplatky – žádosti podle zákona o spotřebitelském úvěru (nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru, samostatní zprostředkovatelé)
326-69193891 Správní poplatky – vázaní zástupci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
334-69193891 Správní poplatky – samostatní zprostředkovatelé podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
342-69193891 Správní poplatky za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (účet je aktivní pouze od 1. 1. do 2. 12.)

Ostatní položky

115-930288231 Poplatek za poskytnutí školení nebo odborného kursu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování včetně vydávání osvědčení o absolvování kurzu. Testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí (položka ceníku 0203010, 0203011, 0203012, 0203020, 0203030 a 0203040 část II – Operace s hotovostmi).

V ostatních případech vycházejte prosím vždy z dispozic pro daný obchodní případ (např. účty pro úhradu faktur jsou uvedeny na faktuře), případně kontaktujte centrální účtárnu (provozniuctarna@cnb.cz)


6. IČO ČNB

48136450


7. DIČ ČNB

CZ48136450


8. Dokumenty:

 1. seznam hlavních dokumentů
 2. rozpočet      

9. Žádosti o informace

ČNB je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona, majícím povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho činnosti.
Informace lze získat na internetu www.cnb.cz nebo na základě žádosti podle zákona (viz doporučující formulář).

Lhůta k vyřízení žádosti činí 15 dnů od jejího přijetí nebo doplnění. Tuto lhůtu může ČNB ze zákonných důvodů prodloužit o 10 dnů. Postup ČNB při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, odvolání se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odložení žádosti, podání stížnosti podle zákona, náležitosti těchto podání a způsob hrazení souvisejících nákladů stanoví § 14 až § 17 zákona. Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, vyzve ČNB žadatele, aby žádost doplnil ve lhůtě do 7 dnů od jejího doručení. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, ČNB žádost odloží. Brání-li vyřízení žádosti její nesrozumitelnost, obecnost nebo neurčitost, vyzve ČNB žadatele, aby žádost upřesnil do 7 dnů od jejího doručení. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od jejího doručení, ČNB rozhodne o odmítnutí žádosti. Nevztahuje-li se požadovaná informace k působnosti ČNB, odloží ČNB žádost a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů od doručení žádosti žadateli.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žadatel o poskytnutí informace podle zákona podává žádost ve smyslu § 13 a § 14 odst. 1 a 2 zákona, odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo stížnost podle zákona poštou, elektronicky nebo v podatelně ústředí ČNB v Praze 1, Na Příkopě 28 nebo v podatelně příslušné pobočky. Bližší informace jsou uvedeny v bodu č. 4.

Poštou, elektronicky nebo v podatelně ústředí ČNB v Praze 1, Na Příkopě 28, příp. v podatelně příslušné pobočky ČNB lze podávat i jiné žádosti, stížnosti, předkládat návrhy, podněty, opravné prostředky proti rozhodnutím správního orgánu či jiná podání. Rozhodnutí o právech a povinnostech jsou doručována podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podání jsou vyřizována zpravidla v té formě, ve které byla podána. Osobám, které mají zřízenu datovou schránku, však musí být přednostně doručováno do této datové schránky.

Písemná podání jsou vyřizována do 30 dnů od jejich doručení. Stížnosti podle § 175 správního řádu jsou vyřizovány ve správním řádem stanovené lhůtě do 60 dnů. Při výkonu působnosti správního orgánu se ČNB řídí ustanoveními správního řádu (lhůty pro vyřízení podání, opravné prostředky, náležitosti podání atd.), nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon.


11. Opravné prostředky

Podle zákona o ČNB jsou ČNB svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými právními předpisy. Při výkonu působnosti správního orgánu se ČNB řídí ustanoveními správního řádu, což platí i pro přijímání opravných prostředků a rozhodování o nich.

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
  Pokud ČNB žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti, s výjimkou případů, kdy je žádost odložena. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se doručuje žadateli do vlastních rukou. Žadatel může podat rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od jeho doručení. Rozklad se podává útvaru ČNB, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm bankovní rada ČNB. Za podmínek § 16a zákona (například při neposkytnutí informace ani nevydání rozhodnutí o jejím odmítnutí) může žadatel podat do 30 dnů stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost se podává samostatnému odboru komunikace a rozhoduje o ní bankovní rada ČNB.
 • Obecně.
  Řádným opravným prostředkem proti prvoinstančnímu rozhodnutí ČNB je rozklad. Rozklad může podat účastník řízení způsobem podle § 37 odst. 4 správního řádu ve lhůtě 15 dnů od doručení napadeného rozhodnutí. Z rozkladu musí být zřejmé, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Rozklad se podává útvaru ČNB, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm bankovní rada ČNB. Zákonnost pravomocných rozhodnutí je možné přezkoumat v přezkumném řízení. Pro zahájení tohoto řízení může být podán podnět, nicméně o jeho zahájení musí rozhodnout ČNB z moci úřední (na toto zahájení není právní nárok). Zahájit přezkumné řízení lze do 2 měsíců ode dne, kdy se ČNB o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci. Podnět k zahájení přezkumného řízení se podává útvaru ČNB, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm bankovní rada ČNB. Správní řízení vedené ČNB, které bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, může být obnoveno, a to buď rozhodnutím ČNB, nebo na žádost účastníka řízení. Řízení se obnoví, pokud vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo-li zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno. Účastník řízení může podat žádost o obnovu řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Žádost o obnovu řízení se podává útvaru ČNB, který napadené rozhodnutí vydal, a o obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni (v případě, že byl dříve podán rozklad, tedy bankovní rada ČNB). Nelze-li uplatnit jiný prostředek ochrany, lze podat proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu ČNB stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně k samostatnému odboru interního auditu, který ji vyřídí do 60 dnů ode dne jejího doručení.

12. Formuláře

Webový formulář žádosti:

Formulář žádosti ke stažení:


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Viz postup podle přílohy č.2 vyhlášky


14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ČNB jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva a povinnosti osob ve vztahu k ČNB, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto nejdůležitější předpisy poskytnuty v jejich platném znění k nahlédnutí:

 •  zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Platební styk a devizové předpisy:

 • zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů

Dohled nad finančním trhem:

 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Část čtvrtá, Hlava I, Díl 4 – finanční služby)
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (EMIR) o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a jeho prováděcí nařízení
 • zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
 • zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
 • zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 a jeho prováděcí nařízení
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD IV), pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 530/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD IV), pokud jde o regulační technické normy upřesňující významné expozice a limity pro interní přístupy ke specifickému riziku v obchodním portfoliu
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 527/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2013/36/EU (CRD IV), pokud jde o regulační technické normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé složky odměny
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 524/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD IV), pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které si vzájemně poskytují příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání a jeho prováděcí nařízení
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, o ratingových agenturách
 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

Správní činnost ČNB:

 • zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ostatní předpisy (výběr):

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

Uvedené předpisy, jakož i předpisy vydané v rámci působnosti ČNB, seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona, výroční zprávy apod., s možností pořídit si jejich opis, výpis nebo kopii, jsou k nahlédnutí v provozních hodinách v odborné knihovně ČNB v Praze (pondělí až čtvrtek od 9:00 do 17:00 hod., v pátek do 15:00 hod.) a v sekretariátech ředitelů mimopražských poboček ČNB v jejich provozních hodinách.

Vydané právní předpisy: Právní předpisy > Věstník ČNB


15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací v ČNB (pdf, 73 kB)


16. Licenční smlouvy

Nejsou


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Je součástí   Výroční zprávy ČNB