Měnová politika

Podle Ústavy ČR a zákona o České národní bance (pdf, 388 kB) je hlavním cílem ČNB péče o cenovou stabilitu. ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. Svého hlavního cíle - cenové stability - ČNB dosahuje změnami v nastavení měnových podmínek s využitím svých nástrojů, především základních úrokových sazeb. Rozhodování bankovní rady ČNB o nastavení měnové politiky vychází z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik jejího naplnění. Po vstupu ČR do eurozóny se ČNB vzdá samostatné měnové politiky ve prospěch Evropské centrální banky.

Kapitola „Měnová politika“ Vás seznámí v jednotlivých podkapitolách s  úlohou měnové politiky a definicí cenové stability, s režimem měnové politiky ČNB, kterým je cílování inflace, a s  měnověpolitickými nástroji, které ČNB využívá. Najdete zde aktuální prognózu inflace a čtvrtletní Zprávu o měnové politice. V podkapitole „Rozhodnutí bankovní rady ČNB“ jsou popsána měnově politická rozhodnutí bankovní rady, a to jednak v podobě písemných záznamů z těchto jednání, jednak ve formě prezentací a audio/video záznamů z tiskové konference následující vždy po měnověpolitickém zasedání bankovní rady. Podkapitola „Strategické dokumenty“ obsahuje například dokumenty týkající se vyhlášení inflačního cíle, analýzy stupně sladěnosti ČR s eurozónou a také Aktualizovanou strategii přistoupení ČR k eurozóně. Pro zájemce o poslední vývoj měnověpolitické situace v jiných centrálních bankách je určen elektronický čtvrtletník Monitoring centrálních bank. Aktuální predikce a výhledy vybraných zahraničních institucí pro hlavní světová ekonomická teritoria, včetně analýzy dílčího tématu ze světové ekonomiky, lze nalézt v měsíčníku Globální ekonomický výhled. Analýzou vývoje jednotlivých položek platební bilance České republiky se zabývá publikace Zpráva o vývoji platební bilance, která je zveřejňována jednou ročně.