Vývoj měnového kurzu v modelu g3

Vývoj měnového kurzu v modelu g3 je primárně určen podmínkou nekryté úrokové parity. Podle této podmínky je současná hodnota měnového kurzu určena očekávanou hodnotou kurzu a velikostí úrokového diferenciálu mezi domácí a zahraniční sazbou upravenou o rizikovou prémii. Očekávaný vývoj kurzu je určen modelově-konzistentním způsobem a závisí jak na vývoji endogenních, tak exogenních veličin modelu. Riziková prémie zohledňuje krátkodobé kolísání měnového kurzu a trend odrážející stav čistých zahraničních aktiv, když například vyšší zadluženost domácí ekonomiky vede k růstu rizikové prémie a vytváří tlaky na znehodnocení měny.

V podmínkách české ekonomiky však podmínka nekryté úrokové parity nepopisuje dostatečně pozorovaný vývoj měnového kurzu, který ve skutečnosti vykazuje určitou setrvačnost. Proto je v modelu g3 podmínka nekryté úrokové parity upravena o prvek strnulosti. Tato úprava svojí povahou sice nevychází z mikroekonomických základů, ale napomáhá replikovat skutečná data, neboť byla kalibrována na základě srovnání modelových charakteristik s pozorovanými daty.

Predikce kurzu na první čtvrtletí prognózy je navíc upřesněna na základě výsledků simulací satelitních modelů, které využívají širší množinu krátkodobých informací než jádrový model, a aktuálního vývoje měnového kurzu.