Vyhodnocení plnění cíle ČNB v čisté inflaci pro prosinec 2001

Pro prosinec 2001 byl v dubnu 2000 stanoven inflační cíl v meziroční čisté inflaci v intervalu 2 - 4 %. Skutečná čistá inflace v prosinci 2001 dosáhla hodnoty 2,4 %, a inflační cíl tak byl splněn. Cílem této přílohy je blíže rozebrat faktory a předpoklady, za nichž došlo ke plnění cíle.

Vzhledem ke zpoždění nejúčinnější transmise, které ČNB pro českou ekonomiku odhaduje zhruba na 4 - 6 čtvrtletí, mělo na splnění inflačního cíle pro prosinec 2001 největší vliv měnověpolitické rozhodování ve druhé polovině roku 2000. V tomto období podmíněné prognózy cenového vývoje naznačovaly konzistenci s inflačním cílem. Například středová hodnota podmíněné prognózy inflace pro prosinec 2001 zveřejněné ve Zprávě o inflaci v říjnu 2000 byla se středem inflačního cíle pro prosinec 2001 téměř shodná. V tomto kontextu bankovní rada ČNB ve druhém pololetí 2000 neměnila nastavení měnověpolitických sazeb. V tomto smyslu lze tedy tehdejší měnovou politiku ČNB hodnotit ex ante jako konzistentní s plněním cíle pro prosinec 2001.

Ukažme dále, do jaké míry byla podmíněná prognóza inflace, z níž uvedené měnověpolitické rozhodování vycházelo, naplněna pozdějším skutečným vývojem. I při správném měnověpolitickém rozhodování ex ante může totiž dojít vlivem odchylného vývoje a působení faktorů inflace k odchýlení od inflačního cíle.

Skutečná hodnota meziroční čisté inflace v prosinci 2001 byla o 0,7 procentního bodu nižší, než předpovídala prognóza inflace zveřejněná v říjnu 2000 (viz Tabulka 1). Rozklad na tři základní složky čisté inflace ukazuje, že tuto odchylku lze téměř celou vysvětlit odchylkou skutečného vývoje cen pohonných hmot od prognózy. Oproti tomu v případě cen potravin a korigované inflace bez cen pohonných hmot byly vzniklé odchylky velmi malé.

Tabulka 1: Střed intervalu prognózy pro prosinec 2001 z října 2000 a skutečnost 

Cenový segment Prognóza z října 2000(%) Skutečnost v prosinci 2001 (%) Dopad do celkové odchylky v čisté inflaci (proc. body) a
Mzr. čistá inflace 3,1 2,4 -0,70
Mzr. růst cen potravin 3,3 2,9 -0,13
Mzr. růst cen pohon. hmot 0,0 -15,0 -0,55
Mzr. korigovaná inflace bez pohonných hmot 3,1 3,2 +0,10
      -0,12b

a K výpočtu použity stále váhy nového spotřebního koše, zavedeného počínaje lednem 2001
bChyba zaokrouhlení

Ceny pohonných hmot jsou určovány především cenami ropy na světových trzích a kurzem koruny k americkému dolaru. Ceny ropy byly po celé prognózované období nižší, než prognóza z října 2000 předpokládala (viz Tabulka 2). Koruna sice byla v roce 2001 vůči dolaru ve srovnání s prognózou z října 2000 poněkud slabší, avšak odchylka u cen ropy byla mnohem výraznější, takže její dopad na ceny pohonných hmot převážil. Ve srovnání s předpoklady z října 2000 se rovněž odchýlil skutečný vývoj kurzu koruny vůči euru (koruna byla silnější) a růst cen průmyslových výrobců v SRN, který byl vyšší. Tyto dva vlivy se tak ve svém působení na inflaci v ČR zhruba kompenzovaly. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2001 se sice odchylka kurzu koruny vůči euru ještě výrazně zvětšila, takže ve svém působení na dovozní ceny zřetelně převážila nad odchylkou německých cen průmyslových výrobců. Vzhledem ke zpoždění dopadu do inflace v ČR se však tento vývoj v hodnotě inflace za prosinec 2001 neodrazil.

Tabulka 2: Předpokládaný vývoj vybraných faktorů inflace z října 2000 a skutečnost

Čtvrtletí IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01
Mzr. růst cen prům. výrobců SRN a - předpoklad 2,9 - - - 1,9
  - skutečnost 3,3 - - - 3,0
Cena ropy uralské (USD/barel) - předpoklad 29 27 27 27 27
  - skutečnost 28 25,3 25,9 23,7 18,8
Nominální kurz CZK/EUR - předpoklad 36 36 36 36 36
  - skutečnost 34,9 34,8 34,3 34 33,2
Nominální kurz CZK/USD - předpoklad 40 37,9 37,9 36 36
  - skutečnost 40,2 37,7 39,3 38,2 37

a Hodnoty pro celorok

Výrazně odchylný od očekávání v říjnu 2000 byl během roku 2001 také vývoj cen potravin. Po atypickém růstu cen potravin v letních měsících však došlo koncem léta ke korekci a jejich růst v druhé polovině roku se opět vrátil do blízkosti původně předpokládaných hodnot. Na plnění inflačního cíle stanoveného pro prosinec 2001 neměla tato epizoda výraznější dopad.

Je třeba se také zmínit o dalším klíčovém předpokladu prognózy z října 2000. Jde o prognózu podmíněnou, tedy prognózu, která předpokládá, že v horizontu prognózy nedojde ke změně nastavení měnověpolitických nástrojů. Ve skutečnosti došlo v období od října 2000 do prosince 2001 ke třem změnám v nastavení měnověpolitických úrokových sazeb (snížení o 0,25 procentního bodu v únoru 2001, zvýšení o 0,25 procentního bodu v červenci 2001 a snížení o 0,5 procentního bodu v listopadu 2001). Na konci října 2001 ČNB také intervenovala na devizovém trhu. Z těchto opatření však pouze únorové snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b. mohlo mírně zvýšit inflaci v prosinci 2001, zatímco zbylá opatření ČNB učinila v době, kdy jejich dopad na plnění inflačního cíle pro prosinec 2001 byl vzhledem ke zpoždění nejúčinnější transmise již velmi slabý.

Lze shrnout, že neočekávaný vývoj exogenních faktorů inflace posunul skutečnou inflaci v prosinci 2001 oproti prognóze z října 2000 o 0,7 procentního bodu níže. Tento posun, způsobený především nečekaně nízkými světovými cenami ropy, však byl příliš malý na to, aby zapříčinil nesplnění inflačního cíle pro prosinec 2001.