Vliv růstu těžby nekonvenčního plynu na globální ceny energetických surovin

Rychlý vzestup těžby břidlicového plynu zejména na území Severní Ameriky v uplynulých letech značně změnil podmínky nejen na trhu se zemním plynem, ale ovlivnil i ceny ostatních energetických komodit, zejména uhlí. Přebytky levného energetického uhlí jsou z USA vyváženy do Evropy a jejich prostřednictvím americký břidlicový plyn snižuje cenu elektřiny a tepla v Evropě včetně ČR (viz kapitola II.2). Vyšší spotřeba uhlí zároveň snižuje poptávku po zemním plynu, což nutí dodavatele potrubního plynu v Evropě zohledňovat ve svých dlouhodobých kontraktech kromě cen ropy i aktuální cenový vývoj zemního plynu na místních burzách.

Ohledně budoucnosti těžby břidlicového plynu existuje množství nezodpovězených otázek, například zda současný nárůst těžby v USA je pouze dočasný, nebo je dlouhodobě udržitelný. Další otázkou je, jestli bude možné nové technologie (jejichž vývoj byl předpokladem ekonomicky smysluplné těžby v USA) uplatnit i v ostatních oblastech světa a zda je potom možné očekávat pokles cen plynu i tam. Skeptické názory považují současný boom v USA za přechodný, neboť břidlicový plyn byl na počátku těžen z oblastí s největším nasycením horniny (tzv. sweet spots). Postupně se však těžba přesouvá do méně příznivých podmínek s nižší vydatností vrtu. To má za následek růst nákladů a méně ekonomickou produkci. Udržení či navyšování produkce v USA je tak podmíněno nárůstem cen ze současných nízkých hodnot. Aktuální předpověď EIA reflektuje výrazný růst ceny zemního plynu v USA v letošním roce, směrem nahoru přehodnotila i výhled růstu cen pro rok 2014. Růst těžby plynu v USA by měl přitom zpomalovat (Tab. 1).

Tab. 1 (BOX)  Předpověď EIA pro ceny a objem těžby zemního plynu v USA
Rychlý růst těžby zemního plynu v USA by měl postupně zpomalovat, růst cen plynu by měl letos téměř kompenzovat propad z roku 2012. V příštím roce by cenový růst měl pokračovat
(ceny v USD/MBtu, produkce v bcf/d, zdroj: EIA)

 

2011

2012

2013

2014

Cena plynu v USA (Henry Hub)

USD/MBtu

4,0

2,8

3,7

4,0

(mzr. v %)

 

-31,3

35,0

7,9

Produkce plynu v USA

bcf/d

62,7

65,8

66,4

66,8

(mzr. v %)

 

4,8

1,0

0,6

Poznámka: MBtu = mil. britských termálních jednotlek, bcf = mld. kubických stop

Náklady na těžbu konvenčního i nekonvenčního plynu se sbližují s tím, jak se konvenční těžba postupně stěhuje ze snadno dostupných, ale vyčerpaných ložisek na pevnině do náročnějších oblastí (na pevnině nebo v pobřežních vodách). Přitom se značně liší náklady v různých regionech světa (Tab. 2). Pro USA odhaduje IEA break-even náklady na nekonvenční těžbu na 5–7 USD/Mbtu, pokud ložisko obsahuje i kapalnou složku, mohou být náklady jen 3 USD/Mbtu. V Evropě je konvenční i nekonvenční těžba dražší kvůli složitějším geologickým podmínkám. Případnou arbitráž mezi oběma trhy přitom komplikují náklady na zkapalnění a transport LNG. Ceny plynu v Evropě se tak pohybují výše než v USA (Graf 1).

Tab. 2 (BOX)  Orientační investiční a provozní náklady těžby zemního plynu v různých oblastech 
Náklady na těžbu jsou nejnižší v USA, nejvyšší v Evropě)
(v USD roku 2010 za MBtu, zdroj: IEA)

 

Konvenční těžba

Břidlicový plyn

Uhelný metan

USA

3 - 7

3 - 7

3 - 7

Evropa

5 - 9

5 - 10

5 - 9

Čína

4 - 8

4 - 8

3 - 8

Rusko

0 - 2, 3 - 7*

3 - 5

Katar

0 - 2

*Nižší hodnoty pro tradiční oblasti těžby (západní Sibiř, Povolží, Ural), vyšší hodnoty pro nové projekty na východní Sibiři a v arktických pobřežních vodách.
Poznámka: MBtu = mil. britských termálních jednotek

Graf 1 (BOX)  Vývoj ceny plynu v různých regionech
Ceny zemního plynu v jednotlivých regionech se výrazně liší. V Evropě dochází ke sblížení cen potrubního plynu (ruského v Německu) a plynu na burze ICE 
(v USD za MBtu, zdroj: Bloomberg)

 

Přetrvání cenového rozdílu mezi jednotlivými regiony světa naznačuje i studie IEA z roku 2012 (Golden rules for a golden age of gas). Zde jsou simulovány dva možné scénáře budoucího vývoje těžby nekonvenčního plynu. Optimální scénář (Golden rules) předpokládá, že jsou nastoleny podmínky pro globální expanzi těžby ze všech významných ložisek. Nepříznivý scénář naopak předpokládá, že se nepodaří překonat environmentální a ostatní překážky, kterým tato těžba v mnoha oblastech světa čelí. Na základě těchto scénářů byla modelována předpověď cen plynu v různých regionech (Tab. 3). Aktuální ceny plynu jsou sice značně mimo pásmo předpovědí (zejména v Evropě a Japonsku), přesto lze z tabulky odvodit, že ani optimální podmínky pro nekonvenční těžbu nezabrání budoucímu růstu cen zemního plynu. Ten je přirozeně zřetelnější pro sub-optimální těžbu, nicméně ani v optimální variantě není reálné očekávat v Evropě pokles cen zemního plynu na úroveň USA.

Tab. 3 (BOX)  Scénáře vývoje cen zemního plynu dle IEA
Obě varianty směřují k budoucímu růstu cen, zřetelněji při sub-optimální těžbě. Rozdíly cenových úrovní mezi jednotlivými regiony přetrvávají
(v USD roku 2010 za MBtu, zdroj: IEA)

 

Minulost

Optimální těžba

Sub-optimální těžba

2010

2020

2035

2020

2035

USA

4,4

5,4

7,1

6,7

10,0

Evropa

7,5

10,5

10,8

11,6

13,1

Japonsko

11,0

12,4

12,6

14,3

15,2

Poznámka: MBtu = mil. britských termálních jednotek