Vliv nových instalací fotovoltaických elektráren na ekonomickou aktivitu

Aktuální rozvoj fotovoltaických elektráren, který má vlivem nastavení státní regulace do značné míry dočasný charakter, ve zřetelné míře ovlivňuje vývoj zahraničního obchodu, investice i ekonomickou aktivitu.

Dovoz fotovoltaických článků začal prudce stoupat po výrazném snížení jejich cen v roce 2009, přičemž nejvyšší rozdíly mezi dovozy a vývozy nastaly v závěru roku 2009. Za celý rok pak činily čisté dovozy 14,8 mld. Kč. Stoupající tendenci mají i data o čistých dovozech z prvních osmi měsíců roku 2010, kde čisté dovozy činí již 13,7 mld. Kč (Graf 1). Tomu odpovídají i údaje Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o instalovaném výkonu slunečních elektráren (Graf 2). V roce 2009 proběhla převážná část instalací v prosinci a i za rok 2010 data a publikované odhady naznačují, že většina instalací proběhne ve druhé polovině roku. Odhady instalovaného výkonu na konci roku 2010 se pohybují mezi 1200 MW (Česká fotovoltaická průmyslová asociace) a 1600 MW (horní odhad ERÚ).

Graf 1 (Box) Dovoz a vývoz fotovoltaických panelů
Vysoká poptávka po solárních panelech se projevila ve velmi vysokých objemech dovozů ke konci roku 2009 a ve druhé polovině roku 2010
(mld. CZK)

Graf 2 (Box) Instalovaný výkon solárních elektráren
Instalovaný výkon dále skokově vzroste
(MW)

Za předpokladu, že většina čistých dovozů fotovoltaických článků byla v roce 2009 využita k novým instalacím, můžeme vyčíslit náročnost instalace 1 W na dovozy, jež činila zhruba 37 Kč. Při předpokládaném dalším poklesu cen ve výši 15 % odhadujeme vliv čistých nominálních dovozů fotovoltaických článků na obchodní bilanci v roce 2010 v rozmezí 23-36 mld. Kč. Předpokládáme, že většina dovozů v letošním roce se uskuteční až ve druhé polovině roku.

Při vyčíslení dopadů do domácí ekonomiky je třeba odhadnout výši investic plynoucích z nových instalací. Pokud navýšíme odhadnutou průměrnou dovozní cenu fotovoltaických článků o marži prodejců a DPH, dostaneme se velmi blízko publikované vážené průměrné ceně fotovoltaických článků v ČR ve výši cca 46 Kč za W1. Fotovoltaické články jsou však pouze částí celkových nákladů na instalaci. Za předpokladu, že průměrná výše nákladu na fotovoltaické články činila zhruba 75 % z celkové investice, počítáme s průměrnou výší nákladů na 1 W ve výši cca 63 Kč pro rok 2009 a 53 Kč pro rok 2010. Dle těchto propočtů pak instalace solárních elektráren zvýšily objem nominálních fixních investic o 25 mld. Kč v roce 2009 a pro rok 2010 předpokládáme jejich efekt ve výši 39-60 mld. Kč. Čistý dopad do HDP pak odhadujeme ve výši 0,3 % nominálního HDP v roce 2009 a 0,4–0,7 % nominálního HDP v roce 2010.

Tab. 1 (Box) Odhad efektu fotovoltaiky na ekonomickou aktivitu
Investice do solárních panelů výrazně zvýšily objem fixních investic v letech 2009 i 2010

 

2009

2010
dolní odhad

2010
horní odhad

Instalovaný výkon (v MW)

396

736

1137

Čistý dovoz (dovoz - vývoz, v mld. Kč)

15

23

36

Čistý dovoz do 31.8.2010

 

14

14

Čistý dovoz 1.9.2010-31.12.2010

 

10

22

Fixní investice (v mld. Kč)

25

39

60

Efekt do nominálního HDP

0,3%

0,4%

0,7%

 


1 http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/08/strog-pv-demand-in-2009-2010-and-2011