Vliv čerpání prostředků z fondů EU na vývoj investic nefinančních podniků

Cílem tohoto boxu je vysvětlit důvody loňského poměrně rychlého růstu investic nefinančních podniků a jejich náhlý meziroční pokles v průběhu letoška. Tento vývoj byl přitom pozorován ve většině odvětví. Analýzy ukazují, že nejen investice vlády, ale také investice nefinančních podniků jsou ovlivňovány spolufinancováním z fondů EU.

Vývoj investic nefinančních podniků je v případě České republiky, jakožto malé a otevřené ekonomiky, možné dlouhodobě z větší části vysvětlit změnami v zahraniční poptávce. Odhad efektivní zahraniční poptávky dle HDP hlavních obchodních partnerů zemí eurozóny používaný pro prognózu soukromých fixních investic1však zcela nezachycuje výkyvy v jejich dynamice v posledních dvou letech. Mírně lepší predikční schopnost má v tomto období odhad vývoje efektivní zahraniční poptávky měřený dle dovozů zemí eurozóny, ale ani ten nedokáže pozorované výrazné zrychlení investic nefinančních podniků v roce 2015 plně vysvětlit (Graf 1).

Graf 1 (BOX) Investice podniků a zahraniční poptávka
Odhady efektivní zahraniční poptávky dle HDP EU a dovozů EU nedokáží vysvětlit výkyv dynamiky investic nefinančních podniků v letech 2015 a 2016 
(odchylky od trendu v %, výpočet ČNB)

 

Další vysvětlení může souviset se zvýšeným úsilím o dočerpání prostředků evropských fondů z minulého programového období. Na rozdíl od predikce vládních investic, kde byl výrazný meziroční výkyv v návaznosti na nerovnoměrné čerpání fondů EU očekáván2, u soukromých investic počítala prognóza s jejich znatelně hladším průběhem. Data za rok 2015 o kapitálových transferech vlády nefinančním podnikům3 spojených se spolufinancováním investic z fondů EU ale ukazují na téměř zdvojnásobení vyplacených prostředků nefinančním podnikům oproti předchozímu roku. Jejich podíl na celkové alokaci pro Českou republiku přitom vzrostl z jednotek na zhruba 30 % (v roce 2015 více než 40 mld. Kč).

Analýza dat individuálních projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů4 navíc ukázala, že příspěvek z evropských prostředků k hodnotě investice může být relativně vysoký také v případě soukromých investic. Zatímco ve vládním sektoru se strukturální fondy podílejí na hodnotě investice v průměru z 82 %, u nefinančních podniků to je 65 %.

Znalost tohoto poměru, společně s údaji o objemu transferů nefinančním podnikům ze strukturálních fondů, umožňuje rozdělit investice nefinančních podniků na část spolufinancovanou fondy EU a část financovanou výhradně z vlastních zdrojů. Z tohoto rozdělení (Graf 2) je přitom patrné, že investice financované z vlastních zdrojů tvoří dominantní část z celkového objemu investic nefinančních podniků a navíc setrvale rostou. V posledním období však byly změny celkového objemu investic ve větší míře taženy investicemi spolufinancovanými ze strukturálních fondů.

Graf 2 (BOX) Investice nefinančních podniků
Investicím nefinančních podniků dominují investice financované plně z vlastních zdrojů, zvýšil se však podíl investic spolufinancovaných z fondů EU
(v mld. Kč, běžné ceny, zdroj: ČSÚ, výpočet ČNB)

 

Rozklad meziročního růstu investic nefinančních podniků potvrzuje, že k němu zejména v roce 2015 dominantně přispěly investice spolufinancované z fondů EU (Graf 3). Informace o pozvolném náběhu čerpání v úvodu letošního roku přitom naznačují, že investice spolufinancované ze strukturálních fondů aktuálně klesají vlivem srovnávací základny, a snižují tak dynamiku růstu celkových investic nefinančních podniků. V roce 2017 je již očekáváno obnovení meziročního růstu investic spolufinancovaných z fondů EU, který se tak opět přidá k pokračujícímu zvyšování investic z vlastních zdrojů.

Graf 3 (BOX) Rozklad meziročního růstu investic nefinančních podniků
Meziroční růst investic nefinančních podniků byl v roce 2015 převážně tažen investicemi spolufinancovanými z evropských fondů
(meziroční změny v %, zdroj: ČSÚ, MMR, výpočet ČNB)

 


1 Nefinanční podniky se na soukromých investicích podílejí zhruba 75 %.
Viz BOX 1 ve Zprávě o inflaci I/2016.
3 Zdroj: ČSÚ.
4 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj.