Úprava statistických dat o vývoji hrubého domácího produktu

Český statistický úřad při publikaci údajů o vývoji hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí 1999 současně zveřejnil i retrospektivní úpravu statistických dat od roku 1994. Tato změna byla vyvolána potřebami Statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) při mezinárodních srovnáních výkonností ekonomik různých zemí. Vedle metodických doporučení Eurostatu byly dále při úpravách údajů o HDP zohledněny změny ukazatelů vyplývající ze zpřesnění externích podkladů (například z oblasti zahraničního obchodu) a výsledků revize zpracování čtvrtletních statistických výkazů za roky 1997 a 1998. Provedená úprava statistických dat o HDP zahrnuje:

  • změnu úrovně hrubého domácího produktu a návazně i jednotlivých složek domácí poptávky v běžných cenách,
  • úpravu deflátorů v jednotlivých letech i čtvrtletích,
  • návazně na předchozí úpravy změnu úrovně hrubého domácího produktu ve stálých cenách v jednotlivých letech i čtvrtletích,
  • převod časových řad z cenové hladiny roku 1994 na cenovou hladinu roku 1995,
  • změny v rozložení ročního hrubého domácího produktu do jednotlivých čtvrtletí.

V běžných cenách byla úroveň hrubého domácího produktu zvýšena v celé časové řadě (1994 až 1998 o 2 - 3 %. Dílčí úpravy deflátorů provedl ČSÚ ve všech revidovaných letech. Tyto změny částečně pozměnily výsledné relace údajů ve stálých cenách a běžných cenách, neznamenaly však zásadní změnu logiky meziročních trendů, což názorně dokumentuje Graf 3 o vývoji HDP ve stálých cenách v původních a revidovaných hodnotách.

Výraznější úpravy byly provedeny ve čtvrtletním rozložení tvorby HDP, domácí poptávky a jejích jednotlivých segmentů (zejména zásob). Úpravy se dotkly nejvíce prvních a čtvrtých čtvrtletí s návaznými implikacemi změněných základen pro meziroční srovnání vývoje HDP v jednotlivých čtvrtletích (Graf 2), ze kterých vycházely analýzy předchozích Zpráv o inflaci. Oproti předchozím publikacím ČSÚ o tvorbě a užití HDP obsahuje poslední publikace za první čtvrtletí1999 i ucelenou časovou řadu údajů o odvětvové struktuře hrubého domácího produktu v běžných i stálých cenách na bázi hrubé přidané hodnoty.

Graf 1 Původní a revidovaná data o vývoji HDP v běžných a stálých cenách  
Graf 1 Původní a revidovaná data o vývoji HDP v běžných a stálých cenách

Graf 2 Změny v čtvrtletním rozložení HDP (s.c.)
  Graf 2 Změny v čtvrtletním rozložení HDP (s.c.)

Graf 3 Meziroční změna HDP (s.c.)
  Graf 3 Meziroční změna HDP (s.c.)