Transmise úrokových sazeb finančního trhu do klientských úrokových sazeb

Pro efektivní fungování transmise měnové politiky do ekonomiky je klíčové, jak jsou úrokové podmínky úvěrového financování nefinančních podniků a domácností ovlivňovány úrokovými sazbami na finančním trhu. Analýza efektivního fungování transmise je v současnosti významná i s ohledem na určité známky jejího možného oslabení v období zvýšených nejistot na finančních trzích. Pro analýzu byly využity úrokové sazby z nových úvěrů a vkladů nefinančních podniků a domácností za jednotlivé banky od ledna 2004 do prosince 2008. To umožnilo zhodnotit přímou vazbu mezi úrokovými sazbami finančního trhu a klientskými sazbami a zohlednit heterogenitu bank. Byl použit medián klientských úrokových sazeb.

Úrokové sazby z nových úvěrů jsou nadále nejsilněji korelovány se sazbami peněžního trhu. Sazba z úvěrů nefinančním podnikům v případě její fixace do jednoho roku je nejtěsněji spjata se sazbou 1M PRIBOR u malých úvěrů a se sazbou FRA u velkých úvěrů; u fixace sazby nad jeden rok se sazbou 1R PRIBOR u malých úvěrů a se sazbou 3M PRIBOR u velkých úvěrů. V případě úvěrů na bydlení korelační analýza naznačila nejsilnější vazbu na hrubý výnos ze státního 10-letého dluhopisu a na 1M PRIBOR. Pro úrokovou sazbu z vkladů s dohodnutou splatností do dvou let je nejvýznamnější úroková sazba 1M PRIBOR a se splatností nad dva roky sazba 3M PRIBOR.

Charakter transmise byl odhadnut pomocí modelu korekce chyb

 

kde br je klientská úroková sazba, mr je úroková sazba finančního trhu s nejtěsnější vazbou k dané klientské úrokové sazbě, koeficient β1 představuje rychlost návratu k rovnováze, β2 představuje dlouhodobou transmisi, μ je konstanta v rovnovážném vztahu, koeficient αnaznačuje krátkodobou transmisi.

Tab. 1 Box Odhady transmise úrokových sazeb finančního trhu do klientských úrokových sazeb
(regresní koeficienty, směrodatná odchylka v závorce)

 

 Krátkodobá transmise α2

 Celková transmise β2

 Rychlost návratu β1

Úroková sazba z úvěrů

 

 

 

Nefinanční podniky (úvěry do 30 mil. Kč)

 

 

 

   Floating a fixace sazby do jednoho roku

0.70(0.15)**

0.94(0.06)***

 - 0.50(0.11)***

   Fixace sazby nad jeden rok

0.52(0.44)     

0.95(0.09)***

 - 0.49(0.20)***

Nefinanční podniky (úvěry nad 30 mil. Kč)

 

 

 

   Floating a fixace sazby do jednoho roku

0.90(0.30)***

0.81(0.03)***

 - 0.53(0.10)***

   Fixace sazby nad jeden rok

0.90(2.20)

0.78(0.08)***

 - 0.77(0.27)***

Úvěry na bydlení

 - 0.13(0.23)

0.62(0.03)***

 - 0.34(0.11)***

Úroková sazba z vkladů

 

 

 

   S dohodnutou splatností do dvou let

0.70(0.09)***

0.93(0.02)***

 - 0.61(0.09)***

   S dohodnutou splatností nad dva roky

0.68(0.63)

0.47(0.06)***

 - 0.28(0.14)*  

Poznámka: *** , ** a * představují statistickou významnost na hladině 1 %, 5 % a 10 %.

Transmise úrokových sazeb peněžního trhu do úrokových sazeb z úvěrů nefinančním podnikům byla ve sledovaném období poměrně silná (Tab. 1 Box). Byla nalezena kompletní dlouhodobá transmise pro malé úvěry podnikům a neúplná transmise pro velké úvěry těmto klientům. To může naznačovat nižší konkurenci a silnější vazbu na klienta v tomto segmentu úvěrového trhu. V případě krátkodobé transmise úvěry s pohyblivou a fixní sazbou do jednoho roku následují sazby peněžního trhu; 70 % transmise probíhá v průběhu jednoho měsíce u malých úvěrů a 90 % u velkých úvěrů. Sazby s fixací nad jeden rok v průběhu jednoho měsíce nereagují. Přizpůsobení úrokových sazeb z úvěrů podnikům změnám sazeb peněžního trhu se pohybuje mezi jedním a dvěmi měsíci. Transmise u úrokových sazeb z úvěrů na bydlení není kompletní. Je zřejmá existence mechanismu návratu k dlouhodobé rovnováze. Transmise je více rozložená v čase, přičemž sazby v průměru během jednoho měsíce na změny sazeb finančního trhu nereagují. U vkladů se splatností do dvou let je krátkodobá i dlouhodobá transmise významná, kompletní je však pouze dlouhodobá transmise. U vkladů s dohodnutou splatností nad dva roky je významná pouze dlouhodobá transmise, není však úplná.

Tab. 2 Box Směrodatná odchylka úrokových sazeb z úvěrů vybraných bank

 

II/08

III/08

IV/08

 10/08

 11/08

 12/08

Na bydlení

0,68

0,78

0,95

0,88

0,92

1,04

Nefinanční podniky 

 

 

       

    do 30 mil. Kč, s fix. sazby do 1roku

1,79

2,08

2,24

2,17

2,28

2,28

    do 30 mil. Kč, s fix. sazby nad 1rok

2,52

2,49

2,54

2,46

2,59

2,58

    nad 30 mil. Kč, s fix. sazby do 1roku

1,26

1,10

1,28

1,10

1,03

1,70

Výsledky analýzy odhadů za kratší období let 2006 až 2008, kde by měla pozorování od prohloubení globální finanční krize větší váhu, byly obdobné. Nově však od poloviny roku 2008 roste směrodatná odchylka úrokových sazeb z úvěrů na bydlení a úvěrů podnikům poskytovaných vybranými bankami (Tab. 2 Box). To naznačuje zřejmě větší diferenciaci klientů ze strany bank v důsledku zhoršení rizikových profilů vypůjčovatelů a posílené obezřetnosti bank.