Role peněžních agregátů v prognózách ČNB

Vývoj peněžních agregátů přímo nevstupuje do prognózy ČNB. Důvodem je, že v režimu cílování inflace, kde centrální banka kontroluje úrokové sazby a stahuje přebytečnou likviditu z peněžního trhu, vývoj peněžní zásoby pouze odráží ekonomický vývoj, opatření měnové politiky a očekávání ekonomických subjektů. Peněžní agregáty přesto mohou sloužit jako pomocný ukazatel k ověření prognózy, pokud v sobě nesou informaci o současném či budoucím vývoji ekonomiky. Vedle řady dalších ekonomických ukazatelů proto ČNB analyzuje i vývoj peněžních agregátů. V tomto boxu je shrnuta analýza vypovídací schopnosti peněžních agregátů pomocí ukazatelů tzv. peněžního převisu a nominální i reálné peněžní mezery. Tyto koncepty standardně využívá pro analýzu peněžních agregátu ECB.

 

Peněžní převis je definován jako procentuální odchylka skutečné úrovně peněžní zásoby od úrovně odpovídající momentální pozici ekonomiky v rámci cyklu a dalším fundamentům a je vypočítán na základě standardního odhadu poptávky po penězích. Nominální peněžní mezera je definována jako procentuální odchylka skutečného stavu peněžního agregátu M2 od hodnoty, které by dosáhl, pokud by rostl tempem odrážejícím potenciál ekonomiky a inflační cíl. Reálná peněžní mezera je definována jako nominální peněžní mezera "očištěná' o rozdíl mezi CPI inflací a inflačním cílem. Koncept peněžní mezery se od peněžního převisu liší tím, že u peněžního převisu analyzujeme, nakolik dynamika M2 odpovídá aktuálnímu vývoji ekonomiky, zatímco u peněžní mezery zkoumáme, nakolik vývoj M2 odpovídá dlouhodobým rovnovážným trendům v ekonomice.

 

Graf 1: Vývoj peněžního převisu

 

Graf 2: Vývoj nominální peněžní zásoby

 

Graf 3: Vývoj reálné peněžní mezery

Graf 1, 2 a 3 tohoto Boxu prezentují výsledné odhady peněžního převisu a peněžní mezery. Tyto ukazatele nedosahují v současnosti pozitivních hodnot, a proto nesignalizují inflační rizika ve střednědobém horizontu. Výsledné peněžní indikátory lze rovněž statisticky testovat jako indikátor budoucího vývoje CPI inflace. Provedené analýzy ukazují, že tyto indikátory nemají v České republice výraznou vypovídací schopnost z hlediska předvídání  vývoje inflace v horizontu měnové politiky.

Peněžní indikátory nejsou v predikčním aparátu ČNB používány k prognóze inflace; jejich použití je spíše nepřímé, a to jako jeden ze souběžných a předstihových indikátorů vývoje ekonomické aktivity.