Revize výdajových složek HDP

Při zveřejnění dat národních účtů za čtvrté čtvrtletí loňského roku ČSÚ zrevidoval i HDP a jeho výdajové složky za první až třetí čtvrtletí 2009. Ačkoli se meziroční růst celkového HDP ve zmíněném období významně nezměnil, k výraznější revizi dat došlo v rámci jednotlivých výdajových složek HDP (Tab. 1).

Tab. 1 (Box) Revize složek HDP
Nejvíce byla zvýšena hrubá tvorba kapitálu
(rozdíly v meziročních příspěvcích k růstu HDP v procentních bodech, není-li uvedeno jinak)

  1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009
  rozdíl (p.b.) rozdíl (p.b.) rozdíl (p.b.)
HDP 0,2 -0,2 -0,4
Spotřeba domácností -1,5 -1,9 -1,8
Spotřeba vlády -1,1 -0,5 0,1
Hrubá tvorba kapitálu 4,1 5,9 8,2
Vývoz zboží a služeb 0,1 0,0 0,4
Dovoz zboží a služeb -0,2 0,7 2,6
Čistý vývoz zb. a služeb (mld. Kč) 1,7 -5,7 -16,7

V rámci výdajových složek došlo při revizi k největší změně v případě hrubé tvorby kapitálu. Růst celkových investic byl přehodnocen směrem nahoru se změnou příspěvku k růstu HDP v řádu 1 až 2 procentních bodů (Graf 1). K posunu v daném směru přispěla hlavně tvorba zásob, fixní investice byly naopak sníženy. Zpřesnění historických dat hrubých investic ČSÚ nezdůvodňoval a detailněji nekomentoval. Pravděpodobně se však u tvorby zásob z velké části jedná o „bilancující“ položku k níže uvedeným změnám položek jdoucím v opačném směru.

Graf 1 (Box) Revize složek HDP

K revizi došlo i v případě spotřeby domácností, kde se příspěvek k meziročnímu růstu HDP v průběhu zmíněného období snížil přibližně o 0,7 až 0,9 procentního bodu. Co se týče spotřeby domácností, ČSÚ oznámil metodickou změnu měření těchto údajů v národních účtech. Údaje o spotřebě byly dříve odhadovány zejména na základě tzv. Rodinných účtů domácností, které představují výběrové šetření o spotřebním chování českých domácností. Podle ČSÚ byl v poslední době pozorován určitý nesoulad mezi statistikami spotřeby maloobchodního typu zboží získávaných z Rodinných účtů a údaji o tržbách v maloobchodě. Tržby maloobchodních prodejen totiž vykazovaly v průběhu recese větší pokles, než signalizovalo zmíněné výběrové šetření rodin. ČSÚ se tedy rozhodl při odhadu spotřeby domácností více zohlednit statistiky tržeb v maloobchodě, a proto snížil historickou řadu spotřeby domácností v průběhu celého roku 2009.

K revizi se znatelným dopadem do příspěvku k růstu HDP došlo i v případě dovozu, který byl v průměru zvýšen. Efekt revize byl nejvíce patrný v příspěvku čistého vývozu k růstu HDP za druhé a třetí čtvrtletí. Tento příspěvek se snížil přibližně o 0,5, resp. o 1,5 procentního bodu. Korekci dovozu ČSÚ zdůvodnil zejména metodologickou změnou měření dovozu služeb.

Tato změna souvisela v rozhodující míře s růstem výdajů v rámci bilance ostatních služeb, a to především v důsledku nárůstu tzv. brandingu, tj. obchodních operací nadnárodních firem spojených se zhodnocením zboží dovezeného na území ČR a jeho následným vývozem do zahraničí. Položka v zásadě zohledňuje cenové rozdíly v obratu zahraničního obchodu vyplývající z vnitropodnikových přeshraničních operací nadnárodních firem.

ČSÚ zveřejnil revizi dat i v případě spotřeby vlády (v průměru došlo ke snížení růstu). Avšak toto zpřesnění nezpůsobilo příliš významnou změnu příspěvku vládní spotřeby k růstu HDP.