Revize údajů o vývoji hrubého domácího produktu

Hodnocení vývoje hrubého domácího produktu (HDP) v prvním a druhém čtvrtletí 2004 vychází v této a minulé Zprávě o inflaci z nově upravených časových řad ukazatelů složek HDP. Revidované údaje čtvrtletních národních účtů jsou vypočteny podle nové metodiky odpovídající požadavkům Evropského systému účtů (ESA 95). Celková revize dat národních účtů ve stálých i běžných cenách pro období let 1990 - 2003 by měla být dokončena v roce 2005.

Prováděná revize zahrnuje řadu metodických změn, které modifikují dosud publikovaná data o vývoji HDP. Mezi tyto změny patří zejména zpřesnění odhadu tvorby hrubého domácího produktu, započtení spotřeby fixních investic veřejného sektoru do služeb (tj. vládní spotřeby), změna metodiky imputovaného nájemného, zpřesnění odhadu naturálních mezd, zpřesnění propočtu služeb v pojišťovnictví, zpřesnění odhadu spotřeby domácností aj. Velmi významný byl rovněž přechod na novou metodu přepočtu údajů v běžných cenách do stálých cen. Oproti předchozí tzv. bazické metodě, tj. přepočtu časové řady do cen základního roku, je nyní uplatňován postup, podle kterého jsou jednotlivé ukazatele nejprve přepočteny do průměrných cen předchozího roku a teprve následně přepočteny do cen základního roku zřetězenými meziročními implicitními cenovými deflátory (tzv. zřetězené indexy). Agregované veličiny se však při této metodě již nerovnají součtu svých jednotlivých složek. V případě HDP to znamená, že celkový HDP ve stálých cenách se nerovná součtu jeho výdajových složek. Nová metoda by měla lépe vyjadřovat probíhající změny ve struktuře české ekonomiky. Určitou představu o dopadu metodiky ESA na dosavadní trajektorii HDP ve stálých cenách poskytuje Graf 1 (Box), který znázorňuje vývoj tohoto ukazatele v původní a nové metodice.

Graf 1 (Box)
Pohled na průběh cyklu se provedenou revizí dat o vývoji HDP zásadněji nezměnil (meziroční změny v %, stálé ceny)

Vývoj HDP

Ze srovnání meziročního vývoje HDP v předchozí a nové metodice vyplývá, že zavedení metodiky ESA neznamenalo zásadní změnu trajektorie dosavadního vývoje HDP. Bližší představu o dopadu metodických změn na vývoj HDP na straně poptávky konkrétně v roce 2003 poskytuje Tab. 1 (Box). Přehled o reálném vývoji HDP v roce 2003 v původní a nové metodice ukazuje, že nejvýznamnější změny nastaly v položkách tvorba hrubého fixního kapitálu a výdaje vlády na konečnou spotřebu v souvislosti s výše zmíněnými metodickými změnami. Celkově převažovaly změny ve struktuře, korekce tempa růstu celkového HDP pro rok 2003 v rozsahu 0,2 procentního bodu nebyla významná.

Tab. 1 (Box)
Revizí byl snížen odhad růstu spotřeby domácností, naopak tomu bylo u investic a spotřeby vlády (meziroční změny v %)

  Předchozí metodika Nová metodika Rozdíl v proc. bodech
HDP v kupních cenách 2,9 3,1 0,2
Výdaje na konečnou spotřebu 4,1 4,1 0,0
 domácností 5,5 4,9 -0,6
 vládních institucí 0,0 2,2 2,2
 neziskových institucí 2,4 3,2 0,8
Tvorba hrubého kapitálu 4,1 5,7 1,6
 fixního 3,7 7,4 3,7
 změna stavu zásob a cenností x x x
Bilance zahran. obchodu x x x
 vývoz 6,7 5,7 -1,0
 dovoz 7,6 7,9 0,3