Revize čtvrtletních národních účtů

Spolu s daty za třetí čtvrtletí 2012 ČSÚ provedl revizi čtvrtletních národních účtů. Sezonně neočištěné historické řady HDP a jeho složek byly revidovány od roku 2009; sezonně očištěné řady se změnily v celé dostupné časové řadě od roku 1995. V rámci struktury růstu HDP se zvýšila spotřeba domácností, fixní investice a v roce 2012 i zásoby, což bylo kompenzováno nižším příspěvkem čistého vývozu. Tento box se blíže zaměřuje na popis revize spotřeby domácností a investic.

Významně byl revidován deflátor spotřeby domácností (Graf 1). Jeho meziroční dynamika se u posledních šesti čtvrtletí posunula v průměru o 1,3 procentního bodu níže. Tím se deflátor spotřeby odchýlil směrem dolů od indexu spotřebitelských cen, zatímco před revizí obě veličiny vykazovaly podobnou dynamiku. Z rozdílu 1,3 procentního bodu mezi oběma ukazateli v roce 2011 jde dle vyjádření ČSÚ 1 procentní bod na vrub přehodnocení nájmů, a z toho 0,8 procentního bodu představuje imputované nájemné. Imputované nájemné je totiž pro účely indexu spotřebitelských cen odvozeno z cen stavebních prací a stavebních materiálových vstupů, zatímco deflátor spotřeby v ročních národních účtech je odvozován z externího zjišťování cen nabídkového nájemného ve 140 městech a 114 místech v Praze, Brně a Ostravě; to je pak korigováno údaji o realizačních cenách z realitních kanceláří.

Graf 1 (BOX)  Revize deflátoru spotřeby
Dynamika deflátoru spotřeby domácností je po revizi významně nižší 
(meziroční změny v %, sezonně očištěno)

Reálná spotřeba domácností byla v letech 2009 až 2011 přehodnocena výše v průměru o 0,8 procentního bodu, což bylo kompenzováno především snížením příspěvku čistého vývozu. Revize nominální spotřeby se spolu s revizí nominálního disponibilního důchodu (ten byl nejvíce ovlivněn změnami v běžných daních a sociálních příspěvcích) konzistentně promítla do revize míry úspor domácností. Počátkem roku 2012 sezonně očištěná míra úspor byla skokově přehodnocena cca o 3 procentní body výše (Graf 2). Nejistotu související s vývojem spotřeby a míry úspor domácností popisují dva citlivostní scénáře v kapitole II.4.

Graf 2 (BOX)  Revize míry úspor domácností                    
Revize míry úspor na počátku roku 2012 dosáhla cca 3 procentní body
(v % hrubého disponibilního důchodu, sezonně očištěno)

Hrubá tvorba kapitálu byla revidována v obou složkách (změna stavu zásob i fixní investice). Revize zvýšila meziroční dynamiku fixních investic v letech 2009 až 2011 v průměru o 0,5 procentního bodu; meziroční dynamika celkových investic vzrostla v průměru o 0,7 procentního bodu (Graf 3). Na navýšení fixních investic z hlediska věcného členění se v roce 2010 významně podílely ostatní stroje a zařízení, v roce 2011 ostatní budovy a stavby. Ze sektorového hlediska v roce 2009 nejvíce přispěly domácnosti (přitom v dalších dvou letech jsou jejich příspěvky záporné), v roce 2010 nefinanční instituce a v roce 2011 především finanční instituce.

Graf 3 (BOX)  Revize hrubé tvorby kapitálu
Investiční aktivita po revizi klesá mírnějším tempem
(meziroční změny v %, sezonně očištěno)

Tato revize čtvrtletních národních účtů v souhrnu vedla při nastavení počátečních podmínek prognózy ke snížení odhadovaného růstu nominálních mezních nákladů v sektoru mezispotřebních statků a přehodnocení trajektorie mezery marží do méně záporných hodnot.