Průběh transmise vnějšího nákladového šoku do domácích cen v období let 2003 - 2005

Historie současného vnějšího nákladového šoku je spojena s meziročním růstem cen energetických surovin a kovů na světových trzích, který se začal projevovat v polovině roku 2002 a s určitými výkyvy postupně akceleroval do vysokých hodnot v průběhu roku 2004. V podmínkách vysoké otevřenosti české ekonomiky a vysoké dovozní náročnosti HDP jsou světové ceny surovin prostřednictvím cen dovozu významným faktorem domácího cenového vývoje.

Graf 1
Vysoký růst světových cen surovin byl významně tlumen meziročním posílením kurzu CZK/USD
(meziroční změny v %)


Graf 1 Vysoký růst světových cen surovin byl významně tlumen meziročním posílením kurzu CZK/USD 

K oživení růstu dovozních cen však zrychlující růst cen ropy, zemního plynu a kovů přispěl s menší intenzitou, neboť byl významně tlumen meziročním zhodnocením kurzu CZK/USD (Graf 1).  V důsledku toho také meziroční růst dovážených vstupů nebyl v roce 2003 vysoký
a k jeho výraznějšímu zrychlení došlo až v průběhu roku 2004 v souvislosti se znatelnější akcelerací růstu cen zmíněných surovin
na světových trzích. Meziroční růst dovážených energetických
i neenergetických surovin dosahoval již v roce 2004 poměrně vysokých hodnot a byl klíčovým faktorem oživení růstu cen celkového dovozu (Graf 2). Na počátku roku 2005 se růst celkového dovozu meziročně snížil, ceny surovin ale nadále rostly.

Graf 2
Vysoký růst dovozních cen energetických surovin a kovů byl rozhodujícím faktorem růstu cen celkového dovozu
(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech)

 

Graf 2 Vysoký růst dovozních cen energetických surovin a kovů byl rozhodujícím faktorem růstu cen celkového dovozu 

 

Výraznější dopady zvyšujících se cen vnějších vstupů do cen výrobců byly patrné v roce 2004. Nejvýrazněji se promítly vysoké ceny dovážených energetických surovin a kovů do cen průmyslových výrobců (PPI) a cen materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví. V průmyslu byl jejich vliv největší v odvětvích primárního zpracování ropy a kovů. Jak je patrné z Grafu 3, cenový nárůst v těchto odvětvích zpracovatelského průmyslu byl hlavní příčinou vysokého růstu PPI v roce 2004 pohybujícího se ve druhé polovině roku 2004 nad 7 %.

Graf 3
Rychle rostoucí ceny vnějších vstupů byly hlavní příčinou vysokého růstu cen průmyslových výrobců
(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech)

  Graf 3 Rychle rostoucí ceny vnějších vstupů byly hlavní příčinou vysokého růstu cen průmyslových výrobců

Průběh vývoje cen výrobců na jednotlivých stupních výrobkové vertikály v odvětvích založených na ropě nasvědčoval tomu, že transmise zvýšených cen vnějších nákladových vstupů probíhala velmi rychle (Graf 4). Její postupné zmírňování v dalších stupních výrobkové vertikály směrem k produktům  s vyšším stupněm zpracování lze vysvětlit snižujícím se podílem ropných meziproduktů na celkovém produktu. Výrazný meziroční růst cen výrobců v odvětví primárního zpracování ropných produktů - koksárenství a rafinérského zpracování ropy -  téměř  dosahoval tempa růstu cen ropy na světových trzích a plně pokrýval nárůst cen dovážených vstupů, neboť ziskové marže se v tomto odvětví meziročně zvýšily. V chemickém průmyslu cenový růst dosahoval nižších hodnot. Relativně nízký cenový růst v odvětvích chemického průmyslu nacházejících se na konci výrobkové vertikály,  jejichž produkce obsahuje i finální výrobky, byl zřejmě také ovlivněn silně konkurenčním prostředím na spotřebitelském trhu.

Graf 4
Intenzita transmise vysokých cen ropy do cen produktů ve výrobkové vertikále se postupně snižovala
(meziroční změny v %)

Graf 4 Intenzita transmise vysokých cen ropy do cen produktů ve výrobkové vertikále se postupně snižovala  

V odvětvích, jejichž výroba je významně závislá na vstupech z kovů, se rovněž ve výrobkové vertikále směrem k produktům s vyšším stupněm zpracování meziroční růst cen výrobců snižoval. Ve srovnání s odvětvími založenými na ropě byl ale průběh transmise poněkud pomalejší a u některých produktů s vysokým stupněm zpracování ceny výrobců meziročně klesaly. Pomalejší transmise v odvětvích založených na kovech byla způsobena  odlišnou surovinovou náročností na vstupy základní suroviny, délkou technologického zpracování a v některých odvětvích vývojem poptávky.

Vysoký nárůst cen v primárních odvětvích odrážel vysokou poptávku po těchto produktech. Naopak meziročně klesající ceny u dopravních prostředků a v některých dalších odvětvích s vysokým stupněm zpracování signalizovaly vysokou nasycenost trhu v ČR i v ostatních evropských zemích těmito produkty. Ve výrobě strojů a zařízení umožnilo oživení poptávky po investicích promítnout zvýšené náklady na vstupy do cen. 

Vývoj cen výrobců v roce 2004 ukazuje, že transmise výraznějších vnějších nákladových tlaků je poměrně rychlá. Rychlost a intenzita transmise je však závislá na působení více faktorů, zejména na vývoji kurzu koruny, typu vyráběných produktů (podíl vstupní suroviny, délka technologického zpracování), úrovni poptávky a konkurence na trhu. V roce 2004 byl dopad vnějších nákladových tlaků také tlumen rostoucí produktivitou a umírněným mzdovým vývojem. Ceny výrobců v posledních stupních výrobkové vertikály byly také ovlivňovány podmínkami na spotřebním trhu a zejména pak sílící zahraniční konkurencí.

Graf 5
Transmise vysokých cen kovů ve výrobkové vertikále se rovněž postupně zmírňovala
(meziroční změny v %)

  Graf 5 Transmise vysokých cen kovů ve výrobkové vertikále se rovněž postupně zmírňovala