Mimořádná revize čtvrtletních národních účtů

Jedním z důležitých faktorů pro vyznění nové prognózy a její srovnání s minulou prognózou je mimořádná revize čtvrtletních národních účtů, kterou ČSÚ zveřejnil v prosinci 2011 a týkala se celé dostupné časové řady. Celkový meziroční růst HDP byl revidován jen mírně, nicméně výraznější přehodnocení nastalo ve struktuře výdajových složek HDP, kde došlo nejen k revizím úrovní a temp růstu, ale v případě stálých cen i ke změně referenčního roku z 2000 na 2005.

Významně byla revidována spotřeba domácností a vlády, kde došlo k navýšení úrovní časových řad v souvislosti se zpřesněným odhadem imputovaného nájemného a šedé ekonomiky (Graf 1). V nominálním vyjádření byla spotřeba domácností posunuta vzhůru v průměru zhruba o 44 mld. Kč ročně.

 

Graf 1 (Box)  Změny ve spotřebě domácností
Úroveň nominální spotřeby domácností se posunula výše
(v mld. Kč, sezonně očištěno, rozdíly meziročního růstu reálné spotřeby před a po revizi – pravá osa)

Graf 1 (Box)  Změny ve spotřebě domácností

 

Revize dat čistého vývozu byla podle ČSÚ způsobena mimo jiné lepším zachycením tzv. kvazitranzitivních obchodů a přímých obchodních nákladů souvisejících s obchodem se zbožím. Uvedené metodologické změny způsobily zvýšení salda zahraničního obchodu v nominálním vyjádření před rokem 2005 a naopak jeho snížení od roku 2005 (Graf 2). Zároveň došlo k přehodnocení temp deflátorů vývozu směrem dolů a dovozu směrem nahoru, a tím ke zhoršení směnných relací. Tyto dopady pak v souhrnu zvýšily čistý vývoz v reálném vyjádření. Současně se v posledních letech snížila tempa celoročních růstů reálného vývozu a dovozu (v průměru o 2,2, resp. 2,4 procentního bodu v období 2004–2010). Z hlediska srovnání nové prognózy oproti té minulé je nejvýznamnější vliv revize národních účtů u nominálního čistého vývozu směrem dolů. Ta významně přispívá ke změně trajektorie nominálního kurzu na prognóze směrem k pomalejšímu posilování (s dopadem na delším konci prognózy ve výši cca 1 CZK/EUR).

 

Graf 2 (Box)  Změny nominálního čistého vývozu
Úroveň nominálního čistého vývozu byla významně revidována směrem dolů
(mld. Kč, sezonně očištěno)

Graf 2 (Box)  Změny nominálního čistého vývozu

 

Zbývající výdajová složka, tj. reálná hrubá tvorba kapitálu, také zaznamenala navýšení úrovně dat, k němuž došlo jen ve fixních investicích, zatímco změna stavu zásob byla nepatrně snížena. Hlavními příčinami změn investic jsou podle ČSÚ mimo jiné zlepšení metody odhadu individuální bytové výstavby a započtení kapitalizace softwaru vyráběného ve vlastní režii.