Měnová politika v makroekonomické prognóze ČNB

Klíčovým podkladem pro rozhodování bankovní rady ČNB je prognóza. Prognóza modeluje fungování celé ekonomiky, včetně měnové politiky (viz Zpráva o inflaci, červenec 2002). 1 Model, na kterém je prognóza postavena, obsahuje jednoduchou reakční funkci centrální banky, která je v souladu s definicí cílů ČNB a zachycuje přibližně minulý vývoj úrokových sazeb. Výstupem prognózy je implikovaná trajektorie úrokových sazeb.

Tuto implikovanou trajektorii však nelze považovat za závaznou z hlediska budoucího vývoje úrokových sazeb. Příchod nových informací po zveřejnění prognózy může totiž změnit náhled na vývoj ekonomiky a s tím spojenou konzistentní reakci centrální banky. Druhým důvodem je skutečnost, že žádná jednoduchá, modelová reakční funkce nemůže zcela přesně zachytit podrobnou měnověpolitickou diskusi předcházející rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb.

Specifikace reakční funkce používané v prognostickém aparátu ČNB předpokládá, že nominální úrokové sazby Vzorec 1 jsou měněny v reakci na očekávanou odchylku inflace od inflačního cíle za 4 čtvrtletí  Vzorec 2 a současnou mezeru výstupu Vzorec 3. Vzhledem k velkým měnověpolitickým nejistotám však nejsou prováděny změny úrokových sazeb najednou, nýbrž postupně, v několika krocích, což je ve specifikaci reakční funkce zachyceno zpožděnou úrokovou sazbou Vzorec 4

Vzorec 5

V případě, že by ekonomika byla v rovnováze, tj. že by ekonomiku z rovnováhy nevychylovaly žádné poptávkové či nabídkové šoky, by úrokové sazby byly rovny "politicky neutrálním" úrokovým sazbám Vzorec 6, které jsou dány rovnovážnými reálnými úrokovými sazbami a predikovanou inflací.

Reakci úrokových sazeb na ekonomický vývoj přibližně charakterizují jednotlivé parametry reakční funkce ( alfabeta , gama). Míru nejistoty a rozložení změny úrokových sazeb do několika kroků zachycuje koeficient vyhlazování (  alfa ). Koeficient agresivity (  beta ) určuje sílu reakce úrokových sazeb na odchylku očekávané inflace od cíle a mezery výstupu. Koeficient  gama určuje poměr mezi odchylkou očekávané inflace od cíle a mezerou výstupu. V souladu s definicí cílů ČNB je tento poměr stanoven výrazně ve prospěch inflace. Konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů doznávají v čase mírných změn v závislosti na tom, jak se rozšiřuje datová základna pro jejich odhad.

1 Prognostický aparát ČNB je podrobně popsán v publikaci "The Czech National Bank's Forecasting and Analysis System", která je k dispozici na adrese http://www.cnb.cz/cs/verejnost/publikace/index.html.