Hospodaření velkých nefinančních podniků v období 1998 - 2004

Meziroční snížení tvorby hospodářského výsledku před zdaněním v první polovině roku 2005 nabízí z analytického pohledu dvě otázky. Za prvé: Jaká byla efektivnost poměrně rychlého růstu vlastního kapitálu v předchozích letech? Za druhé: Co bylo příčinou poklesu zisku v období velmi rychlého hospodářského růstu v první polovině roku 2005, zejména zda tento pokles odrážel vliv dočasných faktorů či také souvisel s efektivností realizovaných investic?

Při analýze vývoje efektivnosti hospodaření lze použít údaje ČSÚ o výsledcích finančního hospodaření velkých podniků (se 100 a více pracovníky) v období let 1998 - 2004 a kvantitativní rozklad přírůstku zisku pomocí tzv. Du Pontova rozkladu, který identifikuje způsob dosažení přírůstku zisku pomocí následujících veličin:

Z = R 1/R 0 * O 1/O 0 * P 1/P 0 * K

Z - nárůst zisku, R - rentabilita tržeb (zisk/tržby), O - obrat aktiv (tržby/aktiva),

P - finanční páka (celkový kapitál/vlastní kapitál), K - nárůst vlastního kapitálu

Zoi 10/2005 box 2 graf 1

Výsledky provedeného rozkladu růstu zisku v období let 1998 - 2004 ukazují, že jeho výrazný nárůst byl dosažen při podstatně nižším nárůstu vlastního kapitálu. Tato skutečnost svědčí o tom, že k dosažení vykázaného přírůstku zisku přispělo v menší míře zvýšení vlastního kapitálu (včetně hmotných investic) a rozhodující bylo přitom efektivnější využití vlastního i cizího kapitálu. Tento poznatek potvrzuje vývoj dalších komponent rozkladu zisku, vyjadřujících efektivnost hospodaření nefinančních podniků měřenou pomocí indikátorů rentabilit. Zatímco vlastní kapitál vzrostl v uvedeném období zhruba o jednu třetinu, nárůst rentability kapitálu byl zhruba šestinásobný. Dominujícím faktorem růstu rentability vlastního kapitálu byla přitom rentabilita tržeb, která vzrostla zhruba o 130 %, zvýšení obratu aktiv bylo výrazně nižší (Graf 1). Z dlouhodobějšího pohledu tak rentabilita kapitálu nefinančních podniků vykazuje růstový trend, což názorně dokumentuje Graf 2.

Zoi 10/2005 box 2 graf 2

Příznivý vývoj rentability svědčí o tom, že zisk byl vytvářen při vyšší produktivitě kapitálu, dosahované především díky investicím do nových výrobních zařízení realizovaným především za účasti zahraničního kapitálu. Přestože ekonomika procházela v první polovině roku 2005 fází poměrně rychlého růstu, podrobnější analýzy tvorby zisku naznačují, že jeho meziroční snížení bylo především důsledkem zvýšení cen energetických vstupů a zhoršení směnných relací v zahraničním obchodu. Neznamenal však zásadní popření dlouhodobého trendu růstu efektivnosti využití kapitálu.  

Zoi 10/2005 box 2 graf 3