Zpráva o inflaci - III/2010

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 12. 8. 2010 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva, která je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace, získává novou podobu ve snaze o zvýšení uživatelského komfortu jejích čtenářů a o prohloubení transparentnosti rozhodování ČNB.

Počínaje touto Zprávou o inflaci dochází k několika změnám v jejím obsahu. První změnou je jiné řazení kapitol – v duchu zásad moderní komunikace Zpráva v kapitole II nejprve popisuje prognózu ČNB, a v kapitole III pak aktuální ekonomický vývoj. Druhou změnou je detailnější popis prognózy v kapitole II, která je mimo jiné nově obohacena o podrobné srovnání nové prognózy s prognózou minulou. Větší důraz na prognózu ČNB je kladen i ve shrnutí Zprávy, tj. v kapitole I. Třetí změnou je přeuspořádání podkapitol v kapitole III a rozšíření jejího analytického pokrytí. Důvodem všech těchto změn je snaha o další zvýšení uživatelského komfortu čtenářů Zprávy, stejně jako prohloubení transparentnosti rozhodovacího procesu ČNB. Spolu s uvedenými změnami totiž dochází ke sloučení Zprávy o inflaci s neveřejným dokumentem s názvem Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji do jediného dokumentu, který je projednáván bankovní radou a slouží jako základní podklad pro její měnověpolitické rozhodování. Publikovaná Zpráva o inflaci přitom tvoří podmnožinu uvedeného sloučeného dokumentu, pokrývající více než 90 % jeho obsahu. Nově se tak nyní veřejnost může ve Zprávě o inflaci seznámit například se zpracovanými citlivostními scénáři, které popisují a kvantifikují rizika základního scénáře prognózy a které mohly mít vliv na měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady. Celý interní dokument bude zveřejňován stejně jako doposud s odstupem šesti let.

Ukončení vydávání Zprávy o inflaci v papírové podobě a provedení výše naznačených změn v jejím obsahu vedly k přehodnocení rozsahu doplňků a příloh Zprávy. Počínaje touto Zprávou nebudou záznamy z jednání bankovní rady již nadále její součástí a budou k dispozici pouze na webových stránkách ČNB. Ze stejného důvodu byl výrazně omezen počet tabulkových příloh Zprávy, když nadále bude zveřejňována pouze tabulka klíčových makroekonomických indikátorů. Data ze zrušených tabulkových příloh zůstávají veřejnosti v naprosté většině dostupná, a to v systému časových řad (ARAD) přístupném z webových stránek ČNB.

Tato Zpráva o inflaci byla schválena bankovní radou České národní banky dne 12. srpna 2010 a obsahuje informace dostupné k 23. červenci 2010.