Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 25. srpna 2005

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, viceguvernér M. Singer, vrchní ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel P. Řežábek

Jednání bankovní rady se zabývalo srpnovou situační zprávou, která analyzovala nově dostupné informace a vyhodnocovala rizika spojená s naplňováním červencové prognózy.

Červencová meziroční inflace 1,7 % byla o 0,3 p.b. nižší než předpokládala aktuální prognóza. Odchylka byla způsobena pomalejším růstem korigované inflace bez pohonných hmot a rychlejším poklesem cen potravin. O něco méně ve srovnání s prognózou vzrostly také regulované ceny. Naopak ceny pohonných hmot rostly rychleji. Aktuální údaje z oblasti cen průmyslových výrobců a dovozních cen indikují mírně vyšší hodnoty oproti prognóze. Ceny zemědělských výrobců v červenci v zásadě naplnily předpoklady prognózy.

Nově zveřejněné údaje o vývoji nabídkové strany ekonomiky a zahraničního obchodu nesignalizují zásadnější rizika naplnění prognózy, očekávající ve druhém čtvrtletí růst HDP blízko 4 %. Nižší investiční aktivita oproti prognóze by mohla být kompenzována příznivějším vývojem obchodní bilance. Vývoj nezaměstnanosti odpovídá prognóze, mzdový vývoj v průmyslu a stavebnictví však naznačuje mírně nižší růst mezd v podnikatelské sféře.

Po prezentaci situační zprávy bankovní rada diskutovala rizika naplňování červencové prognózy. Celkově panovala shoda na tom, že rizika lze považovat za mírná a vyrovnaná. Diskuse bankovní rady se týkala několika okruhů.

Vysoké ceny ropy a očekávaný vývoj regulovaných cen představují krátkodobě proinflační faktor. Zaznělo také, že střednědobě by mohlo dojít prostřednictvím mezd k přenosu nákladových tlaků do cen. Na druhé straně bylo řečeno, že vysoké ceny ropy mohou být rizikem pro zahraniční ekonomický růst. Podobně i vyšší růst regulovaných cen může vést k oslabení domácí poptávky v ostatních segmentech domácí ekonomiky.

Bankovní rada diskutovala vývoj investic a jeho možné implikace na ekonomický vývoj. Oproti červencové prognóze lze ve druhém čtvrtletí očekávat nižší investiční dynamiku, zejména v důsledku zpomalení soukromých investic. Investice veřejného sektoru vykazují poměrně dynamický růst. Slabší soukromé investice spolu s nižším přílivem přímých zahraničních investic mohou naznačovat oslabení nabídkové strany ekonomiky. Byla vyslovena hypotéza, že oslabení soukromých investic může souviset s rostoucí konkurencí ve světové ekonomice a postupnou ztrátou relativní konkurenceschopnosti ČR. Opakovaně zaznělo, že budoucí investiční atraktivita české ekonomiky souvisí mj. i s vývojem domácího podnikatelského prostředí a mírou a způsobem regulace ze strany státu.

Značná pozornost se věnovala vývoji platební bilance. Platební bilance byla opakovaně označena za důležitý faktor pro tvorbu kurzových očekávání. Ta byla v minulosti odvozována často na základě vývoje běžného účtu. Postupně však roste relevance finančního účtu. Jeho vývoj bude stále více závislý na reinvesticích. Bankovní rada se shodovala, že z výhledu vývoje platební bilance nejsou patrné fundamentální tlaky na apreciaci měnového kurzu.

Bankovní rada diskutovala problematiku čerpání zdrojů z fondů Evropské unie. Dosavadní údaje ukazují na velmi nízkou míru čerpání. Bylo ovšem upozorněno na existenci časového zpoždění mezi počátkem realizace projektů a čerpáním peněz EU, které může skutečnou situaci zkreslovat.

Diskuse bankovní rady se dotkla i problematiky mzdových vyjednávání. Zazněla obava, že předpokládaný růst regulovaných cen plynu a elektřiny se může promítnout do mzdových vyjednávání na příští rok. Ta budou letos probíhat v novém rámci, neboť vstoupila v platnost závaznost kolektivních dohod na odvětvové úrovni. Opakovaně zaznělo, že ČNB bude proces mzdových vyjednávání pozorně sledovat.

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 1,75 %.

Zapsal: Vladimír Bezděk, poradce bankovní rady

Případné komentáře je možno směřovat na e-mailovou adresu autora: research@cnb.cz