Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 25. listopadu 2004

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér O. Dědek, viceguvernér L. Niedermayer, vrchní ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel P. Racocha, vrchní ředitel P. Štěpánek

Bankovní radě byla předložena listopadová situační zpráva vyhodnocující nové informace a rizika spojená s naplňováním říjnové makroekonomické prognózy.

Meziročně vzrostl index spotřebitelských cen v říjnu o 3,5 %, zatímco ČNB prognózovala růst o 3,2 %. Tato mírná odchylka jde na vrub chyby predikce inflace cen potravin. Vývoj v ostatních cenových okruzích byl v souladu s prognózou. V korigované inflaci bez pohonných hmot došlo k přesnému naplnění predikce. Ceny pohonných hmot rostly pomaleji než ČNB očekávala, naopak regulované ceny se zvýšily o něco málo více.

Předstihové ukazatele hospodářského růstu signalizují pokračující robustní oživení. Konjukturní ukazatele ukazují na dobré naplňování prognózy spotřeby domácností, nicméně dílčí indikátory ze sektorů průmyslu a stavebnictví signalizují rizika mírně nižšího než očekávaného růstu HDP ve 3. a 4. čtvrtletí 2004. Vývoj na trhu práce byl v souladu s predikcí jak ve mzdách tak i ve vývoji zaměstnanosti. Nejisté je naplnění předpokladu prognózy o vyšším růstu mezd v nepodnikatelské sféře v roce 2005.

Po prezentaci  situační zprávy přistoupila bankovní rada k diskusi rizik naplňování říjnové prognózy ve vztahu k inflaci i z hlediska ostatních klíčových makroekonomických veličin. Bankovní rada se shodla, že není důvod pro změnu hodnocení  makroekonomické situace. Česká ekonomika je stále nízkoinflační. Bezprostředně nehrozí poptávkové inflační tlaky, s postupným uzavíráním mezery výstupu by se však mohly objevit. Rizika prognózy jsou asymetricky rozložená v čase, krátkodobá rizika spojená s nákladovými faktory jsou spíše proinflační,  rizika ze střednědobých poptávkových vlivů míří  protiinflačním směrem.  Zazněly názory, že rizika prognózy jsou vychýlena proinflační směrem.

Bankovní rada se věnovala diskuzi odchylky cen potravin od predikované hodnoty.  Ačkoliv došlo k prognózovanému snížení dynamiky růstu cen potravin, kvantitativně se predikce nenaplnila. V meziměsíčním vyjádření byl předpovídán pokles cen potravin, ve skutečnosti došlo pouze k jejich stagnaci. Došlo ke shodě, že nelze přeceňovat význam údaje za jeden měsíc, navíc ceny potravin jsou volatilní a těžko prognózovatelnou položkou. Nicméně podobně jako u cen potravin došlo k neúplnému naplnění predikce poklesu i u cen zemědělských výrobců. Zazněl názor, že říjnová predikce podcenila vliv strukturální změny na tomto trhu v souvislosti se vstupem České republiky do EU a že vývoj cen potravin by mohl představovat proinflační riziko. Vazba mezi vývojem cen zemědělských výrobců a potravin nicméně nemusí být příliš těsná. Bankovní rada se této problematice bude dále věnovat.

Jako proinflační riziko je vnímán rovněž vývoj cen průmyslových výrobců  a také potenciálně vyšší intenzita průsaku dovozních cen do koncových cen. To souvisí s cenami ropy, ve srovnání s předpokladem predikce byl zvýšen odhad jejích budoucích cen. Ty tak představují z hlediska prognózy inflační riziko, které však je a pravděpodobně bude částečně tlumeno slabším než předpokládaným kurzem dolaru. Naopak poslední údaje o slabším než očekávaném vývoji konjunktury v Německu představují protiinflační riziko. Posilování eura vzhledem k dolaru je také potenciálním rizikem pro vnější poptávku po evropském zboží. Zpomalení v Evropě by mělo negativní efekt na export i na investice.

Bankovní rada diskutovala měnové podmínky, které jsou oproti prognóze mírně přísnější především díky kurzové složce. Členové bankovní rady se shodli, že neexistují fundamentální důvody, které by mohly vést, ve srovnání s predikcí,  k významně silnějšímu kurzu koruny vůči euru.  ČNB je připravena v souladu se schválenými strategickými dokumenty aktivně spolupracovat s vládou na eliminování možných vlivů privatizace na devizový kurz.

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada ČNB ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2,50 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm přítomných členů bankovní rady.

Zapsal: Martin Cincibuch, poradce bankovní rady

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu autora: Martin.Cincibuch@cnb.cz