Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 29. května 2003

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér O. Dědek, viceguvernér L. Niedermayer, vrchní ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel P. Racocha, vrchní ředitel P. Štěpánek

V předložené 5. situační zprávě o hospodářském a měnovém vývoji se na základě posledních dat konstatuje, že za měsíc, který uplynul od schválení inflační prognózy, došlo k  posunu rizik jejího naplňování v dezinflačním směru. Hlavní příčinou tohoto posunu je zpevnění české koruny vůči dolaru, aktuální vývoj cen ropy a nadále utlumený cenový vývoj v zahraničí. Na konci druhé květnové dekády došlo k výraznému oslabení dolaru. Možné přetrvávání této oslabené úrovně i v budoucnosti naznačilo také květnové vydání Consensus Forecasts. Oproti původním předpokladům v dubnu a na počátku května rychle klesala cena uralské ropy. Oba faktory se promítaly do vývoje cen průmyslových výrobců, jejichž úroveň byla v dubnu o 0,7 % nižší než před rokem. Rovněž úroveň cen zemědělských výrobců se pohybuje pod předpoklady prognózy.

Na dubnovém meziměsíčním vzestupu spotřebitelských cen o 0,2 % se nejvíce podílelo zvýšení cen plynu a pravidelný sezonní růst cen zeleniny a ovoce. Opačným směrem působil mírný pokles cen ostatních potravin a počínající snižování cen pohonných hmot. V situační zprávě se poukazuje na skutečnost, že cenový vývoj v České republice se výrazně liší od vývoje v zemích EU, kde se meziroční růst spotřebitelských cen několik měsíců pohyboval nad 2 % a meziroční růst cen průmyslových výrobců byl ještě vyšší.

Při prezentaci situační zprávy bylo konstatováno, že podle posledních údajů a informací ovlivní změny nepřímých daní v roce 2004 růst meziročního indexu spotřebitelských cen o cca 1,5 %, což je méně než byl odhad zahrnutý v dubnové prognóze. Tato hodnota zahrnuje přímé i očekávané druhotné dopady přesunu snížených sazeb daně z přidané hodnoty u některých služeb do základní sazby jakož i zvýšení spotřební daně u alkoholu, pohonných hmot a tabákových výrobků. Oproti předpokladům prognózy zřejmě v dohledné době nedojde k posunu do vyšší sazby DPH u cen veřejného stravování a přechodného ubytování.

Meziroční přírůstek peněžní zásoby dosáhl koncem l. čtvrtletí historicky nejnižší hodnoty (+ 2,5 %), což je konzistentní s výjimečně nízkými aktuálními hodnotami inflace. V situační zprávě se upozorňuje na rozdílné pojetí agregátu M2, který pro hodnocení vývoje peněžní zásoby používá Evropská centrální banka. Pokud by bylo stejné pojetí aplikováno v ČR, představoval by zdejší meziroční růst peněžní zásoby 6 %.

V navazující rozpravě členové rady potvrdili nárůst dezinflačních rizik, k němuž došlo od projednání minulé situační zprávy. Různé názory se však týkaly toho, zda váha nově získaných informací je taková, aby zpochybnila současnou prognózu inflace, jakožto hlavní kritérium pro měnověpolitické rozhodování. Někteří členové bankovní rady vyslovili významné pochybnosti, zda dosavadní prognóza je dostatečně konzistentní a věrohodná a doporučili, aby mimořádně byla nová prognóza inflace předložena bankovní radě již při projednávání červnové situační zprávy. Na druhé straně bylo argumentováno tím, že posun rizik v naplňování prognózy je přirozeným jevem, což samo o sobě není důvodem pro zpracování nové prognózy. V této souvislosti bylo připomenuto, že Evropská centrální banka zpracovává svou prognózu pololetně. Návrh na urychlené zpracování nové inflační prognózy byl většinou hlasů odmítnut, prognóza bude předložena v pravidelném červencovém termínu.

V diskuzi se objevily různé názory na to, zda aktuální vývoj exogenních faktorů má převážně krátkodobý anebo i střednědobý charakter. Někteří členové bankovní rady upozorňovali, že vedle exogenních rizik zde existují také významné endogenní dezinflační faktory, jako je růst záporné mezery výstupu, aktuální vývoj cen zemědělských výrobců a vliv připravované fiskální reformy na mzdy a další příjmy obyvatelstva. Byla zdůrazněna potřeba analyzovat hlouběji vývoj zadluženosti domácností v souvislosti s rychlým růstem bankovních i nebankovních spotřebitelských úvěrů.

Bylo konstatováno, že návrh reformy veřejných financí jde správným směrem. Jedná se o první krok a dosavadní návrh ještě není postačující k dosažení udržitelného vývoje veřejných financí. Rozsáhle byly diskutovány nové informace a změny v oblasti nepřímých daní. Bylo připomenuto, že nedávná medializace zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty u některých služeb neúměrně zveličovala jejich vliv na inflaci a tím posílila pravděpodobnost nežádoucích vyšších sekundárních důsledků této úpravy.

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace nezměněnou na hladině 2,5 %. Pro tento návrh hlasovalo pět členů bankovní rady, dva členové hlasovali pro snížení sazeb o 0,25 procentního bodu.

Zapsal: Petr Krejčí, poradce

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu: research@cnb.cz