Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 30. května 2002

Přítomni: Guvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., viceguvernér RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitelka Ing. M. Erbenová, Ph.D., vrchní ředitel doc. Dr. Ing. J. Frait, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc.

Bankovní rada projednala květnovou situační zprávu, vyhodnocující nové informace zveřejněné od vypracování prognózy inflace v dubnové velké situační zprávě.

Inflace se v dubnu vyvíjela v souladu s prognózou a dostala se blízko dolní hranice cílového koridoru ČNB. V rámci tzv. korigované inflace byl oproti očekávání vyšší růst cen pohonných hmot, kompenzoval ho však meziměsíční pokles ostatních cen, což potvrzuje absenci významnějších inflačních tlaků v ekonomice. V souladu s predikcí se vyvíjejí též ceny výrobců, dovozní ceny zaznamenaly mírně větší pokles vlivem silného kurzu koruny.

Průmyslová produkce nadále dynamicky roste. Ke zpomalení však došlo u průmyslových tržeb, což je spojeno zejména s dodávkami pro tuzemský trh. Mohlo by se jednat o signál zpomalení tempa domácí ekonomické aktivity. Růst maloobchodních tržeb naopak ukazuje na setrvalou dynamiku soukromé spotřeby spíše v horní polovině predikčního intervalu. Na trhu práce pokračuje růst sezónně očištěného počtu nezaměstnaných a pokles počtu volných pracovních míst. Mzdy v průmyslu rostly v březnu mírně pomaleji oproti prognóze, nominální jednotkové mzdové náklady v průmyslu v současnosti víceméně stagnují.

Dubnová obchodní bilance zaznamenala v nominálním vyjádření meziroční zlepšení o zhruba 10 mld. Kč, za leden až duben již zlepšení dosahuje 27 mld. Kč. To naznačuje, že by výsledný schodek za celý rok 2002 mohl být nižší než současná predikce ČNB. Na zlepšení obchodní bilance se zhruba z jedné poloviny podílejí cenové vlivy. Dochází však i k příznivému vývoji ve stálých cenách, zejména díky vyššímu vývozu ve skupině strojů a dopravních prostředků, což odráží pozitivní vývoj na nabídkové straně ekonomiky. Jistý vliv však má i pokles investičních dovozů, což by naopak mohlo indikovat pokles domácí investiční aktivity.

Na peněžním trhu došlo po dubnovém snížení dvoutýdenní repo sazby k proporcionálnímu poklesu výnosové křivky. Snížení repo sazby zabránilo výraznějšímu růstu reálných úrokových sazeb v důsledku poklesu inflace a inflačních očekávání. Sazby v ex ante pohledu nepatrně poklesly, zatímco v ex post pohledu se jen mírně zvýšily.

Květnová situační zpráva v souhrnu konstatovala, že některé údaje zveřejněné během posledního měsíce mířily oproti dubnové prognóze mírně směrem vzhůru, jiné naopak za očekáváním zaostaly, celkově však zůstává bilance rizik prognózy inflace v zásadě nezměněna. Převažují rizika mířící dolů, spojená se silnou úrovní měnového kurzu a možnou větší pružností cen obchodovatelných statků směrem dolů při dlouhodobějším setrvávání kurzu na této hladině.

V diskusi navazující na prezentaci situační zprávy členové bankovní rady nicméně upozorňovali, že rizika dubnové prognózy inflace nelze vnímat stejně jako při jejím projednání bankovní radou v dubnu, protože provedené snížení repo sazby o 50 bazických bodů přinejmenším kompenzovalo riziko samovolného zpřísňování úrokové složky reálných měnových podmínek vlivem snížení inflace a inflačních očekávání.

Přesto někteří členové bankovní rady argumentovali, že ČNB je nadále schopna pojmenovat spíše protiinflační rizika, takže bilance rizik přetrvává mírně směrem dolů. I přes razantní snížení úrokových sazeb nedošlo k reálnému uvolnění měnových podmínek. Měnový kurz zůstává na silné úrovni. Proti tomu však zazněl názor, že rizika lze nyní vnímat spíše jako vyrovnaná. Snížení úrokových sazeb část rizik korigovalo, došlo ke stabilizaci měnového kurzu a data z reálné ekonomiky jsou i při pesimistickém nahlížení přinejhorším smíšená.

Panovala shoda, že údaje o obchodní bilanci částečně odrážejí předchozí vlnu proexportně orientovaných investic a strukturální změny v ekonomice. Přesto však zaznělo varování, že nelze dosud dělat silné závěry o schopnosti ekonomiky vyrovnat se bez obtíží se skokovým posílením kurzu koruny. Lze očekávat, že se negativní dopady tohoto posílení začnou se zpožděním projevovat. V této souvislosti byl také diskutován pokles investičních dovozů, jímž se může nepřímo prosazovat vliv silného měnového kurzu, který podnikům snižuje zisky a tím prostředky na investice. Zpomalení investiční aktivity by mohlo mít nepříznivý dopad na nabídkovou stranu ekonomiky, pokud by mělo trvalejší charakter.

Bankovní rada věnovala pozornost také vývoji úvěrové emise, kterou v současnosti táhnou především úvěry obyvatelstvu. Bylo konstatováno, že dluhové financování spotřeby a bytové výstavby začíná být významné nejen z hlediska vysokého tempa růstu, ale již i v absolutním objemu. Měnová politika tak získává jeden za standardních kanálů transmise změn úrokových sazeb do agregátní poptávky. V této souvislosti zazněl názor, že aktuální prognóza vývoje soukromé spotřeby uvedenou skutečnost plně nedoceňuje.

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace nezměněnou na hladině 3,75 %.

Zapsal: Mgr. Tomáš Holub, Ph.D., poradce guvernéra

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu autora: Tomas.Holub@cnb.cz