Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 31. května 2001

Přítomni:

Guvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., viceguvernér RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitelka Ing. M. Erbenová, Ph.D., vrchní ředitel Doc. Dr. Ing. J. Frait, vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, Ministr financí ČR Ing. Jiří Rusnok

V květnové situační zprávě o hospodářském a měnovém vývoji se konstatovalo, že ani nová dostupná data nevyžadují zásadnější změnu pohledu na celkovou situaci v ekonomice. O něco vyšší než očekávaný vzestup cen potravin a pohonných hmot neznamená posun, který by signalizoval vývoj mimo hranice cílovaného intervalu růstu spotřebitelských cen. Pozitivním indikátorem cenového pohybu je umírněný vývoj neregulovaných cen neobchodovatelných komodit. Z vnějších faktorů se za nepříznivý indikátor budoucí inflace považuje poměrně vysoká spotřebitelská inflace v SRN. Vývoj peněžní zásoby (M2) se poněkud urychlil vlivem růstu čistého úvěru vládě a čistých zahraničních aktiv; známky oživení úvěrové emise však zůstávají velmi slabé. Meziroční dynamika peněžní zásoby (mírně nad 9 %) nemění očekávání ČNB o předpokládaném růstu ekonomiky a dodržení inflačního cíle, i když se dostává do horní části predikce vývoje M2.

Trvale varující zůstává střednědobý výhled vývoje veřejných financí. Zpráva kromě toho upozornila na některé negativní stránky současného vývoje - na poměrně nízkou dynamiku inkasa nepřímých daní, možnost vyšších deficitů státního rozpočtu a na váznoucí privatizační příjmy, které způsobují problémy v hospodaření Fondu národního majetku.

Dosavadní letošní deficit na běžném účtu platební bilance sice odpovídá prognózám ČNB, ale aktuální vývoj naznačuje, že celoroční výsledky mohou být horší než původní předpoklad. Deficity již nejsou vytvářeny pouze růstem světových cen, ale i zhoršením vývoje reálných dovozů a vývozů. Zahraniční poptávku bude v nejbliží době negativně ovlivňovat zpomalení růstu v SRN.

Závěrem zpráva konstatovala, že i přes zesílení některých rizik růstu inflace nedochází k vývoji, který by si vyžadoval změnu nastavení měnově politických nástrojů.

V následující diskusi bankovní rada zdůraznila, že základním problémem současnosti je souběžné zhoršování tendencí vývoje veřejných financí a vnější nerovnováhy (prohlubování tzv. dvojího deficitu), což vyžaduje usilovat o optimální koordinaci nastavení měnové a fiskální politiky. Za prioritní nástroj vedoucí k obnovování rovnováhy považuje bankovní rada takovou fiskální politiku státu, která by odpovídala současné fázi hospodářského cyklu a tendencím vývoje vnitřních a vnějších deficitů. Případná izolovaná měnově-politická opatření jsou pokládána za suboptimální řešení.

Velká pozornost byla věnována deficitům obchodní bilance a běžného účtu a možné analogii jejich vývoje se stavem před měnovou krizí 1997. Byl přitom zdůrazněn příznivý rozdíl ve struktuře zdrojů, kterými se financují schodky obchodní bilance, a význam režimu plovoucího kursu, který ve střednědobém horizontu vyrovnává nerovnováhu na běžném účtu. Na druhé straně ale bylo připomenuto nebezpečí pro stabilitu ekonomiky, pokud by k takovému vyrovnání došlo skokem. Byly zmíněny i další rizikové faktory: poměrně silný nedávný odliv portfoliového kapitálu, značná nepravidelnost přílivu přímých zahraničních investic, expanzivní fiskální politika a s ní spojený tlak na zajištění jejího financování, jakož i situace, kdy se snižuje přebytek přílivu dlouhodobých zdrojů na finančním účtu nad deficity běžného účtu.

Z hlediska rizik prognózy inflace bylo rovněž diskutováno zrychlení růstu mezd, které představuje další faktor možného zvýšení inflačních tlaků v horizontu prognózy.

Členové bankovní rady se shodovali v tom, že současná očekávání trhu ve směru další apreciace koruny jsou do značné míry založena na předpokládaném vlivu nových zahraničních investic spojených s privatizací. S přítomným novým ministrem financí ČR byla při jednání bankovní rady opětovně potvrzena dohoda o pokračující úzké koordinaci mezi ČNB, Ministerstvem financí a Fondem národního majetku při flexibilním využívání tzv. privatizačního účtu FNM tak, aby se eliminovalo možné nárazové zvýšení poptávky po české měně.

Členové bankovní rady se shodli, že vývoj v posledních týdnech a měsících znamená změnu v pohledu na měnovou situaci: zatímco dříve byly nejistoty o dalším inflačního pohybu rozloženy rovnoměrně, převažují nyní rizika ve směru jeho urychlení. Nejsou však dosud natolik intenzivní, aby si vyžádala okamžitou změnu v nastavení měnově politických nástrojů.

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada jednomyslně, tj. hlasy všech svých sedmi členů, ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny.

Zapsal: Ing. P. Krejčí, poradce guvernéra

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu: research@cnb.cz