Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 29. března 2001

Přítomni: guvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., viceguvernér Ing. O Dědek, CSc., viceguvernér RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitelka Ing. M. Erbenová, Ph.D., vrchní ředitel doc. Dr. Ing. J. Frait, vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc.

Bankovní radě byla předložena březnová situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji v ČR. Tato zpráva mimo jiné konstatovala, že inflace se v dlouhodobějším pohledu vyvíjí v souladu s predikcemi, přestože v jednotlivých měsících dochází k výkyvům oběma směry. Postupně odeznívá vnější nákladový šok a dochází ke stabilizaci inflace cen potravin na hladině 3-4 % meziročně. Vývoj ostatních složek čisté inflace signalizuje stabilitu cenového pohybu.

Výnosová křivka se pod vlivem posledního měnově-politického opatření ČNB posunula prakticky ve všech svých splatnostech směrem dolů. Trh tedy akceptoval měnově-politické opatření jako adekvátní. Ve druhé polovině března došlo k jednorázovému zhodnocení měnového kursu, poté však kurs mírně korigoval. Nominální i reálný efektivní kurs se v meziročním srovnání zhodnotil zhruba o 3 %.

V průběhu března byly publikovány údaje, signalizující urychlování ekonomického růstu. Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2000 výrazně rychleji, než se očekávalo. Na straně poptávky byl dominantním faktorem růstu vývoj zásob. Růst konečné domácí poptávky byl nižší než očekávání. Spotřeba domácností fakticky stagnovala, spotřeba vlády klesala a růst investic do fixního kapitálu byl mírný.

Příznivý vývoj reálné ekonomiky signalizovaly též údaje o průmyslové a stavební produkci za leden 2001. V lednu zároveň došlo ke zrychlení meziročního růstu mezd v průmyslu, to však prozatím bylo v analýzách ČNB vyhodnoceno jako jednorázový výkyv. Produktivita práce v průmyslu navíc roste nadále rychleji než mzdy, takže bezprostředně nehrozí vznik mzdově-nákladových inflačních tlaků.

Členové bankovní rady se v následné diskusi shodli na tom, že neexistuje důvod měnit názor na možný vývoj inflace v příštím období. Soustředili se proto na některá obecnější rizika předložených prognóz. Velká pozornost byla věnována interpretaci údajů o hrubém domácím produktu za čtvrté čtvrtletí roku 2000. Různě velký důraz byl kladen na skutečnost, že hospodářský růst byl na straně poptávky tažen vývojem zásob. Na jednu stranu se objevil názor, že růst tažený zásobami není standardním signálem o robustním urychlování oživení. Na druhou stranu někteří členové bankovní rady argumentovali, že akumulace zásob zřejmě odráží očekávání vysoké poptávky v budoucnosti ze strany podniků, případně probíhající strukturální změny v ekonomice, což by naopak svědčilo pro možné urychlení růstu v roce 2001. Bankovní rada se proto k diskusi HDP vrátí i na svém dubnovém zasedání, až bude mít k dispozici podrobnější analýzu a aktualizovanou čtvrtletní prognózuhospodářského vývoje.

Bankovní rada dále diskutovala vývoj měnového kursu. Shodla se na tom, že nedávné jednorázové posílení kursu nebylo vítáno. Konstatovala nicméně, že v posledních dnech kurs opět korigoval. Členové bankovní rady zastávali názor, že by centrální banka neměla reagovat na běžnou krátkodobou volatilitu měnového kursu, ale měla by se spíše soustředit na eliminaci nadměrných kursových výkyvů s delší životností. V dlouhodobějším pohledu pokračuje tendence ke zhodnocování devizového kursu, založená na očekávání vysokého přílivu zahraničního kapitálu. Vliv tohoto přílivu kapitálu na budoucí kursový vývoj však může být v tržních očekáváních nadhodnocen mimo jiné i proto, že ČNB je nadále připravena řešit s vládou v rámci tzv. 'privatizačního účtu" eliminaci dopadu velkých privatizačních akcí na kurs.

Podrobná diskuse byla věnována rovněž riziku případného výraznějšího oslabení konjunktury v Evropské unii. Byla vznesena otázka, do jaké míry je hospodářský růst ČR v současné fázi cyklu závislý pouze na vývoji vývozu, a do jaké míry je tažen vnitřními faktory, zejména investicemi. Bylo konstatováno, že růst investic je umožněn přílivem zahraničního kapitálu. Objevil se názor, že tyto investice jsou motivovány hlavně poptávkou po vývozu, a v případě oslabení vnější poptávky proto může dojít i ke zpomalení investiční aktivity. Na druhou stranu někteří členové bankovní rady zastávali názor, že příliv zahraničních investic je motivován spíše dlouhodobější konvergencí české ekonomiky k Evropské unii, a není proto tak úzce spjat s cyklickým vývojem. Navíc investice jsou v ČR zřejmě rozloženy mezi odvětví vyrábějící pro vývoz i odvětví vyrábějící pro domácí trh. Vnější vývoj proto nebyl prozatím vyhodnocen jako bezprostřední riziko, ale pouze jakopotenciální riziko, které bude ČNB nadále monitorovat.

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada jednomyslně, tj. hlasy všech svých sedmi členů, ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny.

Zapsal: Mgr. Tomáš Holub, poradce guvernéra

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu autora: Tomas.Holub@cnb.cz