Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 5. října 2000

Přítomni: Guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc, viceguvernér doc. Ing. Zd. Tůma, Csc, vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc, vrchní ředitel RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc., vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA.

Při projednávání aktuálního měnového a hospodářského vývoje se členové bankovní rady shodovali v tom, že pokračující hospodářské oživení dosud probíhá v podmínkách makroekonomické stability a nízkoinflačního prostředí. Odhady letošního hospodářského růstu se posunují mírně vzhůru, akcelerace domácí poptávky se soustřeďuje zejména do oblasti hrubé tvorby kapitálu. Mzdový vývoj zůstává umírněný a je v souladu s dílčími indikátory produktivity. Prognózy inflace v letošním a příštím roce se pohybují v žádoucích koridorech a nevyvolávají potřebu měnit nastavení měnově politických podmínek. Současný kurzový a měnový vývoj také nezakládá důvod pro provádění devizových intervencí. Bankovní rada označila nedávné intervence centrálních bank ve prospěch eura a zvýšení nabídky ropy ze strany USA za pozitivní faktory pro vývoj české ekonomiky.

Značnou část své diskuse věnovala bankovní rada průkaznosti posunu hladiny potenciálního produktu. Konstatovala, že o kapacitotvorném efektu přímých zahraničních investic při oživování nabídky svědčí některé dílčí signály - mj. struktura dovozu, zlepšování struktury produktu, příznivý vývoj některých podílových ukazatelů či míry nezaměstnanosti, avšak úvahy o růstu potenciálního produktu zůstávají dosud do značné míry hypotetické. Členové bankovní rady zdůrazňovali, že hlubší analýzy a konkrétnější evidence vývoje nabídkové strany jsou klíčové pro posouzení tempa hospodářského růstu, které by bylo únosné z hlediska vnější rovnováhy a inflace, a tedy i pro posouzení adekvátnosti nastavení měnových podmínek. Byly diskutovány možné příčiny zlepšování hospodářské situace nefinančního sektoru, ke kterému dochází při souběžné stagnaci úvěrové emise.

Na základě aktuálních výsledků zahraničního obchodu a předpokladů nejbližšího vývoje dovozních a vývozních cen byla přijata korekce prognózy běžného účtu a obchodní bilance, tj. zvýšení letošního schodku obchodní bilance na cca 120 mld. Kč. V diskusi zazněly různé názory na míru rizikovosti současného vývoje vnější rovnováhy. Jeho rozpornost je dána tím, že pramení téměř výhradně z růstu dovozních cen ve skupině SITC 3, zatímco reálný vztah dovozů a vývozů (přínos pro produkt) zůstává v podstatě stabilní. Bylo připomenuto, že riziko spočívá v případné reakci trhů na zhoršené údaje o běžném účtu a obchodní bilanci. Kromě toho byla diskutována stabilita financování vnějších i vnitřních deficitů, které může být ohroženo rozsáhlejším přeléváním tuzemského kapitálu do zahraničí. Na druhé straně bylo zdůrazněno, že zcela převažující formou přílivu kapitálu jsou v současné etapě přímé zahraniční investice. Nízkoinflační prostředí a minimální úrokové diferenciályodrazují spekulační kapitál a tím - na rozdíl od situace v polovině 90. let - snižují nebezpečí kurzové a měnové nestability.

Bankovní rada ocenila úsilí ministerstva financí o snížení deficitů systému veřejných financí, jejichž rozměr by podle některých předběžných údajů mohl již počínaje příštím rokem velmi výrazně ohrozit vnitřní makroekonomickou stabilitu. Byla konstatována potřeba co nejpřesněji odlišit schodky, které souvisejí s neopakovatelnými náklady a výnosy dokončované transformace, od tendence k prohlubování nerovnováhy, která se promítá do růstu strukturální složky deficitu veřejných financí (podle orientačních propočtů ČNB se z 2,2 % k HDP v r. 1999 zvyšuje letos na 3,6 % a předběžně na 4,7 % v příštím roce). Tento vývoj byl označen jako nekonzistentní s cyklickým vývojem ekonomiky, protože ukazuje na expanzi ve fiskální oblasti v období, kdy se ekonomika nalézá ve vzestupné fázi konjunkturního cyklu, což by mohlo vést k makroekonomické nerovnováze a proinflačním tlakům. Kromě toho se tím vytváří riziko nežádoucího posilování úlohy státuv ekonomice. Naznačený vývoj a růst zátěže příštích rozpočtů dluhovou službou vzdalují Českou republiku od budoucího plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií.

Dynamika cenového růstu nasvědčuje, že akomodace cen na vývoj na trzích energetických surovin probíhá v rámci prostoru vytýčeného inflačními cíli ČNB, i když sekundární dopady pravděpodobně ještě nejsou plně absorbovány ve spotřebitelských cenách. V podmínkách existujícího konkurenčního prostředí by jejich efekt měl být jen omezený a neměl by narušit dosažení inflačního cíle v r. 2001, a tedy ani negativně ovlivnit inflační očekávání trhů, resp. připravovaná mzdová vyjednávání.

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada jednomyslně neměnit nastavení měnově politických nástrojů a ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny.

Zapsal: Ing. P. Krejčí, Tým měnových poradců Bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu: research@cnb.cz