Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 29. června 2000

Přítomni:

Guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc., vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA.

Na základě předložené situační zprávy o měnovém a hospodářském vývoji v ČR se bankovní rada zabývala aktuálními informacemi, jejich možnou interpretací a začleněním do celkových souvislostí vývoje. Konstatovala, že hodnocení celkového makroekonomického rámce, jeho příčin a výhledu  zásadněji nijak nemění, a že v tomto rámci došlo ke zvýraznění spíše pozitivních tendencí.

Zvláštní pozornost byla věnována publikovaným údajům o růstu hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí a v jeho rámci výraznému příspěvku tzv. netto exportu. Bylo konstatováno, že tyto údaje jsou potvrzením platnosti signálů, které bylo možné pozorovat i v některých dílčích indikátorech stavu ekonomiky již od počátku tohoto roku. Čísla dokumentují, že závěry o pouze postupném oživování domácí poptávky, jež s sebou nepřináší inflační rizika, mají nadále svou platnost, zatímco u významného pozitivního vzestupu salda dovozu a vývozu zboží a služeb ve stálých cenách je podstatná udržitelnost vysoké dynamiky i v následujícím období. Vzhledem ke stále se lepšící struktuře zahraničního obchodu ČR však existuje důvodný předpoklad, že výsledek za první čtvrtletí není výjimečný. Byl rovněž vysloven názor, že problematický ("setrvačný") segment české ekonomiky již nepokračuje ve svém poklesu. Při hodnocení ekonomické výkonnosti a čistých exportů byla takédiskutována možnost lepšího než očekávaného vývoje nabídkové strany ekonomiky. V souladu s předchozím odhadem vývoje HDP bylo konstatováno, že se jeho růst bude pohybovat spíše na horních hranách intervalu, nicméně až analýzy v příští situační zprávě poskytnou podklad pro případnou změnu predikčního intervalu.

Vývoj inflace potvrdil dosavadní pozitivní hodnocení a očekávání. Přesto, že existují určitá rizika pramenící ze současné dynamiky cen průmyslových a zemědělských výrobců, vývoj na poptávkové straně nadále tlumí možnost jejich plného promítnutí do cen konečné spotřeby. Aktuální údaje o inflaci nezakládají žádný důvod měnit dosavadní inflační prognózy, a to jak pro letošní rok, tak pro rok 2001. Jak již bylo konstatováno na předchozích jednáních bankovní rady, kritériem adekvátnosti měnových podmínek se stále významněji stává prognóza průběhu inflace v příštím roce. Rostoucí pravděpodobnost, že úroveň indexů čisté inflace bude pod spodní hranicí střednědobého inflačního cíle v r. 2000, má vzhledem k délce transmisního mechanismu stále menší váhu pro nastavení měnově politických nástrojů.

Členové bankovní rady v diskusi zdůrazňovali význam vývoje úrokového diferenciálu. Po rozhodnutí Evropské centrální banky o zvýšení referenční eurosazby o půl procentního bodu došlo k dalšímu zúžení úrokového diferenciálu koruny k euru, který se tč. pohybuje mezi 0,6 - 0,9 p.b. (podle délky splatnosti). Tato diference spolu se záporným úrokovým diferenciálem oproti americkému dolaru či britské libře vytváří podněty pro odliv kapitálu do zahraničí zejména cestou investování do zahraničních cenných papírů. Bylo zmíněno, že současný vývoj platební bilance a zejména tento odliv kapitálu by bez přílivu zahraničních investic vedl k deficitům, které by zřejmě působily na oslabení Kč. Úrokové diferenciály jsou tč. limitujícím faktorem, který ovlivňuje možný pohyb domácích úrokových sazeb.

Bankovní rada se rovněž zabývala možnými důsledky vývoje v Investiční a Poštovní bance a jejího prodeje ČSOB. Příčiny, průběh a výsledky řešení krize IPB byly v zahraničí hodnoceny pozitivně a nevyvolaly žádné nepříznivé reakce na trzích. Předpokládaná přísnější kritéria úvěrování uplatňovaná ze strany ČSOB mohou v omezeném segmentu ekonomiky urychlit potřebné strukturální změny.

Celkově bylo na jednání bankovní rady konstatováno, že v současné době dochází k velmi příznivé konstelaci, kdy akcelerující růst ekonomiky je doprovázen nízkou inflací. Predikce pro nejbližší období naznačují, že tento příznivý stav lze očekávat i v následujících čtvrtletích. Současnou úroveň kursu koruny je nutno posuzovat v kontextu s celkovou hospodářskou situací a z tohoto hlediska byla v diskusi převážně označena za tolerovatelnou. Dlouhodobější prognózy vývoje ekonomiky a měnových podmínek budou obsahem příští situační zprávy, kterou bankovní rada projedná koncem července.

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada jednomyslně o ponechání limitní úrokové sazby pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny.

Zpracoval: Ing. Petr Krejčí, poradce bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu: research@cnb.cz