Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 27. dubna 2000

Přítomni:

Guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc, vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc. (na část jednání), vrchní ředitel RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc., vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA.

Bankovní rada ČNB projednala situační zprávu o měnovém a hospodářském vývoji, která obsahovala revizi prognózy inflace. V diskusi se členové bankovní rady ztotožnili s názorem, že nová prognóza inflace pro konec roku 2000 (= CPIx v intervalu 2,2 - 3,5 %; CPI v intervalu 2,9 - 3,9 %) odráží větší pravděpodobnost nedosažení letošního cíle. Pokud jde o výhled na rok 2001, bylo konstatováno, že prognóza je v souladu s nedávno vyhlášeným inflačním cílem (CPIx = 3 % + l p.b.).

Bankovní rada opakovaně potvrdila stanovisko, že velká pravděpodobnost docílení letošní nižší než cílované inflace nesmí být důvodem k tomu, aby měnová politika zvyšovala volatilitu cenového vývoje. Důvodem jsou náklady, které by byly spojeny s následnou nezbytnou měnovou restrikcí, a to, že se pro časový horizont účinnosti měnově politických rozhodnutí stává stále více relevantním vývoj v roce 2001.

Velkou pozornost věnovala bankovní rada konzistentnosti snížení inflační prognózy a mírného posunu odhadu ekonomického růstu v letošním roce směrem vzhůru (do intervalu mezi 0,5 - 2,5 %). Byla zvažována opodstatněnost opačného směru úprav prognózy vývoje spotřebitelských cen a HDP argumentovaná existencí nízkoinflačních očekávání, která se projevují zejména na trhu práce, a která pomáhají tlumit některé nákladové i poptávkové inflační tlaky. Kromě toho nabídkovou stranu kladně ovlivňuje růst přímých zahraničních investic; v této souvislosti byly zvažovány varianty postupného uzavírání mezery mezi skutečným a reálným výstupem (output gap). Dílčí údaje o vývoji ekonomiky v  l. čtvrtletí (maloobchodní prodeje, nominální mzdy, produkce v průmyslu a stavebnictví, inkaso DPH), které ukazují na výraznější meziroční růst, jsou zčásti ovlivněny velmi nízkou srovnávací základnou - v  l. čtvrtletí 1999 bylo dosaženo dna ekonomické recese. Bylo rovněž zmíněno, ženapř. vysoké prodeje výrobků, které podstatně zvýšily maloobchodní tržby (mobilní telefony, nové typy osobních automobilů), nemají vzhledem k postupnému zastarávání spotřebního koše žádný vliv na vykazovanou inflaci. Zvýšení dosavadních představ o růstu HDP v letošním roce je mírné a nemá vliv na vývoj inflace. Bankovní rada byla rovněž seznámena s údaji o mírném růstu korunové úvěrové emise od počátku letošního roku, přičemž údaje o domácí úvěrové emisi byly porovnávány se zahraniční pozicí podnikové sféry, která reflektuje přísun zdrojů ze zahraničí.

Při svém rozhodování zvažovala bankovní rada také důsledky aktuálně provedeného zvýšení úrokové sazby v eurozóně a řádový vzestup odhadů letošního ekonomického růstu v této oblasti. Dalším problémem je udržitelnost velmi pomalého růstu cen potravin. Reálná pravděpodobnost těchto rizik je v nové prognóze inflace zohledněna.

Členové bankovní rady pozitivně zhodnotili výsledky intervencí na devizovém trhu, které byly provedeny koncem března tr. Kurz koruny vůči euru oslabil na úroveň, na které setrvává trvaleji a změkčením měnových podmínek napomáhá vytvářet lepší předpoklady pro vývoj obchodní bilance. Bylo potvrzeno, že rozhodování o případných dalších intervencích bude operativní, v návaznosti na aktuální měnovou a ekonomickou situaci.

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada většinou hlasů o ponechání limitní úrokové sazby pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny.

Zapsal: Ing. P. Krejčí, poradce bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu: research@cnb.cz