Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 27. ledna 2000

Přítomni: guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., viceguvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA.

Bankovní rada v diskusi vymezila rysy, které budou v roce 2000 odlišovat cenový vývoj od vývoje z uplynulých dvou let. Rok 1998 a první polovina roku 1999 byly v české ekonomice charakterizovány souběhem nízkých nákladových a poptávkových tlaků, který se projevil zpomalením inflace. Od druhé poloviny roku 1999 docházelo k růstu nákladových tlaků, zejména v důsledku jejich transmise ze zahraničí, ale poptávkové tlaky zůstaly velmi mírné. Růst HDP se dostal do souladu s růstem domácí poptávky. Ve druhé polovině roku 2000 bude postupně docházet ke zmírnění nákladových tlaků a k pozvolnému oživování tlaků poptávkových.

Bankovní rada vyhodnotila inflační prognózu a její rizika. Přestože jsou rizika základního scénáře soustředěna spíše na inflační straně, je současné nastavení parametrů měnové politiky v souladu se střednědobou měnovou strategií, středová hodnota projekce čisté inflace míří k dolní mezi inflačního cíle pro rok 2000. Poslední údaje o růstu maloobchodního obratu, růstu průmyslové výroby a další indikují, že ekonomické oživení by mohlo být výraznější, než naznačovaly dosud známé údaje o HDP. Počátek roku 2000 bude navíc obdobím zvýšené nejistoty na mezinárodních trzích s ropou. Dále bylo řečeno, že mezinárodní prostředí bude charakterizováno mírně rostoucí mírou inflace a také možnými nárůsty úrokových sazeb významných centrálních bank.

Bankovní rada věnovala v diskusi pozornost faktorům, které je třeba systematičtěji analyzovat. V roce 2000 bude pokračovat proces zavádění finančních inovací na českém trhu. Nové finanční nástroje vykazují dynamický růst. Bude také pokračovat privatizace bankovního sektoru. Při úvahách o ekonomickém vývoji ve střednědobém horizontu je třeba zohlednit, že dosud pozorované ekonomické vazby mohou v důsledku zmíněných jevů měnit svůj charakter.

Dále byla diskutována hypotéza, že v reálné ekonomice existují dva sektory, které se odlišují dynamikou vývoje. Ačkoli jeden segment ekonomiky, spojený s efektivními přímými zahraničními investicemi, roste velmi rychle, stagnující segment způsobuje, že agregované údaje vykazují jen velmi mírný růst. V této souvislosti bylo také řečeno, že je velmi obtížné jednoznačněji charakterizovat rovnovážný podíl investic vzhledem k HDP. I když v posledním období došlo k poklesu investic do fixního kapitálu, vykazuje česká ekonomika v mezinárodních srovnáních poměrně vysoký podíl investic na HDP. Významnější část investic byla směřována do infrastruktury a ekologických projektů, což ztěžuje odvození závěrů ze srovnání s výší investic v jiných zemích.

Na závěr jednání přistoupila bankovní rada k hlasování o nastavení měnových nástrojů. Bankovní rada rozhodla jednomyslně ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repooperace ČNB na stávající úrovni (5,25%).

Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD, MA, Tým měnových poradců bankovní rady ČNB. Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu autora: Katerina.Smidkova@cnb.cz