Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 21. prosince 1999

Přítomni: guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. Racocha, MIA, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc.

Diskuse bankovní rady se koncentrovala především na hodnocení nově dostupných údajů o hrubém domácím produktu a jejich implikace pro splnění inflačního cíle v příštím roce. Bylo zdůrazněno, že publikované údaje o HDP ve třetím čtvrtletí letošního roku jsou v souladu s prognózou centrální banky a v tomto směru nepředstavují informaci, která by vedla k novému hodnocení makroekonomické situace. Pokračovalo zlepšení netto exportu při současném poklesu zásob, rostou tržby průmyslových podniků a dynamizují se investice do zpracovatelského průmyslu. Lze předpokládat, že akcelerace hospodářského růstu v Evropě vyvolá i adekvátní reakci na nabídkové straně české ekonomiky.

V oblasti spotřebitelské poptávky nedochází k žádnému neočekávanému vývoji, který by předznamenával silnější inflační tlaky. Růst peněžní zásoby nadále výrazně překračuje dynamiku nominálního HDP, ale tento jev není v krátkodobém horizontu považován za rizikový. Dynamika M2 je dána položkou čistých zahraničních aktiv, zatímco tuzemská úvěrová emise nadále stagnuje. Byla vyslovena hypotéza, že i část zdrojů poskytnutých do zahraničí je používána pro investice v české ekonomice. Struktura růstu peněžní zásoby se v poslední době vyznačuje značnou dynamikou vysoce transakčních peněz, především agregátu M1 a oběživa. Urychlil se také růst vkladů podnikové sféry.

Předpoklady splnění inflačního cíle v příštím roce se s ohledem na nové skutečnosti nemění. Bankovní rada nadále považuje za optimální cílit svou měnovou politikou na spodní hranici inflačního cíle pro konec roku 2000 a využít tak pozitivních výsledků dosavadního desinflačního procesu. Tato strategie by měla současně zaručit snížení volatility inflace v roce 2001.

Dále byl diskutován vliv současných cen ropy a jejich dalšího možného vývoje na tuzemskou inflaci, a to i v souvislosti se znehodnocením koruny vůči USD. Vzhledem k tomu, že inflační prognóza je založena na předpokladu výrazného snížení meziročního růstu cen ropy od druhé poloviny příštího roku, případné odchýlení od tohoto scénáře je nutno považovat za jedno z významných rizik prognózy. Předpokládá se, že postupný obrat ve vývoji cen zemědělských výrobců zmírní dosavadní silné protiinflační působení cen potravin.

Podobně jako při projednávání minulé situační zprávy o měnovém vývoji velká pozornost byla opět věnována vývoji devizového kursu. Během diskuse se potvrdil konsenzus členů bankovní rady ohledně nutnosti zabránit takové apreciaci nominálního kursu koruny, která by mohla nejen odchýlit vývoj inflace mimo inflační cíl v roce 2000, ale také díky poklesu konkurenční schopnosti vývozů komplikovat očekávané ekonomické oživení.

Diskuse se orientovala i na očekávaný inflační vývoj v nejbližším období. K prvnímu lednu dojde k poměrně výraznému nárůstu regulovaných cen. Tento jev by na jedné straně mohl krátkodobě vyvolat zvýšení inflačních očekávání, na druhé straně s ohledem na působení důchodového vlivu dlouhodoběji přispěje spíše k dalšímu tlumení čisté inflace. Byl vysloven názor, že za současné situace není žádoucí měnit nastavení úrokových sazeb.

Bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni.

Zpracoval: RNDr. Tibor Hlédik, MA, Tým měnových poradců bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu autora:Tibor.Hledik@cnb.cz