Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 28. ledna 1999

Přítomni: Guvernér Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. J. Vít, viceguvernér Ing. P. Kysilka, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel Ing. O. Kaftan, vrchní ředitel Ing. J. Pospíšil, CSc. 

Bankovní rada na svém zasedání projednala pravidelnou situační zprávu o měnovém a hospodářském vývoji. Její členové hodnotili zejména nové skutečnosti, ke kterým došlo od minulého jednání rady. Jako nejzávažnější z nich označili informaci o průběhu a očekávaných výsledcích mzdových vyjednávání a údaj o vysokém prosincovém deficitu obchodní bilance. Bankovní rada rovněž vyjádřila znepokojení nad možnými důsledky změny vládní ekonomické prognózy, ke které došlo bezprostředně po schválení státního rozpočtu. 

Členové bankovní rady opětovně konstatovali, že nejvážnější riziko letošního vývoje představuje nekonzistence mzdového a cenového vývoje. Bezprecedentní zlom ve vývoji inflace se dostává do rozporu s jistou setrvačností vzestupu mezd, který zabezpečují kolektivní smlouvy v podnikatelské sféře. Při předpokládané stagnaci ekonomiky se tak opět výrazně odchýlí růst průměrných reálných mezd od produktivity. Vzhledem k tomu, že náklady práce mají z makroekonomického hlediska největší váhu na celkové úrovni nákladů a cen, může růst jednotkových mzdových nákladů v letošním roce negativně ovlivnit vývoj konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. Za varovný signál lze považovat již výsledky obchodní bilance v posledních dvou měsících. 

Riziko opětovného vzniku vnější nerovnováhy je o to závažnější, že v roce 1999 nelze předpokládat působení faktorů, které pozitivně ovlivňovaly vývoj obchodní bilance a běžného účtu v loňském roce: rostoucí zahraniční a naopak utlumená tuzemská poptávka, mimořádně příznivý vývoj směnných relací. Zahraniční poptávku bude v roce 1999 formovat zpomalený hospodářský růst v zemích našich hlavních obchodních partnerů a globální ostrá cenová konkurence zejména ze strany zemí, které prošly nebo procházejí měnovou krizí. Možná ztráta konkurenceschopnosti části české ekonomiky při souběžném zachování předpokládaného mzdového růstu by se projevila vysokým nárůstem nezaměstnanosti a hrozila tak přejít do sociálních konfliktů; z měnového hlediska by pak mohlo dojít k nežádoucí výraznější korekci kurzu. 

Bankovní rada zdůraznila, že uvedená rizika mají do jisté míry latentní charakter a že stále existují možnosti, jak snížit pravděpodobnost jejich realizace. V diskusi byl připomenut význam dialogu s vládou a dalšími partnery, který by měl k eliminaci rizik přispět. Při aktuální potřebě zabránit dalšímu prohloubení hospodářského poklesu s rizikem deflační spirály hraje důležitou roli stimulace nabídkové strany ekonomiky, a to i prostřednictvím snižování úrokových sazeb. Charakter pohybu měnového kurzu, k němuž došlo v minulých dnech, zásadněji nekoriguje argumenty pro korekci hladiny úrokových sazeb. Dodržení inflačního cíle ČNB pro rok 1999 bylo opětovně označeno za reálné; pro rozhodování bankovní rady bude však stále více směrodatný vývoj v diskutovaných rizikových oblastech. 

Na základě předložené podrobné analýzy měnového a hospodářského vývoje a navazující diskuse členové bankovní rady jednomyslně schválili snížení limitní úrokové sazby pro dvoutýdenní repooperace České národní banky o 0,75 procentního bodu, tj. z dosavadních 8,75 % na 8 % s účinností od 29. ledna 1999. 

Zapsal: Ing. P. Krejčí, poradce bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu:research@cnb.cz