Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 15. ledna 1999

Přítomni: Guvernér Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. J. Vít, viceguvernér Ing. P. Kysilka, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel Ing. O. Kaftan, vrchní ředitel RNDr L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. J. Pospíšil, CSc.

Bankovní rada na svém zasedání hodnotila aktuální ekonomickou a měnovou situaci a její výhled. V této souvislosti zvažovala i možné důsledky měnové krize v Brazílii, prohlubující se ruské krize, postupného snižování prognóz ekonomického růstu u našich hlavních obchodních partnerů jakož i důsledky zavedení společné měny v jedenácti státech EMU. Jednání vyplynulo z informace o aktuálním vývoji na finančních trzích a hodnocení nových dat o vývoji české ekonomiky a inflace. 

Na základě provedené analýzy se členové bankovní rady shodli, že aktuální ani očekávaný vývoj nezakládají důvody pro změnu postupu ČNB při úpravách těsnosti měnové politiky. 
V příštích měsících se bude česká ekonomika vyznačovat velice nízkými hodnotami cenových indexů, a to v důsledku externích faktorů i nízké hladiny celkové domácí poptávky. Problém blízké budoucnosti spočívá ale v tom, že nízkoinflačnímu prostředí neodpovídá nastavení dalších veličin, zejména mzdových kontraktů, ale např. i rozpočtových výdajů. Množí se signály o negativním obratu ve vývoji obchodní bilance a běžného účtu, jenž může být dále prohlouben zhoršením cenové a nákladové konkurenceschopnosti tuzemské produkce, tj. zejména zrychleným růstem jednotkových mzdových nákladů. Kromě toho trvá riziko přílivu krátkodobého kapitálu. Tyto trendy signalizovaly, že úroveň kurzu koruny (v první polovině ledna) nebyla plně kompatibilní s inflační prognózou a inflačními cíli České národní banky. 

Na jednání byl obšírně diskutován problém citlivosti měnového kurzu na změny úrokových sazeb. Podle názoru bankovní rady lze předpokládat, že případné rozhodnutí o dalším snížení sazeb nebude mít za následek nežádoucí výkyv nominálního kursu. Při diskusi o povinných minimálních rezervách bylo opětovně zdůrazněno, že v návaznosti na střednědobý program a na realizaci již dříve schváleného snížení jejich sazeb (k 28. lednu t.r.) bude projednán další postup. 

Bankovní rada potvrdila své závěry o tom, že v důsledku globální situace ve světě potrvá období velmi nízké inflace po značnou část letošního roku, což rozšiřuje prostor pro flexibilní měnovou politiku. Na základě předloženého návrhu a navazující diskuse rozhodla většinou hlasů o snížení limitní úrokové sazby pro dvoutýdenní repooperace České národní banky o 0,75 procentního bodu,tj. z dosavadních 9,5 % na 8,75 % s účinností od 18. ledna 1999. 

Zapsal: Ing. P. Krejčí, poradce bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu:research@cnb.cz