Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 27. srpna 1998

Přítomni:

guvernér ing. J. Tošovský, viceguvernér ing. P. Kysilka, CSc., viceguvernér ing. J. Vít, vrchní ředitel ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel ing. O. Kaftan, vrchní ředitel ing. J. Pospíšil, CSc.

Na svém jednání bankovní rada ČNB hodnotila měnovou situaci po nedávném snížení klíčových úrokových sazeb centrální banky dne 13. srpna 1998.

Bankovní rada posoudila krátko- a střednědobá rizika spojená s akcelerací ruské krize. Bylo konstatováno, že pravděpodobnost přímého nepříznivého vlivu ruské ekonomické nestability na Českou republiku je relativně nízká s ohledem na její malou obchodní a finanční provázanost s ruským trhem. Zprostředkovaný dopad této krize byl za předpokladu jejího rozšíření na středoevropský region považován za vážnější potenciální nebezpečí vzhledem k důležitosti tohoto regionu pro český vývoz.

Ohledně očekávaného vývoje cen světových komodit zazněly názory, že po jejich trvalejším poklesu je reálné očekávat korekci v opačném směru. Oproti tomu byla vyslovena hypotéza, že vliv ruské a asijské krize na celosvětový trh komodit zabrání takové korekci. Vliv tohoto exogenního faktoru byl označen za významný při hodnocení současného inflačního vývoje.

Neupřesněné záměry v oblasti hospodaření veřejných rozpočtů byly považovány za významný zdroj nejistoty. Bylo zdůrazněno, že na závislosti od ekonomického cyklu nebo vývoje kapitálových toků tentýž, relativně příznivý výsledek salda hospodaření veřejného sektoru, může mít pozitivní či negativní makroekonomické následky. Malý pokrok v racionalizaci fungování státní správy a z toho vyplývající napětí v mzdové oblasti ve veřejném sektoru byl označen za významný rizikový faktor potenciálně ovlivňující střednědobý desinflační proces. V této souvislosti byl vysloven názor, že klesající inflace v tomto roce s ohledem na dopředu hledící charakter měnové politiky nebude důvodem pro kontinuální snížení úrokových sazeb v případě neobezřetného vývoje fiskální nebo mzdové politiky.

V diskusi týkající se působení úrokových sazeb na objem poskytnutých úvěrů bylo zdůrazněno, že je žádoucí co nejrychlejší vypracování a přijetí takového legislativně-institucionálního rámce, který by napomohl vylepšit pozici věřitelů. Změny v této oblasti by mohly vést ke zjemnění úrokové politiky bank vůči podnikové sféře a k následnému posílení vlivu úrokových sazeb v transmisním mechanismu.

Závěrem bankovní rada ČNB konstatovala, že vzhledem ke krátkému časovému odstupu od poslední změny měnově-politických nástrojů nejsou k dispozici takové nové ekonomické informace, které by mohly závažně ovlivnit střednědobý inflační výhled. Rozhodla jednomyslně neměnit nastavení měnově-politických nástrojů.

Zapsal: RNDr. Tibor Hlédik, MA, Sbor poradců bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu: Tibor.Hledik@cnb.cz