Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 30. dubna 1998

Bankovní rada hodnotila vývoj ekonomické a měnové situace z hlediska faktorů, jejichž vývoj by mohl motivovat úvahy o budoucí změně (uvolnění) měnové politiky. Základem těchto úvah jsou některé údaje o aktuální situaci: nízká hodnota poslední meziměsíční změny spotřebitelských cen a indexu čisté inflace, trvalé zlepšování anualizovaného salda obchodní bilance a běžného účtu, zpevňování nominálního kurzu koruny, zlepšování relace mezi vývojem produktivity a mezd. Nebylo opomenuto ani poměrně příznivé hodnocení makroekonomické situace ze strany mise MMF.

Na druhé straně byly v diskusi připomenuty faktory, které jednak korigují některá opticky příznivá data a jednak - stejně jako v uplynulých měsících - představují potenciální riziko pro měnový vývoj. Snížení meziměsíční dynamiky spotřebitelských cen bylo hodnoceno jako teprve první signál zlepšení vývoje inflace, který byl ovšem doprovázen podstatně vyšší dynamikou růstu sezónně očištěných hodnot (+ 0,4). Růst spotřebitelských cen tlumí v současné době momentální příznivá situace ve vývoji světových cen surovin. Za jisté riziko pro budoucí vývoj spotřebitelských cen lze považovat vzestup cen zemědělské produkce.

Bankovní rada považuje i nadále za hlavní nebezpečí pro dosažení makroekonomické stability situaci ve mzdové oblasti, především rozdílný vývoj mezd ve státní a soukromé sféře. Konstatovala, že dílčí údaje o utlumení dynamiky mzdového růstu nejsou dosud natolik přesvědčivé, aby (zvláště v kontextu avizování nových mzdových požadavků) vyloučily možnost recidivy silných poptávkových tlaků. Růst jednotkových mzdových nákladů podvazuje budoucí konkurenceschopnost české produkce a vytváří tak i rizika pro vývoj měnového kurzu.

Mírný pokles úrokových sazeb je spojen s pokračujícím uklidňováním situace na finančních trzích, která souvisí s některými příznivými zprávami o vývoji ekonomiky a vede tak k poklesu rizikových prémií. Celkově byl zastáván názor, že pozitivní tendence mohou mít jen krátkodobý charakter, zatímco potenciální rizika jsou spíše systémového charakteru projevující se ve střednědobém horizontu. S přihlédnutím k výše uvedeným důvodům bankovní rada rozhodla ponechat nastavení současné výše úrokových sazeb beze změny.

Zapsal: Ing. Stanislav Polák, Sbor poradců bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu: research@cnb.cz