Uplatňování individuálních diskrecí orgánem dohledu

Česká národní banka má právní postavení příslušného orgánu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“).

Podle nařízení náleží příslušnému orgánu pravomoc, aby ve vymezených oblastech v rámci své působnosti stanovil individuální práva nebo povinnosti jmenovitě určených úvěrových institucí a investičních podniků odlišně od obecných pravidel stanovených nařízením („individuální diskrece“ ).

Obecné postupy při uplatňování individuálních diskrecí Českou národní bankou

Individuální diskrece je Českou národní bankou uplatňována primárně na základě požadavku banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo obchodníka s cennými papíry (dále jen „dohlížená instituce“).

Požadavek na uplatnění individuální diskrece lze vůči České národní bance učinit jakýmkoli způsobem, kterým lze podle správního řádu učinit podání (§ 37 odst. 4). S ohledem na různý charakter jednotlivých individuálních diskrecí však Česká národní banka doporučuje způsob podání požadavku na uplatnění individuální diskrece, ale i jeho formu a obsah předem konzultovat s inspektorem České národní banky určeným pro dotčenou instituci.

Pokud jde o obecné náležitosti požadavku na uplatnění individuální diskrece, platí přiměřeně pravidla stanovená v § 37 správního řádu. Zejména tedy platí, že Česká národní banka posoudí podání podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání by kromě toho mělo obsahovat též zdůvodnění, proč je o uplatnění individuální diskrece žádáno.

V případě, že Česká národní banka požadavku na uplatnění individuální diskrece nevyhoví, rozhodne o tom rozhodnutím vydaným podle části druhé správního řádu. V opačném případě Česká národní banka o uplatnění individuální diskrece uvědomí dohlíženou instituci, která požadavek vznesla, sdělením vydaným podle části čtvrté správního řádu.